Mobiel menu trigger

Huisvestingseisen pluimvee

Alle pluimveestallen voor biologisch pluimvee voldoen aan de volgende algemene normen:

 • Een bruikbaar oppervlak van ten minste 30 cm breed met een helling van ten hoogste 8 graden met boven het gehele oppervlak een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte. De oppervlakte van het nest wordt niet tot de bruikbare oppervlakte gerekend.
 • Voldoende daglicht en voldoende natuurlijke ventilatie
 • Ten minste één derde van het vloeroppervlak is dicht
 • De dichte vloer strooit u voldoende in met bv. stro, houtkrullen, zand of turfmolm.
 • Het leefoppervlak mag vergroot worden door etages te plaatsen (geldt niet voor mestpluimvee). Maximaal drie etages zijn toegestaan. De begane grond telt mee als een etage.
 • Gangbaar strooisel is toegestaan. Als hetzelfde materiaal, bv. stro, wordt gebruikt als strooisel en ruwvoer, moet al dit materiaal biologisch zijn
 • Daglicht mag tot maximaal 16 uur per dag worden aangevuld met kunstlicht
 • Er is ’s nachts een ononderbroken periode zonder kunstlicht van minstens acht uur.
 • Zitstokken en/of verhoogde zitniveaus (verhoogde zitniveaus niet toegestaan voor leghennen en ouderdieren) moeten beschikbaar zijn voor alle soorten pluimvee, met uitzondering van eenden en ganzen.
 • Alle dieren moeten eenvoudig toegang hebben tot de uitloop
 • De lengte van de uitloopopeningen naar de buitenuitloop is minimaal 4 meter per 100 m2 beschikbare leefruimte.
 • Hoger gelegen uitloopopeningen zijn voorzien van een loopplank of iets dergelijks.

Voor pluimveestallen met veranda’s (=wintergartens) gelden naast de hierboven genoemde normen de volgende aanvullende normen:

 • De openingen van de pluimveestal naar de veranda hebben samen een totale lengte van ten minste 2 meter per 100 m2 beschikbare leefruimte in de pluimveestal.
 • De openingen van de veranda naar de uitloop hebben samen een totale lengte van ten minste 4 meter per 100 m2 beschikbare leefruimte in de pluimveestal
 • Veranda’s tellen niet mee als binnenruimte en ook niet als uitloop.
 • Wanneer er sprake is van een wettelijke ophokplicht voor pluimvee, en dus de toegang tot ruimten in de open lucht wordt verhinderd, mogen veranda’s voor broedvogels en jonge hennen tot 18 weken als openluchtruimten worden beschouwd als deze voorzien zijn van een barrière van metaalgaas om andere vogels buiten te houden.

Aanvullende normen voor de binnenruimtes voor leghennen

 • In een compartiment zitten maximaal 3.000 leghennen
 • De pluimveedichtheid is maximaal 6 leghennen per m2.
 • Zitstokken:
  • minimaal 18 cm zitstok per leghen.
  • Verhoogde zitniveaus zijn niet toegestaan.
 • A-ruiters boven de roosters zijn toegestaan
 • Maximaal 7 leghennen per legnest of 120 cm2 per leghen in een gemeenschappelijk legnest
Leghennen
Artikel in verordening
Kerngedachte
Leghennen
Ouderdieren

Etages

2020/464 art 15 lid 4

U mag gebruik maken van een etagesystemen met max. 3 etages bruikbaar oppervlak. Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Van toepassing

Van toepassing

Overgangsbepaling

2020/464 art 26 lid 5
2020/464 art 26 lid 7

Overgangsbepaling geldt tot 1 jan 2030: voor die datum:
1. Verwijderen van extra etages (indien>3)
2. Zorgen voor mestopvang onder elke etage

Gebruik van > 3 etages voor bruikbare oppervlakte niet toegestaan:
hiervoor bestaat geen overgangsbepaling

Overgangsbepaling geldt tot 1 jan 2030: voor die datum:
1. Verwijderen van extra etages(indien>3)
2. Zorgen voor mestopvang onder elke etage

Gebruik van > 3 etages voor bruikbare oppervlakte niet toegestaan:
hiervoor bestaat geen overgangsbepaling

Zitstokken/verhoogd zitniveau

Zitstokken/verhoogd zitniveau

Pluimvee moet afhankelijk van het soort pluimvee de beschikking hebben over zitstokken en/of verhoogde zitniveaus.

alleen zitstokken toegestaan

alleen zitstokken toegestaan

Overgangsbepaling

2020/464 art 26 lid 4

Zorgen voor zitstokken (min 18cm/dier) voor 1 jan 2025

Conclusie per soort pluimvee

Indien 1/1/2022 >3 etages aanwezig, dan vóór 2030 verwijderen.
Vanaf 2022 kunnen max 3 etages meetellen voor bruikbaar oppervlak.
Zitstokken (18cm/dier) verplicht aanwezig (geen wijziging).

Indien 1/1/2022 >3 etages aanwezig, dan vóór 2030 verwijderen.
Vanaf 2022 kunnen max 3 etages meetellen voor bruikbaar oppervlak.
Zitstokken (18cm/dier) uiterlijk op 1 jan 2025.

Aanvullende normen voor de binnenruimtes voor opfokhennen en leghanen

 • In een compartiment zitten maximaal 10.000 opfokhennen
 • De bezettingsdichtheid voor opfokhennen en leghanen is maximaal 21 kg levend gewicht/m2
 • Zitstokken of verhoogde zitniveaus of beide, met minimaal 10 cm zitstok per dier of minimaal 100 cm2 verhoogd zitniveau per dier. Dit moet beschikbaar zijn vanaf dat de dieren jong zijn.
 • Vanaf 56 dagen toegang tot de uitloop geven
Opfokhennen en hanen
Artikel in verordening
Kerngedachte
Opfokhennen
Leghanen

Etages

2020/464 art 15 lid 4

U mag gebruik maken van een etagesystemen met max. 3 etages bruikbaar oppervlak. Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Van toepassing

Van toepassing

Overgangsbepaling

2020/464 art 26 lid 5
2020/464 art 26 lid 7

Overgangsbepaling geldt tot 1 jan 2030. Voor die datum:
1. Verwijderen van extra etages(indien>3)
2. Zorgen voor mestopvang onder elke etage

Gebruik van > 3 etages voor bruikbare oppervlakte

Overgangsbepaling geldt niet meer op 1 jan 2030


Overgangsbepaling geldt tot 1 jan 2030. Voor die datum:
1. Verwijderen van extra etages(indien>3)
2. Zorgen voor mestopvang onder elke etage

Gebruik van > 3 etages voor bruikbare oppervlakte niet toegestaan:
Hiervoor bestaat geen overgangsbepaling

Zitstokken/verhoogd zitniveau

2020/464 art 15 lid 5

Pluimvee moet afhankelijk van het soort pluimvee de beschikking hebben over zitstokken en/of verhoogde zitniveaus.

Zitstokken en/of zitniveaus zijn toegestaan

Zitstokken en/of zitniveaus zijn toegestaan

Overgangsbepaling

2020/464 art 26 lid 4

Zorgen voor zitstokken en/of zitniveaus (min 10cm of 100cm2/ dier voor 1 jan 2025

Zorgen voor zitstokken en/of zitniveaus (min 10cm of 100cm2/ dier voor 1 jan 2025

Conclusie per soort pluimvee

Indien 1/1/2022 >3 etages aanwezig, dan vóór 2030 een vierde etage verwijderen.
Tussen 2022 tot 2030 mogen nog meerdere etages (>3) in de stal aanwezig zijn en tellen deze ook nog mee voor bruikbaar oppervlak. Vanaf 2030 kunnen max 3 etages meetellen voor bruikbaar oppervlak. En deze moeten voldoen aan alle voorwaarden. Zitniveaus en/of zitstokken moeten uiterlijk vanaf 1 jan 2025 voldoen aan voorwaarden (min 10 cm zitstok/vogel of min 100 cm2 verhoogd zitniveau/vogel) (N.B. Zitniveaus mogen meetellen als bruikbaar oppervlak indien ze voldoen aan eisen van etages)

Zijn er vanaf 2030 meer dan drie etages aanwezig, mogen deze als verhoogd zitniveau's aanwezig zijn, maar tellen deze niet meer mee als bruikbare oppervlakte. "

Indien 1/1/2022 >3 etages aanwezig, dan vóór 2030 verwijderen. Vanaf 2022 kunnen max 3 etages meetellen voor bruikbaar oppervlak. En deze moeten voldoen aan alle voorwaarden (art 26.7 overgangstermijn geldt alleen voor jonge hennnen, niet voor leghanen). Zitniveaus en/of zitstokken moeten uiterlijk vanaf 1 jan 2025 voldoen aan voorwaarden (min 10 cm zitstok/vogel of min 100 cm2 verhoogd zitniveau/vogel)(N.B. Zitniveaus mogen meetellen als bruikbaar oppervlak indien ze voldoen aan eisen van etages)

Zijn er vanaf 2030 meer dan drie etages aanwezig, mogen deze als verhoogd zitniveau's aanwezig zijn, maar tellen deze niet meer mee als bruikbare oppervlakte. "

Aanvullende normen voor de binnenruimtes voor vleespluimvee

(vleeskuikens, parelhoenders, eenden, kalkoenen en ganzen)

 • Maximaal 21 kg levend gewicht per m2
 • Zitstokken of verhoogde zitniveaus of beide:
  • Per vleeskuiken en parelhoender minimaal 5 cm zitstok of minimaal 25 cm2 verhoogd zitniveau
  • Per kalkoen minimaal 10 cm zitstok of 100 cm2 verhoogd zitniveau
  • Voor ganzen en eenden is geen zitstok vereist.
 • Per compartiment maximaal 4.800 vleeskippen, 5.200 parelhoenders, 4.000 vrouwelijke eenden of 3.200 mannelijke eenden, 2.500 kapoenen, ganzen of kalkoenen
 • de totale nuttige oppervlakte in pluimveestallen voor het afmesten van pluimvee van een productie-eenheid bedraagt maximaal 1600 m2.
Vleeskuikens
Artikel in verordening
Kerngedachte
Vleeskuikens

Etages

2020/464 art 15 lid 4

U mag gebruik maken van een etagesystemen met max. 3 etages bruikbaar oppervlak. Er moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Etages waren en zijn niet toegestaan bij vleeskuikens

Overgangsbepaling

2020/464 art 26 lid 5

2020/464 art 26 lid 7

Niet van toepassing

Zitstokken/verhoogd zitniveau

2020/464 art 15 lid 5

Pluimvee moet afhankelijk van het soort pluimvee de beschikking hebben over zitstokken en/of verhoogde zitniveaus.

Zitstokken en/of zitniveaus zijn toegestaan

Overgangsbepaling

2020/464 art 26 lid 4

Conclusie per soort pluimvee

Zitniveaus en/of zitstokken moeten uiterlijk vanaf 1 jan 2025 voldoen aan voorwaarden (min 10 cm zitstok/vogel of min 100 cm2 verhoogd zitniveau/vogel)

Aanvullende normen voor mobiele pluimveestallen

 • Mobiele pluimveestallen moeten regelmatig, maar in elk geval tussen twee rondes, verplaatst worden, zodat er begroeiing beschikbaar blijft voor de dieren.
 • Voor mestpluimvee mag het levend gewicht per m2 verhoogd worden van 21 kg naar 30 kg als het oppervlak van de mobiele stal kleiner is dan 150 m2.
 • Voor legkippen, jonge hennen en leghanen gehouden in een mobiele stal gelden dezelfde normen als in een vaste stal. Dus max. 6 dieren per m2 voor legkippen en maximaal 21 kg levend gewicht per m2 voor jonge hennen en leghanen.
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle