Mobile menu trigger

Eisen herkomst rundvee

Rundvee dat u aankoopt, moet biologisch zijn. Als er niet voldoende biologisch vee beschikbaar is, mag u niet-biologische dieren kopen. Daarvoor moet u een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing mag u elk jaar maximaal 10% van het aanwezige aantal volwassen runderen aanvoeren. De dieren die u aanvoert, mogen nog niet hebben gekalfd.

Omschakelperiode

Voor de niet-biologische dieren die u aankoopt, volgt een omschakelperiode. Voor melkvee is de omschakelperiode 6 maanden, voor vleesvee 1 jaar.

Na deze omschakelperiode mag u de dieren en de producten van deze dieren als biologisch verkopen. Nieuw aangekocht niet-biologisch melkvee mag pas afkalven na afloop van de omschakelperiode.

Wilt u uw veestapel met meer dan 10% uitbreiden, met niet-biologische dieren?

Dat mag, maar dat is een uitzondering. In deze bijzondere situaties is het toegestaan:

  • Bij een bedrijfsuitbreiding van meer dan 30%. U mag dan maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gekalfd.
  • Bij verandering van ras. U mag dan maximaal 40% van het aanwezige aantal volwassen dieren per jaar aanvoeren. Deze dieren mogen nog niet hebben gekalfd.
  • Bij rassen die dreigen te verdwijnen. Het ras dat u wilt kopen, moet op de lijst van zeldzame huisdierrassen staan. U vindt deze lijst op www.szh.nl. Deze dieren mogen wel hebben gekalfd. U moet kunnen aantonen dat het om stamboekvee gaat.
  • Bij grote sterfte door gezondheidsproblemen of een ramp.

Ontheffing aanvragen

U moet ontheffing aanvragen voor de aankoop van niet-biologische dieren. Dat kan via Mijn.Skal.nl. U kunt hier inloggen. Pas na goedkeuring mag u de dieren aankopen.

Mannelijke dieren voor de fokkerij

Wilt u mannelijke dieren kopen voor de fokkerij? Die mag u zowel biologisch als niet-biologisch kopen. U moet deze dieren wel volledig biologisch houden. Een ontheffing aanvragen voor het aankopen van niet-biologische fokstieren is niet nodig. Voor een fokstier geldt een omschakelingsperiode van een jaar.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle