Mobiel menu trigger

Informatie over de inputlijst voor exploitanten en leveranciers

De praktijk leert dat het voor exploitanten vaak heel lastig is om volledige inzage in een input te krijgen. Skal komt met de Skal Inputlijst tegemoet aan een belangrijke wens van de biologische sector om meer openheid te geven over middelen die zijn toegestaan in de biologische productie in Nederland. Hoe meer middelen op de lijst, hoe meer keuze de biologische exploitant heeft.

Hieronder vindt u een FAQ over de Skal Inputlijst. Hierin vindt u zowel antwoord op vragen van exploitanten als ook van leveranciers van inputs.

Open de inputlijst

Over de inputlijst (algemeen)

1. Wat zijn inputs?

Skal gebruikt de term inputs als verzamelnaam voor alle producten en stoffen die niet biologisch gecertificeerd kunnen worden maar die wel gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. Welke producten en stoffen dit zijn, is vastgelegd in Verordening (EU) 2021/1165.
Skal certificeert geen inputs omdat ze niet onder de werkingssfeer van de Europese biologische verordening vallen.

2. En wat is de Skal Inputlijst?

De Skal Inputlijst (middelenlijst) is een publieke lijst van commerciële middelen die gebruikt mogen worden in de biologische productie in Nederland. De Skal Inputlijst beperkt zich tot gewasbeschermingsmiddelen (Bijlage I van Verordening (EU) 2021/1165), meststoffen (Bijlage II van Verordening (EU) 2021/1165) en voedermiddelen en toevoegingsmiddelen voor diervoeders (Bijlage III van Verordening (EU) 2021/1165).

De middelen op de Skal Inputlijst zijn aantoonbaar samengesteld uit stoffen die wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan Bijlagen I, II of III van Verordening (EU) 2021/1165. Inputs op buitenlandse inputlijsten of die gecertificeerd zijn door andere controle-instanties zijn niet automatisch toegestaan in de Nederlandse biologische sector omdat de evaluatiecriteria kunnen verschillen.

De Skal Inputlijst wordt opgesteld door en is eigendom van Skal. Voor het beoordelen van de middelen maakt Skal gebruik van het biologische onderzoeksinstituut FiBL Zwitserland. Leveranciers en producenten die een product op de Skal Inputlijst willen plaatsen, dienen een evaluatieverzoek in bij FiBL. FiBL Zwitserland adviseert Skal. Skal besluit uiteindelijk over plaatsing op de Skal inputlijst. Bij moeilijke dossiers schakelt Skal de expertise van de Nederlandse adviesgroep in.

3. Waarom een inputlijst?

Informatie over samenstelling en productieproces is meestal niet beschikbaar voor u als exploitant. Om u te helpen met het zoeken naar toegestane meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en diervoederadditieven, heeft Skal samen met het Zwitserse onderzoeksinstituut FiBL de Skal Inputlijst opgesteld.

4. Waarom FiBL Zwitserland?

Bij de keuze van een adviseur heeft Skal gelet op zaken als onafhankelijkheid en bewezen expertise met het beoordelen van inputs. FiBL Zwitserland voldoet aan deze voorwaarden.

Informatie voor exploitanten

5. Wanneer mag u een input gebruiken?

Het gebruik van inputs is alleen toegestaan wanneer andere biologische teeltmaatregelen of biologische diervoeders onvoldoende blijken. Daarnaast moeten de producten van natuurlijke oorsprong zijn en kent het productieproces geen chemische stappen. Voor gebruik van de middelen op de Skal Inputlijst gelden de in Nederland van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften.

6. Blijft een middel altijd op de inputlijst staan?

De Skal Inputlijst wordt regelmatig geüpdatet (3 tot 4 keer per jaar). Wanneer een leverancier besluit om een middel niet langer te registreren, verdwijnt het middel van de Skal Inputlijst. Het is dus mogelijk dat een product dat u dit jaar gebruikt, volgend jaar niet meer op de Skal Inputlijst staat. Controleer daarom elk jaar of de middelen die u gebruikt nog op de Skal Inputlijst staan. Voor verwijderde middelen hanteert Skal een opgebruiktermijn van maximaal 12 maanden of korter als de wettelijke opgebruiktermijn korter is dan 12 maanden. De toegestane middelen van het afgelopen jaar kunt u opzoeken met de Archive-functie. Door te zoeken op product en datum, krijgt u informatie of dit product op de opgegeven datum op de Skal-inputlijst stond.

Hoe de inputlijst gebruikt kan worden

7. Voor welke middelen kunt u de Skal Inputlijst raadplegen?

Op de Skal Inputlijst kunt u middelen vinden die in de biologische productie zijn toegestaan:

 • Meststoffen
 • Bodemverbeteraars
 • Gewasbeschermingsmiddelen
 • Diervoederadditieven
 • Biologisch afbreekbare potten, mulch, et cetera
 • Natuurlijke vijanden
 • Wondafdekkingsmiddelen
 • Feromonen en hormoonvallen
 • Mechanische vallen
 • Basisstoffen

Middelen die niet op de Skal Inputlijst staan, zijn:

 • Substraten
 • Onverwerkte mest
 • Reiniging- en desinfectiemiddelen
 • Diergeneesmiddelen

8. Hoe vindt u een middel op de Skal Inputlijst?

Met de zoekcriteria kunt u eenvoudig in de Skal Inputlijst zoeken welke producten zijn toegestaan. Zoeken kan op categorie (bijvoorbeeld stikstofrijke meststoffen), op productnaam of op de naam van de leverancier. Meer gedetailleerde informatie verkrijgt door op de productnaam te klikken. Voor meer uitleg zie de handleiding.

9. Hoe kan ik tijdens de Skal-inspectie aantonen dat ik uitsluitend middelen van de Skal Inputlijst gebruik?

U toont de inspecteur de 'Verklaring voor gebruik in de Nederlandse biologische sector'. Deze kunt u op de website bekijken en geprint of digitaal in uw administratie opslaan. Voor nadere uitleg zie de handleiding van de Skal Inputlijst.

Wanneer een middel niet op de inputlijst staat

10. Is registratie op de Skal Inputlijst verplicht?

Nee, registratie op de Skal Inputlijst is dus niet verplicht, maar heeft grote voordelen voor exploitant én leverancier:

 • De leverancier maakt het de exploitant makkelijker om een product te kiezen;
 • Voor de exploitant is het inzichtelijk welke producten gebruikt mogen worden;
 • De exploitant weet de leverancier te vinden;
 • Voor producten die niet op de Skal Inputlijst staan, moet de exploitant zelf aantonen dat het middel is toegestaan. Dit is een kostbaar en jaarlijks terugkerend proces.

11. Ik wil een middel gebruiken dat niet op de Skal Inputlijst staat. Wat kan ik doen?

Wij adviseren u uw leverancier te motiveren om het middel (meststof, bodemverbeteraar, gewasbeschermingsmiddel of diervoederadditief) te laten registreren voor de Skal Inputlijst. U kunt er ook voor zorgen dat u over informatie beschikt waaruit blijkt dat het middel gebruikt mag worden.

12. Wat gebeurt er als u niet kunt aantonen dat een middel gebruikt mag worden?

Wanneer u middelen koopt die niet op de Skal Inputlijst staan en u ook niet kunt aantonen dat ze gebruikt mogen worden in de Nederlandse biologische sector, beoordeelt Skal dit als een afwijking bij de jaarlijkse inspectie. Dit geldt ook voor middelen die wel op de Skal Inputlijst hebben gestaan, maar hiervan zijn verwijderd en waarvan de opgebruiktermijn is verstreken.

13. Hoe beoordeelt Skal het gebruik van middelen die niet op de Skal Inputlijst voorkomen?

U dient tijdens de inspectie de volledige receptuur en volledige inzage in het productieproces te kunnen geven om aan te tonen dat het gebruikte middel is toegestaan. Deze informatie voegt de inspecteur toe aan het inspectierapport.

De beoordeling van het middel vindt plaats op het kantoor van Skal. De kosten van de beoordeling door Skal worden aan u doorberekend. Skal is genoodzaakt deze kantoorinspectie jaarlijks uit te voeren als u het gebruik van het middel voortzet.

14. Wat gebeurt er als het middel dat u gebruikt niet voldoet?

Niet voldoen aan de voorwaarden is een ernstige afwijking. De zwaarte van deze afwijkingen kan Skal aanpassen op basis van het gebruikte middel.

Skal schrijft afwijkingen voor de volgende constateringen:

 • Exploitant heeft een middel gebruikt dat niet op de Skal Inputlijst staat en waar hij niet over betrouwbare en inzichtelijke informatie beschikt – alleen een label voldoet niet;
 • Tijdens de kantoorinspectie stelt Skal vast dat de informatie over het middel onvoldoende inzichtelijk is;
 • Tijdens de kantoorinspectie stelt Skal vast dat het middel niet voldoet aan de biologische normen.

Informatie voor leveranciers

15. Hoe kunt u ervoor zorgen dat een product op de Skal Inputlijst komt?

Een leverancier van inputs dient hiervoor een aanvraag in bij FiBL Zwitserland. Lees meer over het aanleveren van een dossier bij FiBL. Contactpersoon bij FiBL is Pia Pedross. Alle communicatie met FiBL vindt plaats in het Engels.

16. Welke middelen komen in aanmerking voor de Skal Inputlijst?

Alle meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en diervoederadditieven die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in Verordening (EU) 2018/848 en Verordening (EU) 2021/1165 en die op de Nederlandse markt toegelaten en beschikbaar zijn, komen in aanmerking voor opname op de Skal Inputlijst.

Zie ook vraag 7: “Voor welke middelen kan ik de Skal Inputlijst raadplegen?” voor een lijst van middelen die op de Skal Inputlijst staan.

17. Moet ook voor enkelvoudige producten een dossier bij FiBL worden ingediend?

Ja, ook enkelvoudige producten worden volgens dezelfde procedure behandeld. Dikwijls worden er aan een middel nog andere stoffen toegevoegd die niet vermeld staan op het label. Skal beoordeelt een middel op basis van de volledige receptuur.

18. Kan Skal informatie van een producent doorsturen naar FiBL?

Nee. Een leverancier dient zelf een dossier samen te stellen en dit aan FiBL te sturen. Lees meer over het aanleveren van een dossier bij FiBL.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle