Mobile menu trigger

Digestaat

Digestaat is een restproduct van de co-vergisting. Co-vergisten is het vergisten van dierlijke mest samen met andere producten (co-producten) uit de landbouw of de voedingsindustrie. Bij co-vergisting bestaat het digestaat voor minimaal 50% uit dierlijke mest.

Regelgeving

Op basis van Verordening (EU) 2021/1165 Bijlage II, zijn specifieke producten toegestaan voor gebruik in de vergister op een Skal-gecertificeerd bedrijf.

Wanneer telt een deel van het digestaat mee als A-meststof?

De leverancier van digestaat moet bij de levering het percentage A-meststoffen opgeven. De leverancier is verplicht dit percentage te onderbouwen. De afnemer van het digestaat is verplicht om de onderbouwing van het percentage A-meststoffen te verifieren.

Welke gegevens moet u als leverancier van digestaat kunnen laten zien?

U kunt aantonen:

 • welke grondstoffen er zijn gebruikt (datum, grondstof, hoeveelheid. Voor biologische grondstoffen NAW-gegevens leverancier, Skal-nummer, kopie certificaat leverancier)
 • wat de status is van alle gebruikte grondstoffen (gangbaar, biologisch)
 • dat de gangbare producten GGO-vrij zijn
 • aan wie u het digestaat heeft geleverd (datum, NAW-gegevens, Skal-nummer, hoeveelheid, kopie verklaring)

Alle digestaat met biologische mest moet u op biologische percelen uitrijden. Hoe groot het aandeel biologische mest is, speelt hierbij geen rol.

Wanneer mag u digestaat gebruiken?

U mag digestaat gebruiken op zijn biologische percelen als:

 • u kunt aantonen dat de vergiste mest alleen toegestane mestsoorten zijn. Zie Tabel 1.
 • u kunt aantonen dat de vergiste co-producten zijn toegestaan volgens Bijlage II van verordening (EU) 2021/1165. Zie Tabel 1.
 • u gentechvrij verklaringen kunt laten zien voor het geleverde digestaat.
 • u de samenstelling van digestaat kunt laten zien.

Welke gegevens moeten aanwezig zijn bij een levering van digestaat?

Bij elke digestaat levering overhandigt de leverancier van het digestaat aan de afnemer:

 • een duidelijk leesbare doorslag van de VDM (landelijk verplicht)
 • een eigen verklaring met daarin opgenomen:
  a. de hoeveelheid geleverd digestaat;
  b. stikstofgehalte per ton geleverd digestaat;
  c. herkomst van alle dierlijke mest;
  d. een verklaring dat alle co-producten gebruikt mogen worden;
  e. het percentage A-meststoffen.
 • GGO-vrij verklaring van de gangbare co-producten

Als u niet kunt aantonen dat alle ingrediënten zijn toegestaan, dan beschouwen wij digestaat als een C-meststof. C-meststoffen mag u niet gebruiken in de biologische landbouw.

Wat moet u nog meer weten?

 • De bewijslast ligt bij de leverancier van het digestaat, dat wil zeggen bij het bedrijf met de vergister.
 • Naast biologische mest komt alleen onverwerkt plantaardig materiaal, afkomstig van de biologische productie, in aanmerking om mee te tellen als A-meststof. Voorbeelden: mais, stro en gras, aantoonbaar geoogst van biologisch gecertificeerde percelen.
 • Als het bedrijf biologische mest van eigen biologische dieren in de co-vergister gebruikt, moet het bedrijf aantonen hoeveel mest het heeft vergist. Kan het bedrijf dit niet aantonen, dan gaan wij ervan uit dat alle mest op eigen land is uitgereden.

Wat is ons sanctiebeleid?

Skal kan besluiten het digestaat af te keuren als de administratie onvoldoende inzichtelijk is. Gebruik van digestaat waarvan u de samenstelling niet kunt aantonen, beschouwt Skal als een ernstige afwijking. Gebruik van digestaat met niet-toegestane ingrediënten kan decertificatie van percelen tot gevolg hebben.

Overzicht producten die gebruikt mogen worden in vergister

Naam

Nederlandse uitwerking
Op basis van Skal-bemestingsnormen (A en B meststoffen)

Stalmest

Producten, bestaande uit een mengsel van dierlijke mest en plantaardig materiaal (strooisel). Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen.

Varkensmest: Niet toegestaan tenzij niet-biologische, vaste varkensmest van varkens op stro gehouden (B- meststof).

Pluimveemest: Niet toegestaan Niet-biologische pluimveemest mag bedrijf niet in de biologische sector gebruiken (C-meststof). Dit geldt ook voor mest van scharrel- of vrije uitloopsystemen.

Rundveemest:
- Melkvee toegestaan
- Vleesvee alleen toegestaan als de dieren weidegang/uitloop hebben of niet op volledig rooster worden gehouden.

Schapen- en geitenmest:
Toegestaan

Gedroogde stalmest en gedehydrateerde pluimveemest

Het product mag niet afkomstig zijn van niet- grondgebonden veehouderijen.

""

Gecomposteerde dierlijke mest, met inbegrip van pluimveemest en gecomposteerde stalmest

Mag worden gebruikt na gecontroleerde vergisting en/of adequate verdunning. Het product mag niet afkomstig zijn van niet- grondgebonden veehouderijen.

""

Gecomposteerd of vergist mengsel van huishoudelijk afval

Product op basis van aan de bron gescheiden huishoudelijk afval dat is gecomposteerd of anaeroob is vergist voor de productie van biogas Alleen huishoudelijk afval van plantaardige en van dierlijke oorsprong Alleen wanneer het is geproduceerd in een door de lidstaat aanvaard gesloten en gecontroleerd verzamelsysteem Maximumconcentratie in mg/kg droge stof: cadmium: 0,7; koper: 70; nikkel: 25; lood: 45; zink: 200; kwik: 0,4; chroom (totaal): 70; chroom (VI): niet detecteerbaar.

Reststromen uit de industrie, retourmixen van supermarkten, horeca-afvalstromen vallen niet onder deze categorie en zijn daarom NIET toegestaan.

Paddenstoelensubstraatafval

Het oorspronkelijke substraat mag alleen producten bevatten die in deze bijlage voorkomen.

-

Gecomposteerd of vergist mengsel van plantaardig materiaal

Product op basis van mengsels van plantaardig materiaal dat is gecomposteerd of anaëroob is vergist voor de productie van biogas

Groencompost mag bedrijf beschouwen als A meststof, op voorwaarde dat de groencompost alleen bestaat uit bermmaaisel en snoeiafval.

Producten en bijproducten van plantaardige oorsprong voor bemesting

Voorbeelden: meel van koeken van oliehoudende zaden, cacaodoppen, moutkiemen

Dit zijn reststromen na een fysieke bewerking. Andere reststromen en retourmixen van supermarkten zijn NIET toegestaan.

Zaagsel en schaafsel,gecomposteerde boomschors

Van hout dat na de kap niet chemisch is behandeld.

-

Vinasse en vinasse-extracten

Met uitsluiting van ammoniakhoudende vinasse.

Ook protamylasse is toegestaan.

Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten (met inbegrip van bijproducten van wilde dieren) van categorie 3, en de inhoud van het maag-darmkanaal van categorie 2 (categorieën 2 en 3 als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad)(1), niet afkomstig van niet-grondgebonden veehouderijen. De procedés moeten in

overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 142/2011(2).

Het gaat hier over slachtafval. Hiervoor gelden dezelfde beperkingen als voor mest. Zie hierboven.

( 1 ) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).

( 2 ) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

Juridische grondslag

Verordening (EU) 2021/1165 Bijlage II

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle