Mobiel menu trigger

Alle rechten op de inhoud van deze website en de daaraan gekoppelde dienstverlening berusten bij Skal Biocontrole te Zwolle. Dit is van toepassing op alle materiaal waarvan de rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.

Gebruikers mogen de inhoud van deze website slechts voor eigen gebruik raadplegen. Het is gebruikers niet toegestaan om informatie verkregen vanuit deze website te bewerken ten behoeve van gebruik op andere websites, te vermenigvuldigen of te verkopen in welke vorm dan ook, tenzij hierover vooraf door Skal schriftelijk toestemming is verleend.

Skal Biocontrole aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie of het niet beschikbaar zijn van deze site.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle