Mobile menu trigger

Regelgeving biologische meststoffen en voorwaarden

Biologisch produceren betekent dat u de kringloop zoveel mogelijk sluit. Het is daarom belangrijk dat u mest gebruikt van biologisch gecertificeerde dieren. In de biologische regelgeving is dit als volgt uitgewerkt:

Toegestane meststoffen, minimaal 70% stikstof uit A-meststoffen

 • Alleen A- en B-meststoffen zijn toegestaan. Wanneer u mest gebruikt geldt er per 2020 een aanvullende regel: minimaal 70% van de stikstof hoort uit A-meststoffen te bestaan. Toegestane A- en B-meststoffen: zie hieronder.
 • C-meststoffen mogen niet worden gebruikt. Dit zijn meststoffen die buiten de categorieën A- of B-meststoffen vallen:
  • Meststoffen waarvan voldoende biologische mest voorhanden is zoals pluimveemest.
  • Kippenmestkorrels en gangbare champost

Als handig hulpmiddel kunt u de 'rekenmodule A-meststoffen' openen, hierin kunt u berekenen of u voldoet aan de percentages A- en B-meststoffen.

A-meststoffen

Bij voorkeur gebruikt een biologisch landbouwbedrijf zoveel mogelijk A-meststoffen in de bedrijfsvoering.
A-meststoffen voldoen aan de biologische EU-regelgeving:

 1. Art. 4b van verordening 834/2007
 2. Art, 5.g van de nieuwe bio-verordening 848/2020
 3. Hierin worden A-meststoffen beperkt tot minerale meststoffen met een lage oplosbaarheid
 4. Bijlage I van Vo. 889/2008
 5. Art. 24.b van de nieuwe bio-verordening 848/2020
 6. Een lijst met toegestane meststoffen, nutriënten en bodemverbeteringsmiddelen, waaronder:

“Producten en bijproducten van plantaardige oorsprong voor bemesting”

Lijst met toegestane A-meststoffen

 • Mest van biologisch gecertificeerde dieren.
  Let op: zolang uw dieren in omschakeling zijn, mag u de mest alleen voor eigen gebruik meetellen als A-meststof. U mag naast de mest van uw eigen dieren alleen biologische mest aanvoeren.
 • Biologische compost van biologisch plantaardig materiaal.
 • Niet-biologische groencompost van bermmaaisel en snoeiafval.
 • Biologische producten en bijproducten van plantaardige oorsprong voor bemesting, bijvoorbeeld:
  • Luzernekorrels, biologisch gecertificeerd en afkomstig van een biologisch gecertificeerd bedrijf
  • Raapzaadschroot, biologisch gecertificeerd en afkomstig van een biologisch gecertificeerd bedrijf.
  • Vinasse, als ‘biologisch’ geleverd door een biologisch gecertificeerd bedrijf.
 • Pluimveemestkorrels, als ‘biologisch’ geleverd, rechtstreeks afkomstig van een biologisch gecertificeerd bedrijf. Het pluimveebedrijf voldoet daarbij aan de volgende voorwaarden:
  • De ‘biologische’ pluimveemest is gescheiden verwerkt tot korrel (geen vermenging mogelijk).
  • Er is een overeenkomst met de verwerker.
  • In de administratie staat de geleverde hoeveelheid pluimveemest en de ontvangen korrels.
  • In de administratie staat de hoeveelheid geleverde korrels aan de afnemers.
 • Champost, als ‘biologisch’ geleverd door een biologisch gecertificeerd bedrijf. Het stikstofgehalte is 7 kg per ton (3,5 uit mest en 3,5 uit overige ingrediënten).
 • Digestaat onder voorwaarden.
  Digestaat bestaat meestal voor 50% uit dierlijke mest en voor 50% uit co-producten. Als de dierlijke mest alleen van biologisch gecertificeerde dieren afkomstig is en de co-producten zijn toegestaan volgens bijlage A (zie bijlage A van het 'Informatieblad biologische teelt van gewassen'), dan mag u de digestaat voor 50% meetellen als A-meststof. Zijn de co-producten ook (deels) aantoonbaar biologisch? Dan mag u het biologische deel van de co-producten ook meerekenen als A-meststof.

In uitzonderlijke gevallen kunt u een ontheffing aanvragen voor het percentage A-meststoffen. U kunt deze ontheffing aanvragen via ons klantengebied Mijn.Skal.nl.

B-meststoffen

 • Gangbare mestsoorten: rundvee-, geiten-, schapen- en paardenmest. Voorwaarde is wel dat deze dieren de beschikking hebben over weidegang/uitloop of een deels dichte vloer. Ook mest van vleeskalveren en vaste mest van scharrelvarkens zijn alleen onder deze voorwaarden toegestaan.
 • Stikstof meststoffen zoals opgenomen op de inputlijst.

Stikstof uit dierlijke mest, maximaal 170 kg per hectare per jaar

U mag maximaal 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest gebruiken. Produceert u meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar (bij een te hoge veebezetting) betekent dit dat u al het overschot moet uitrijden op biologische percelen van een ander bedrijf. Dat al uw mest is uitgereden op biologische gronden moet u kunnen aantonen in de administratie.
De stikstofexcretie per dier per jaar kunt u berekenen met behulp van de excretieforfaits. Bekijk de excretieforfaits hier.

Let op: gewijzigde regelgeving mestaanvoer en -afvoer!

Per 2020 is het niet meer toegestaan om biologische mest af te voeren en gangbare mest aan te voeren. Wel mag u biologische mest afvoeren en andere biologische mest aanvoeren. Daarnaast blijft gangbare mest als aanvullende bemesting toegestaan wanneer uw bedrijf niet voldoende biologische mest produceert om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Dit mag alleen als uw bedrijf geen biologische mest afvoert, minder dan 170 kilo stikstof per hectare dierlijke mest produceert en voldoet aan het vereiste percentage A-meststoffen.

Natuurgronden

Beheert u natuurgronden waarop een officiële beperking ligt voor de hoeveelheid stikstof per hectare? Dan mag u deze natuurgronden niet volledig meerekenen in de stikstofruimte.

Mestopslag bij een intermediair met voorwaarden

Biologische (evt. bewerkte) mest mag u als teler onder voorwaarden aanvoeren van een goedgekeurde mestintermediair. De mestintermediair is onder andere bij Skal geregistreerd en heeft een geldige verklaring ontvangen van Skal. In deze verklaring staat dat ze voldoen aan de voorwaarden als mestintermediair.
Een teler die biologische (eventuele bewerkte) mest aanvoert via een mestintermediair bewaart hiervan de volgende formulieren:

Databank biologische mest en andere producten

Bent u op zoek bent naar biologische mest of heeft u nog geen afnemer voor uw overschot aan biologische mest? U kunt dan gebruikmaken van de digitale databank van Bionext waar vraag en aanbod samenkomen.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle