Mobile menu trigger

Wetgeving
Header apples

Hoe zitten de biologische wetten in elkaar?

De wet- en regelgeving voor biologische productie van voedingsmiddelen, diervoeding, planten en bloembollen is vastgelegd in wetten en reglementen.

• de Europese bio-verordening,
• de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet
• de reglementen van Skal Biocontrole.

Deze documenten beschrijven de eisen waaraan de biologische productie en de aanduidingen op het etiket moeten voldoen én ook hoe het toezicht hierop is geregeld. In Nederland is Skal Biocontrole de toezichthouder.

Nieuwe bio-regelgeving vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe EU bio-verordening Nr. 2018/848 in werking. Deze verordening vervangt verordening Nr. 834/2007 en Nr. 889/2008.

 • Nieuwe EU bio-verordening Nr. 2018/848
 • (EU) 2020/1794
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: het gebruik van plantaardig omschakelingsteeltmateriaal en niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal.
 • (EU) 2020/2146
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: uitzonderlijke productie voorschriften, zoals bijvoorbeeld (natuur)rampen.
 • (EU) 2021/279
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: controles en andere maatregelen voor het waarborgen van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
 • (EU) 2021/642
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: bepaalde informatie die moet worden verstrekt op het etiket van biologische producten
 • (EU) 2021/715
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de voorschriften voor groepen exploitanten
 • (EU) 2021/716
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de biologische-productievoorschriften inzake gekiemde zaden en witloofkroppen, inzake voeder voor bepaalde aquacultuurdieren en inzake parasietenbehandelingen in de aquacultuur.
 • (EU) 2021/771
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie en de officiële controles van groepen
 • (EU) 2021/1006
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: het model van het certificaat.
 • (EU) 2021/1189
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten.

De productie- en controleregels die volgen uit de nieuwe EU bio-verordening zijn nog in ontwikkeling. De onderstaande besluiten met betrekking tot productieregels zijn al wel gepubliceerd in het EU-Publicatieblad:

 • (EU) 2020/427
 • (EU) 2020/464
 • (EU) 2020/2042
  De verordening (EU) 2020/2042 omschrijft: Vanwege het uitstellen van één jaar van de verordening 2018/848; worden de data die in 2020/464 staan benoemd, met een jaar verlengd.
 • (EU) 2021/1165
  Betreft de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427
Enkele wijzigingen voor:

• gekiemde zaden,
• voeding van bijenkolonies en
• juveniele productie en voeding in aquacultuur

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464
Integratie van de basiswet voor:

• Retroactieve erkenning van de conversieperiode (verkorten van de omschakelingsperiode)
• Productievoorschriften voor runderen, schapen, geiten, paarden
• Productievoorschriften voor hertachtigen
• Productievoorschriften voor varkens
• Productievoorschriften voor pluimvee
• Productievoorschriften voor konijnen
• Productievoorschriften voor aquacultuurdieren
• Productievoorschriften voor verwerkte levensmiddelen en diervoeders
• Informatie over de beschikbaarheid van biologische en in omschakeling plantaardig teeltmateriaal, dieren en aquacultuur juvenielen.
• Bijlage I en II: bezettingsdichtheden en minimale binnen- / buitengebieden voor vee en aquacultuur
• Bijlage III: databanken van de lidstaten over plantaardig teelt materiaal, dieren en aquacultuur juvenielen

Huidige Europese bio-wetgeving

De Europese regelgeving voor biologische bedrijven is onderverdeeld in verschillende verordeningen:

Erkende controle-organisaties:

Import wetgeving en guidlines

Alle informatie over import vindt u in onderstaande documenten:

Vanwege COVID:

 • Vo. (EG) 2021/984 is een wijziging en aanvulling op Vo. (EG) 2020/977, Vo (EG) 2021/984 en Vo (EG) 2020/466: ingaande op 1 juli 2021 en geldig tot en met 1 september 2021.


Nederlandse regelgeving rondom biologisch

De Nederlandse overheid geeft uitvoering aan de EU-regelgeving via de Landbouwkwaliteitswet:

Specifiek voor de dierlijke productie geldt de volgende nationale regelgeving:

Skal Biocontrole reglementen

De regelgeving voor biologische productie bestaat uit Europese verordeningen, Nederlandse wetteksten en reglementen van Skal Biocontrole. De reglementen beschrijven hoe Skal certificeert en toezicht houdt in Nederland. Zie hieronder voor het complete overzicht.

Uitgelicht

R11: In dit reglement Certificatie en Toezicht staan de regels voor biologische certificatie door Skal Biocontrole. Ook leest u hoe Skal toezicht houdt op: de gecertificeerde bedrijven, de sector algemeen en staan de verschillende inspectietypes gedefinieerd.

R22: Het reglement 22 (vernieuwd en in werking vanaf 10 februari 2021), bevat de eisen over de biologische productiemethode voor zover verordening (EG) nr. 834/2007 en verordening (EG) nr. 889/2008 daar (nog) niet in voorziet.

R16: Het tarievenblad geeft aan welke bijdragen en tarieven per doelgroep van toepassing zijn.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle