Mobiel menu trigger

Toezichtstaken Skal

Skal houdt toezicht op alle Nederlandse bedrijven die biologische levensmiddelen op de markt brengen. Toezicht wordt op basis van risico’s vormgegeven en kan uit verschillende activiteiten bestaan, zoals ketenonderzoek, onaangekondigde inspecties en allerlei typen steekproeven. Hierbij zet het Team Toezicht van Skal inspecties uit en neemt monsters voor onderzoek naar niet-toegestane stoffen, o.a. op importzendingen.

Team Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op onterecht gebruik van de term ‘biologisch’ en ‘ecologisch’ binnen de landbouw- en levensmiddelensector, met misleiding van de consument als gevolg. Niet-gecertificeerde bedrijven worden verzocht zich onder controle van Skal te plaatsen of de verwijzingen naar biologisch te verwijderen.

Daarnaast informeert Skal andere controle-organisaties in het geval van (vermoeden van) niet-naleving, wisselt met hen informatie uit en informeert in voorkomende gevallen het ministerie van LVVN en de Europese Commissie.

De term biologisch mag alleen gebruikt worden op producten van gecertificeerde biologische bedrijven. Wij zien erop toe dat dit gebeurt

Team Toezicht

Toezicht verankerd in biologische wetgeving

De wettelijke basis voor de toezichtstaken van Skal is te vinden in artikel 38 van de Verordening (EU) 2018/848 en artikel 7 van de uitvoeringsverordening 2021/279. Hierin staat vermeld dat Skal:

  • jaarlijks een fysieke controle op de naleving moet uitvoeren bij alle onder haar toezicht staande bedrijven.
  • 10% van de aangesloten bedrijven op basis van de hoogste waarschijnlijkheid op niet-naleving (hoogste risicoprofiel op basis van artikel 38 lid 2) onderworpen moeten worden aan een tweede fysieke inspectie op jaarbasis. Dit heeft Skal vormgegeven in Toezichtarrangement Hoog.
  • Tenminste 10% van alle controles onaangekondigd moet uitvoeren.
  • Elk jaar bij minimaal 5 % van het aantal bedrijven een monster neemt.

Een uitzondering voor de jaarlijkse verplichte fysieke controle wordt gemaakt voor bedrijven waarbij bij eerdere controles gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren geen niet-naleving geconstateerd is die de integriteit van biologische of omschakelingsproducten aantast, en de exploitant is beoordeeld waarbij van een geringe waarschijnlijkheid van niet-naleving is gebleken. In dat geval mag de periode tussen twee fysieke inspecties ter plaatse niet langer dan 24 maanden zijn. Dit heeft Skal vormgegeven in Toezichtarrangement Laag.

Onaangekondigd toezicht

Skal zet onaangekondigde inspecties in om de naleving te controleren buiten het aangekondigde periodieke inspectiemoment om. Zodat er inzicht komt in de spontane naleving. Onaangekondigde toezichtinspecties zijn zeer effectief voor fysieke inspecties, bijvoorbeeld om op dierenwelzijn te controleren. In de biologische landbouw is weidegang of uitloop voor dieren een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast is voldoende en droog strooisel in de stal een belangrijke voorwaarde voor het dierenwelzijn van onder andere runderen, varkens en geiten. Ook de bezettingsgraad van stallen wordt onaangekondigd gecontroleerd.

Toezicht via monstername

Naast onaangekondigde inspecties voert Skal ook monsternames uit om aan te tonen dat producten daadwerkelijk biologisch zijn.
Worden residuen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden in biologische producten, dan voert Skal samen met het bedrijf onderzoek uit naar de herkomst. Ligt de herkomst buiten Nederland, dan informeren EU-lidstaten elkaar om de oorzaak vast te stellen en waar nodig én mogelijk maatregelen te nemen om producten uit de markt te halen.
Biologische bedrijven zijn verplicht om mee te werken aan de inspecties van Skal, ook bij onaangekondigde monsternames.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle