Mobile menu trigger

Wetgeving
Header apples

Hoe zitten de biologische wetten in elkaar?

De wet- en regelgeving voor biologische productie van voedingsmiddelen, diervoeding, planten en bloembollen is vastgelegd in wetten en reglementen.

• de Europese biologische verordening
• de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet
• de reglementen van Skal Biocontrole.

Deze documenten beschrijven de eisen waaraan de biologische productie en de aanduidingen op het etiket moeten voldoen én ook hoe het toezicht hierop is geregeld. In Nederland is Skal Biocontrole de toezichthouder.

 • (EU) Nr. 2018/848
  Deze verordening vervangt vanaf 1 januari 2022 de verordening Nr. 834/2007 en Nr. 889/2008.
  Linken naar de Europese biologische wetgeving tot en met 31 december 2021, vindt u onderaan deze websitepagina.
 • (EU) 2020/464
  Aanvulling van Verordening (EU) 2018/848. Heeft betrekking op documenten die nodig zijn voor verkorte omschakeling, productievoorschriften voor biologische dieren (inclusief voorschriften voor bezettingsdichtheid en minimumoppervlakten) en verwerkte producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie betreffende beschikbaarheid
 • (EU) 2020/2146
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: uitzonderlijke productie voorschriften, zoals bijvoorbeeld (natuur)rampen.
 • (EU) 2021/279
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: controles en andere maatregelen voor het waarborgen van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
 • (EU) 2021/771
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie en de officiële controles van groepen
 • (EU) 2021/1189
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten.
 • (EU) 2021/1165
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen.
  Met daarin de bijlagen:
  Bijlage I: Toegestane gewasbeschermingsmiddelen
  Bijlage II: Toegestane meststoffen, nutriënten en bodemverbeteringsmiddelen
  Bijlage III: Toegestane voedermiddelen en toevoegingsmiddelen voor diervoeders
  Bijlage IV: Toegestane reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  Bijlage V: Additieven en technische hulpstoffen voor levensmiddelen en niet-biologische agrarische ingrediënten
  Bijlage VI: Producten en stoffen die in derde landen mogen worden gebruikt
 • (EU) 2023/121
  Aanpassing van (EU) 2021/1165. Heeft betrekking op meerdere bijlagen en gaat over aanvullingen en uitbreidingen van deze lijsten.
 • (EU) 2021/2119
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op bepaalde registers en verklaringen die van exploitanten en groepen exploitanten worden verlangd, en voor de technische middelen voor de afgifte van certificaten.
 • (EU) 2022/474
  Wijziging van Verordening (EU) 2018/848. Heeft betrekking op speciale voorschriften voor de productie en het gebruik van niet-biologische, omschakelings- en biologische zaailingen en ander plantaardig niet-biologisch, omschakelings- en biologisch teeltmateriaal.
 • (EU) 2022/2240
  Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2119 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307.
  Betreft het gebruik van het gekwalificeerde elektronische zegel voor de afgifte van certificaten (Voor de EER relevante tekst)
  Deze verordening heeft betrekking op het E-zegel voor certificaten.

Import

 • (EU) 2021/1342
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: informatie die door derde landen en door controleautoriteiten en controleorganen moet worden verzonden met het oog op het toezicht op hun erkenning.
 • (EU) 2021/1378
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer van biologische producten in de Unie en tot vaststelling van de lijst erkende controleautoriteiten en controleorganen.
 • (EU) 2021/1698
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en op voorschriften inzake het toezicht daarop en de door die controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren controles en andere activiteiten.
 • (EU) 2021/2304
  Aanvulling van Verordening (EU) 2018/848. Heeft betrekking op voorschriften voor de afgifte van voor de uitvoer bedoelde aanvullende certificaten die bevestigen dat geen antibiotica zijn gebruikt bij de biologische productie van dierlijke producten.
 • (EU) 2021/2305
  Aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder biologische producten en omschakelingsproducten zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten. En inzake de plaats van officiële controles voor deze producten.
 • (EU) 2021/2306
  Aanvulling van Verordening (EU) 2018/848. Heeft betrekking op regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat.
 • (EU) 2021/2307
  Aanvulling van Verordening (EU) 2018/848. Heeft betrekking op regels betreffende documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie.
 • (EU) 2022/2238
  Aanvulling op Verordening (EU) 2021/2306. Heeft betrekking op het de COI. Deze hoeft vanwege de situatie in Oekraïne nog niet in TRACES, maar mag nog op papier.

Erkende controle-organisaties

--> Specifieke informatie per sector over de Europese biologische wetgeving vanaf 1 januari 2022 leest u hier.

Nederlandse regelgeving rondom biologisch

De Nederlandse overheid geeft uitvoering aan de EU-regelgeving via de Landbouwkwaliteitswet:

Specifiek voor de dierlijke productie geldt de volgende nationale regelgeving:

Skal Biocontrole reglementen

De regelgeving voor biologische productie bestaat uit Europese verordeningen, Nederlandse wetteksten en reglementen van Skal Biocontrole. De reglementen beschrijven hoe Skal certificeert en toezicht houdt in Nederland. Zie hieronder voor het complete overzicht.

Archief reglementen

Bekijk hier het archief Skal reglementen

Europese biologische wetgeving tot en met 31 december 2021

 • Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving (pdf.)
 • Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.)
  Met daarin de bijlagen:
  Bijlage I: Toegestane meststoffen, nutriënten en bodemverbeteringsmiddelen
  Bijlage II: Toegestane gewasbeschermingsmiddelen
  Bijlage III: Huisvesting dieren: o.a. minimum oppervlaktes per diersoort
  Bijlage IV: Maximum aantal dieren per hectare
  Bijlage V: Toegestane voedermiddelen
  Bijlage VI: Toevoegingsmiddelen voor diervoeders
  Bijlage VII: Toegestane reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  Bijlage VIII: Additieven en technische hulpstoffen
  Bijlage IX: Niet-biologische agrarische ingrediënten

Import wetgeving en guidelines

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle