Mobiel menu trigger

Jaarlijks stelt Skal voor alle aangesloten biologische bedrijven vast in welk toezichtarrangement zij worden ingedeeld. Het toezichtarrangement bepaalt hoe vaak een bedrijf geïnspecteerd wordt. Bij het inrichten van het toezichtmodel houdt Skal rekening met het risico op niet-conforme biologische producten.

Toezichtarrangementen

Skal bepaalt jaarlijks hoe vaak een bedrijf geïnspecteerd wordt. Er zijn vier toezichtarrangementen voor bij Skal aangemelde bedrijven:

Daarnaast houdt Skal ook toezicht op niet-aangemelde bedrijven.

Alle toezichtarrangementen worden hieronder toegelicht.

Toezichtarrangement Verkoop aan Consumenten (VaC)

Skal registreert of certificeert webshops. Webshops met een lage omzet en enkel voorverpakte producten worden niet jaarlijks gecontroleerd, maar moeten zich wél registreren bij Skal. Gecertificeerde webshops worden jaarlijks gecontroleerd.
Fysieke verkooppunten vallen ook in het toezichtarrangement Verkoop aan Consument. Voor winkels onder een keten geldt dat 1/3e van de winkels per jaar worden geïnspecteerd. Zelfstandige winkels en marktkramen die onverpakte biologische producten verkopen zijn certificatieplichtig en worden jaarlijks door Skal geïnspecteerd.

Toezichtarrangement Laag

Bedrijven in het Toezichtarrangement Laag worden eens in de twee jaar periodiek geïnspecteerd. Bedrijven die voldoen aan de onderstaande criteria worden in Toezichtarrangement Laag ingedeeld:

 • De omzet is lager dan €1.000.000
 • Het bedrijf is volledig biologisch. Er vinden geen biologische en niet-biologische producten of activiteiten naast elkaar plaats. Er kan daardoor geen sprake zijn van vermenging en/of verontreiniging met niet-biologische producten
 • Er zijn geen kritieke en/of ernstige afwijkingen (NC-A en of NC-B) geconstateerd over de afgelopen 3 jaar.
 • Het bedrijf is langer dan 5 jaar gecertificeerd door/geregistreerd bij Skal, waardoor er over een langere tijd kennis en ervaring is opgedaan met de biologische regelgeving.

Bedrijven in Toezichtarrangement Laag kunnen naast de tweejaarlijkse periodieke inspectie wél onaangekondigd worden geïnspecteerd door Skal. Ook kan Skal het bedrijf selecteren voor monsternames. Worden er tijdens de inspecties ernstige afwijkingen geconstateerd, dan kan het bedrijf alsnog in Toezichtarrangement Normaal worden geplaatst.

Voor de bedrijven in Toezichtarrangement Laag gelden deels lagere tarieven.

Toezichtarrangement Normaal

De meeste bedrijven vallen in het Toezichtarrangement Normaal. Deze bedrijven worden jaarlijks geïnspecteerd door Skal. Naast deze volledige inspectie kan Skal onaangekondigd controleren of een monster komen nemen van een perceel of product.

Toezichtarrangement Hoog

Vanuit de biologische wetgeving is Skal verplicht om per jaar bij 10% van de marktdeelnemers een extra inspectie uit te voeren, gebaseerd op het risico op non-conformiteit. De basis hiervoor is artikel 38 van Verordening (EU) 2018/848. Skal geeft deze verplichting vorm in het Toezichtarrangement Hoog.
Bedrijven die in Toezichtarrangement Hoog vallen, krijgen twee aangekondigde periodieke inspecties per jaar. Naast de twee volledige inspecties kan Skal onaangekondigd controleren of een monster komen nemen van een perceel of product. Voor de bedrijven in deze toezichtcategorie, geldt een hoger tarief.

Toezichtmodel

Het toezichtmodel werkt met een risicoprofiel per bedrijf. De 10% bedrijven met het hoogste risicoprofiel, vallen in het Toezichtarrangement Hoog. Op basis van de volgende elementen en waardering daarvan wordt per bedrijf de risicoscore bepaald:

 1. Biologische omzet van de exploitant
 2. De hoeveelheid en het type biologische bedrijfsactiviteiten
 3. Biologisch en gangbaar: mogelijke vermenging en/of verontreiniging;
 4. De NC-historie van het bedrijf (afwijkingen tijdens inspecties)
 5. Hoe lang is de exploitant al actief met biologische processen en/of producten
 6. Aantal biologische producten
 7. Afgifte van ontheffingen (landbouw)

Bekijk de specifieke puntenverdeling per element

Elk jaar op 1 oktober vult Skal per bedrijf het toezichtmodel in, met de gegevens die Skal over de exploitanten heeft geregistreerd en constateringen die zijn vastgelegd tijdens inspecties. Op basis van dit toezichtmodel worden de gecertificeerde exploitanten in de toezichtarrangement normaal of hoog ingedeeld.

Heeft een bedrijf invloed op het toezichtarrangement?

De invloed die een bedrijf kan uitoefenen op de indeling in een toezichtarrangement is beperkt. Een bedrijf kan met name invloed uitoefenen op de afwijkingenhistorie. Een goede naleving van de biologische wet- en regelgeving leidt tot minder afwijkingen en kan een ander arrangement tot gevolg hebben.
Een aandachtspunt is het registreren van de correcte biologische omzet van het afgelopen kalenderjaar via Mijn Skal. Als de biologische omzet onbekend is, valt een bedrijf al snel in Toezichtarrangement Hoog.

Daarnaast is het van belang dat wijzigingen van de scope van een biologisch certificaat tijdig aan Skal worden doorgegeven, zodat bij het vaststellen van het risicoprofiel in het nieuwe jaar de juiste gegevens bekend zijn. Is een bedrijf bijvoorbeeld gecertificeerd voor import, maar wordt deze activiteit niet meer uitgevoerd, dan is dat van invloed op het risicoprofiel. Dit soort wijzigingen dienen altijd zo snel mogelijk aan ons te worden doorgegeven.

Een bedrijf kan een groot aantal risicopunten scoren op biologische omzet, biologische activiteiten (import, bereiding, handel) en een bedrijfsvoering waarbij biologisch en niet-biologisch naast elkaar bestaan. Op basis hiervan kan een bedrijf ook zonder recente afwijkingen in Toezichtarrangement Hoog vallen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle