Mobile menu trigger

Verkort omschakelen van natuurpercelen

Verkorting van omschakeling is mogelijk bij SNL-percelen die minimaal 3 jaar niet behandeld zijn met kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen.
Bij SNL-percelen kan het gaan om terreinen van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen, waterschappen of andere particuliere terreinbeheerders. De verkorting van de omschakelperiode kunt u aanvragen bij Skal door een aantal documenten toe te voegen aan het wijzigingsformulier voor het aan- en afmelden van percelen:

• Een perceelkaart waarop het betreffende perceel is ingetekend. De inspecteur moet aan de hand van de kaart op eigen gelegenheid het perceel kunnen lokaliseren. Ook is het perceel op de perceelkaart één op één te koppelen aan de verklaring van de terreinbeheerder
• Een kopie van een geldig SNL-certificaat (ook voor Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen en waterschappen is dit verplicht)
• Verklaring van de terreinbeheerder dat het perceel minimaal 3 jaar niet behandeld is met kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. De perceelgegevens in deze verklaring komen overeen met de perceelgegevens op de perceelkaart. In de verklaring staat tevens het nummer van het SNL-certificaat van het perceel vermeld.
De informatie uit bovenstaande formulieren is van belang ter onderbouwing bij de aanvraag.

Voorbeeldverklaring voor aanvraag verkorting omschakelingsperiode

Onderstaande tekst kan gebruikt worden als basis voor de verklaring om voor verkorting van omschakeling van grond in aanmerking te komen, geldig voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen of Waterschappen. De verklaring moet worden opgemaakt op officieel briefpapier en worden ondertekend door een bevoegd persoon (naam en functie).

Voorbeeldtekst:

Hierbij verklaar ik, (ondergetekende….) van (organisatie….) dat het perceel/de percelen nr(s) …. , in gebruik genomen door……….. , gedurende de afgelopen …. jaar niet is/zijn behandeld met niet in de biologische landbouw toegelaten meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen.

Het/de betreffende perceel/percelen heb ik (ondergetekende) ingetekend op de hierbij ingesloten kaart.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle