Mobile menu trigger

Aan- en afmelden van percelen online

U kunt via uw persoonlijke online omgeving mijn.skal.nl portaal percelen aanmelden voor omschakeling naar de biologische landbouw. Ook kunt u via deze online omgeving uw percelen afmelden.

Aanmelden

Kies op mijn.skal.nl voor de tegel> 'Dieren en Percelen', en daarna 'Aan- of afmelden van percelen'. U ontvangt een bevestiging van ons van de aanmelding van uw perceel of percelen. De Skal-inspecteur voert bij het eerstvolgende bezoek een fysieke inspectie uit op het nieuw aangemelde perceel of de nieuw aangemelde percelen. Bewaar de schriftelijke bevestiging van Skal in uw administratie.

Perceelkaarten

De bijgevoegde perceelkaart is een duidelijke kaart, bijvoorbeeld van de RVO of een gelijkwaardige kaart, zodat onze inspecteur het perceel gemakkelijk kan vinden. Op de kaart staan ook gegevens waarop de inspecteur zich kan oriënteren, bijvoorbeeld straatnamen, huisnummers en plaatsnamen.

Verkorte omschakelperiode

Voor welke percelen een kortere omschakelperiode mogelijk is, leest u hier. Als uw perceel aan één van deze voorwaarden voldoet, kunt u bij ons een verzoek indienen voor verkorting van de omschakelperiode. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten percelen. Hieronder vindt u de eisen per soort perceel die gelden om een verzoek tot een verkorte omschakelperiode te kunnen indienen.

a. Voor natuurpercelen met SNL-certificering

Voor dit verzoek hebben wij nodig:

 • Een verklaring van de terreinbeheerder waarin staat:
  • Het perceelnummer en het oppervlak van het perceel waarvoor u verkorting aangevraagd. Deze gegevens komen overeen met de gegevens die u gebruikt voor het aanmelden van dit perceel;
  • Dat het perceel onder de SNL-certificering valt;
  • Het nummer van het SNL-certificaat waaronder het perceel geregistreerd staat.
  • Dat het perceel minimaal 3 jaar niet is bemest met niet-toegestane meststoffen en er geen gebruik is gemaakt van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen.
 • Een kopie van een geldig SNL-certificaat van de terreineigenaar.

U kunt deze documenten samen met een perceelkaart toevoegen aan uw aanvraag onder het kopje 'perceelkaart' of per e-mail sturen naar landbouw@skal.nl.

De volgende kosten worden in rekening gebracht in overeenstemming met het Skal-Tarievenblad:

 • tarief voor het aanmelden van percelen
 • tarief voor beoordeling van het verzoek*

b. Voor percelen zonder SNL-certificering

Voor dit verzoek hebben wij nodig:

 • Een verklaring van de gebruiker/aanvrager waarin staat dat het perceel op z'n minst de afgelopen 3 jaar bij het bedrijf in gebruik is geweest en in die periode niet is bemest met niet-toegestane meststoffen en er in die periode geen gebruik is gemaakt van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen.
 • Het moet duidelijk zijn dat de verklaring betrekking heeft op de percelen waarvoor het bedrijf verkorting aanvraagt.
 • Een accountantsverklaring waarin staat dat het bedrijf in de afgelopen 3 jaar geen niet-toegestane meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen heeft aangekocht. Deze verklaring moet afkomstig zijn van een registeraccountant.
 • Teeltregistratie en bemestings-/gewasbeschermingslogboek over de afgelopen 3 jaar, waarin staat welke gewassen zijn geteeld en welke middelen zijn gebruikt op het betreffende perceel.

U kunt deze documenten samen met een perceelkaart toevoegen aan uw aanvraag onder het kopje 'perceelkaart' of per e-mail sturen naar landbouw@skal.nl.

Op basis van de ontvangen informatie maakt Skal een inschatting hoe kansrijk het verzoek tot verkorte omschakeling is. Bij het doorzetten van de aanvraag voert Skal een inspectie uit op het perceel. Hierbij wordt ook een bodemmonster genomen.

De volgende kosten worden in rekening gebracht in overeenstemming met het Skal-Tarievenblad:

 • tarief voor het aanmelden van percelen
 • tarief voor beoordeling van het verzoek*
 • tarief voor de extra inspectie
 • tarief voor monstername en analyse

c. Voor kassen waarvan de bodem minimaal 3 jaar vloeistofdicht is

Voor dit verzoek hebben wij nodig:

 • Een accountantsverklaring waarin wordt aangetoond dat de kas vloeistofdicht is afgedekt en dat deze vloeistofdichte afdekking al minimaal 3 jaar is toegepast. Deze verklaring moet afkomstig zijn van een registeraccountant.
 • Teeltregistratie en bemestings-/gewasbeschermingslogboek over de afgelopen 3 jaar, waarin staat welke gewassen zijn geteeld en welke middelen zijn gebruikt.
 • Een verklaring van de exploitant dat de laatste niet-doorlatende laag nog aanwezig is op het moment van registratie bij Skal.

U kunt deze documenten samen met een perceelkaart toevoegen aan uw aanvraag onder het kopje 'perceelkaart' of per e-mail sturen naar landbouw@skal.nl.

De vloeistofdichte afdekking wordt ter plekke gecontroleerd met een inspectie op het bedrijf. Hierbij wordt ook een bodemmonster genomen.

De volgende kosten worden in rekening gebracht in overeenstemming met het Skal-Tarievenblad:

 • tarief voor het aanmelden van percelen
 • tarief voor beoordeling van het verzoek*
 • tarief voor de extra inspectie
 • tarief voor monstername en analyse

Voorbeeldverklaring voor aanvraag verkorting omschakelingsperiode

Onderstaande tekst kan gebruikt worden als basis voor de verklaring om voor verkorting van omschakeling van grond in aanmerking te komen, geldig voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen of Waterschappen. De verklaring moet worden opgemaakt op officieel briefpapier en worden ondertekend door een bevoegd persoon (naam en functie).

Voorbeeldtekst:

Hierbij verklaar ik, (ondergetekende….) van (organisatie….) dat het perceel/de percelen nr(s) …. , in gebruik genomen door……….. , gedurende de afgelopen …. jaar niet is/zijn behandeld met niet in de biologische landbouw toegelaten meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen. Het/de betreffende perceel/percelen heb ik (ondergetekende) ingetekend op de hierbij ingesloten kaart.

Overname van een biologisch perceel

Neemt u een perceel over van een andere biologische boer? U kunt het Skal-nummer van de andere biologische boer vermelden in uw aanmelding. Denk er dan aan dat het afmelden van het perceel door de andere biologische boer en het aanmelden van het perceel door u tegelijkertijd gebeurt. Een perceel verliest zijn biologische status na afmelding. Als er tijd tussen afmelden en aanmelden zit, moet het perceel opnieuw omschakelen.

Afmelden percelen

U kunt via uw persoonlijke mijn.skal.nl portaal, ook percelen afmelden die u niet langer biologisch wilt beheren. Percelen die zijn afgemeld verliezen de biologische status. Kies in uw mijn.skal.nl voor de tegel> 'Dieren en Percelen', en daarna> 'Aan- of afmelden van percelen'.

Wilt u uw biologische percelen overdragen aan een andere biologische boer? Denkt u er dan aan dat aan- en afmelden tegelijk moet gebeuren. Als er tijd tussen afmelden en aanmelden zit, moet het perceel opnieuw omschakelen. U kunt het Skal-nummer van de andere biologische boer vermelden in uw afmelding.

*Vanaf 2023 rekent Skal de kosten die gemaakt worden voor de beoordeling van een verzoek door aan de exploitant. Dit tarief wordt opgenomen in het Tarievenblad van 2023.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle