Mobiel menu trigger

Privacyverklaring

We hechten veel belang aan uw privacy. We zorgen er daarom voor dat de gegevens die we van u verwerken vertrouwelijk behandelen. Het uitgangspunt hierin voor Skal Biocontrole is altijd de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring van Skal leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze verwerken.

We hanteren een aantal principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens:

We verwerken alleen persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde verwerkingsgrondslagen. Daarnaast zorgen we dat de verwerking in lijn is met de wettelijke vereisten.

We verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens met een duidelijk omschreven doel. In onze werkzaamheden streven we er naar: de inbreuk op de privacy van betrokkenen zoveel mogelijk te beperken én de inbreuk op de privacy gerelateerd aan het doel van de verwerking te minimaliseren.

We streven naar minimale gegevensverwerking en dat gegevens juist en actueel zijn. Dit houdt in dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en ervoor zorgdragen dat deze persoonsgegevens actueel en juist blijven. Als minder persoonsgegevens nodig zijn, dan streven we dit na.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed te kunnen uitoefenen of om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Daarbij zorgen we voor passende beveiliging van deze persoonsgegevens.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken we afspraken met de externe partij over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en worden verwerkt in een zogenaamde: verwerkersovereenkomst. We controleren deze afspraken.

De bovenstaande principes en uitgangspunten zijn in de volgende paragrafen & punten verder uitgewerkt.

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is onder andere bedoeld voor bedrijven, externe instanties en overige bezoekers van onze website die inzicht willen in hoe Skal Biocontrole omgaat met uw gegevens. Voor (toekomstige)medewerkers is een specifieke privacystatement opgesteld, die intern wordt gedeeld met medewerkers.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerken?

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie die ons iets vertelt over u of die we aan u kunnen koppelen. Dit kan informatie zijn die direct over u gaat of naar u te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres en Skal-nummer.

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met uw persoonsgegevens kunnen doen, van verzamelen tot bewaren en verwijderen.

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

Skal Biocontrole verwerkt vooral uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke controletaken binnen de biologische productie keten en voor haar taken als toezichthouder.

Skal Biocontrole verwerkt alleen persoonsgegevens die voor de uitvoering van haar taken noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens worden verwerkt voor het behalen van een of meer van de onderstaande doelen:

 • Uitvoeren aanmelding en toelatingsonderzoeken tot certificering. Hierbij bepalen wij of de bedrijfsvoering voldoet aan de Europese regelgeving en of het bedrijf bio-gecertificeerd kan worden. Deze onderzoeken gebeuren op verzoek van de bedrijven en is zodoende gebaseerd op basis van een overeenkomst met het bedrijf.
 • Uitvoeren inspecties. Skal Biocontrole is wettelijk verplicht om inspecties uit te oefenen of bedrijven blijven voldoen aan de Europese verordeningen voor de biologische productie. Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag.
 • Uitvoeren kwaliteitsonderzoeken. Om de kwaliteit van onze werkzaamheden te waarborgen vinden er intern (en door externe organisaties) verschillende kwaliteitstoetsen plaats. De uitvoering vindt plaats op basis van gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van haar werkzaamheden te waarborgen wat ten goede komt aan de certificaathouders.
 • Voor het onderhouden van contacten in de (biologische) bedrijfssector; Voor controle op biologisch vlak, is het van essentieel belang dat wij contact houden met de biologische bedrijfssector in de breedste zin. Hiervoor onderhouden wij individuele contacten en voeren wij ook, indien nodig, markt onderzoeken uit. Een deel van deze activiteiten gebeurt op basis van gerechtvaardigd belang waar nodig specifiek ondersteund door uw toestemming.
 • Het informeren van de bedrijfssector en geïnteresseerden over ontwikkelingen in de biologische markt. Dit gebeurt onder andere door algemene publicaties maar ook specifiek m.b.v. nieuwsbrieven als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Afhandelen van klachten met betrekking tot onze werkzaamheden en bezwaren tegen door ons genomen besluiten. Deze activiteiten zijn gebaseerd op gerechtvaardigd belang en wettelijke taken. Controlerende autoriteiten en organen, inclusief onderzoekresultaten, indien dat benodigd is in het kader van een onderzoek ten behoeve van de controle op de biologische verordening;
 • Het doorgeven van de NAW-gegevens en de daarbij behorende gecertificeerde bedrijfsprocessen aan de biologische sectororganisatie Bionext. Dit is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang dat de kennis binnen de sector geborgd blijft en gebaseerd op een wettelijk uitgangspunt dat bekend moet zijn wie biologische bedrijven voert;
 • Uw gegevens kunnen wij in beknopte vorm verstrekken aan onderwijsinstellingen of onderzoekers voor wetenschappelijk onderzoek tenzij u bij ons aangeeft hiertegen bezwaar te hebben. Op individueel niveau geven wij uw gegevens alleen door voor wetenschappelijk onderzoek als u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Voor statistische doeleinden geven wij alleen anonieme gegevens door aan het CBS.
 • Het informeren van andere controlerende autoriteiten op basis van een wettelijke basis.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de soort verwerking kan Skal Biocontrole de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, et cetera)
 • Registratiegegevens (bio-activiteiten, productgegevens, inspectieverslagen, bevindingenrapportages, transactiecertificaten, perceelinformatie, laboratoriumuitslagen, attenderingen, afwijkingen, keteninformatie met betrekking tot import (onder andere facturen));
 • Bedrijfsgegevens (KVK-nummer, btw-nummer; bankrekening, facturatiegegevens);
 • Inloggegevens mijn.skal.nl.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en het naleven van wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking verwijderd. Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Het primaire proces bepaalt de bewaartermijnen zijn voor de certificering-, registratie- en toezichtgegevens. Voor de financiële administratie is het bewaartermijn 7 jaar).

Van wie ontvangt Skal Biocontrole persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van u zelf. In enkele gevallen is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u ontvangen via een derde partij. U kunt hierbij denken aan de organisaties als KVK, controlerende organen en autoriteiten in binnen en buitenland, overheidsorganisaties en Europese Commissie.

Met welke partijen werken wij samen

Skal Biocontrole verkoopt uw persoonsgegevens niet. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens alleen met derden in de volgende situaties:

 • Voor de uitvoering van onze werkzaamheden maken we gebruik van verwerkers om onze diensten te kunnen leveren. Met deze verwerkers hebben we afspraken om uw privacy rechten te waarborgen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Wanneer onderaannemers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, maken we gebruik van de voorgeschreven EU Model Standard Contractual Clauses.
 • Binnen de bedrijfsvoering delen wij uw persoonsgegevens ook met andere rechtspersonen die hun eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan banken, externe accountants en laboratoria. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens van deze organisaties, leest u in de privacy-verklaringen van deze organisaties zelf.
 • Specifiek met betrekking tot het uitvoeren van onze wettelijke taken op het gebeid van certificering en toezicht kunnen wij uw gegevens ook delen met:
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Overige certificerende/ toezichthoudende organisaties binnen Europa
 • Douane
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Europese Unie
 • Openbaar Ministerie
 • Autoriteit Consument & Markt

Wij doen dit alleen als hier een wettelijke grondslag voor is, en alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de bijbehorende doeleinden. Op de websites van deze organisatie kunt u door middel van de privacyverklaring zien op welke manier zij uw persoonsgegevens verwerken.

 • Ten behoeve van onderzoeken delen wij incidenteel gepseudonimiseerde of geanonimiseerde persoonsgegevens met derde partijen. Deze derde partijen kunnen deze gegevens niet individueel terug herleiden naar u.

In uitzonderlijke gevallen zijn we verplicht persoonsgegevens zonder directe toestemming te delen met derden. Denk hierbij aan verzoeken van het Openbaar Ministerie in het kader van juridisch onderzoek. Daarnaast moet Skal Biocontrole in sommige gevallen persoonsgegevens openbaar maken via de Wet openbaarheid van bestuur. Waar mogelijk en juridisch toegestaan informeren wij u persoonlijk als dit gebeurt.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Skal Biocontrole neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en besteed daar veel aandacht aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor hebben we verscheidende technische en organisatorische maatregelen getroffen om dit te waarborgen. Periodiek beoordelen we deze maatregelen of deze nog steeds voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen en nemen indien nodig actie om ons beveiligingsniveau te verbeteren.

Naast technische beveiligingsmaatregelen hebben medewerkers van Skal Biocontrole alleen toegang tot uw gegevens als dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun werkzaamheden en hebben zij een geheimhoudingsverklaring getekend.

Een belangrijk uitgangspunt is dat wij alleen persoonsgegevens opslaan binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Mochten persoonsgegevens worden opgeslagen buiten de EER, gebeurt dit pas, als Skal Biocontrole heeft vastgesteld dat er sprake is van een vergelijkbaar beschermingsniveau als de AVG.

Uw rechten en privacy

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen. Recht op inzage, verwijdering of rectificatie van uw persoonsgegevens, maar ook in enkele gevallen het (volledig) beperken van de verwerking of verzoeken met betrekking tot recht om gegevens(data) over te dragen.
Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kunt u deze altijd intrekken waarna de verwerking stopt.

Met onze ‘mijn.skal.nl’ applicatie heeft u inzicht in veel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hierin kunt u een groot deel ook wijzigen. Voor overige verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten kunt u zich richten tot het e-mailadres privacy@skal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan, verzoeken wij u zich te legitimeren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Cookies

De website van Skal Biocontrole (www.skal.nl) en de ‘mijn.skal.nl’ applicatie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij maken enkel gebruik van functionele cookies. Deze cookies plaatsen we altijd en zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Deze cookies worden niet ingezet voor het verwerken van persoonsgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over cookies en het uitschakelen ervan kunt u vinden op www.veiliginternetten.nl.

Klacht indienen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen omdat u vermoed dat uw persoonsgegevens zijn gelekt of omdat u een klacht wil indienen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres privacy@skal.nl.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen publiceren we op de website. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring periodiek te bekijken.

versie; 2021-07-14
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle