Mobiel menu trigger

Verkort omschakelen

In bepaalde gevallen is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een verkorte omschakelperiode. Dat kan als:

 1. het perceel een SNL-certificering heeft. Dat betekent dat het perceel is gecertificeerd bij de stichting Certificering Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-certificering). Dit kunnen percelen zijn van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen de Waterschappen of andere particuliere terreinbeheerders.
 2. het perceel geen SNL-certificering heeft, maar u kunt aantonen dat in de afgelopen 3 jaar op het hele bedrijf alleen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt die zijn toegestaan in de biologische teelt.
 3. kassen gebruikt worden waarvan de bodem minimaal 3 jaar vloeistofdicht is

Percelen die in aanmerking komen voor verkort omschakelen kunt u online aanmelden.

Lees welke informatie u opstuurt als u verkorting van de omschakelperiode aanvraagt voor percelen zonder SNL-certificering

Lees welke informatie u opstuurt als u verkorting van de omschakelperiode aanvraagt voor kassen

Bekijk de voorbeeldverklaring

1. Voor natuurpercelen met SNL-certificering

Voor dit verzoek dient u de volgende zaken mee te sturen:

 • Een verklaring van de terreinbeheerder waarin staat:
  • Het perceelnummer en het oppervlak van het perceel waarvoor u verkorting aangevraagd. Deze gegevens komen overeen met de gegevens die u gebruikt voor het aanmelden van dit perceel;
  • Dat het perceel onder de SNL-certificering valt;
  • Het nummer van het SNL-certificaat waaronder het perceel geregistreerd staat.
  • Dat het perceel minimaal 3 jaar niet is bemest met niet-toegestane meststoffen en er geen gebruik is gemaakt van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen.
 • Een kopie van een geldig SNL-certificaat van de terreineigenaar.

U kunt deze documenten samen met een perceelkaart toevoegen aan uw aanvraag tot verkorting van de omschakelperiode onder het kopje 'perceelkaart' of per e-mail sturen naar landbouw@skal.nl.

In de tabel hieronder vindt u de kosten die wij in rekening brengen voor uw verzoek.

2. Voor percelen zonder SNL-certificering

Voor dit verzoek hebben wij nodig:

 • Een verklaring van de gebruiker/aanvrager waarin staat dat het perceel op z'n minst de afgelopen 3 jaar bij het bedrijf in gebruik is geweest en in die periode niet is bemest met niet-toegestane meststoffen en er in die periode geen gebruik is gemaakt van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen.
 • Het moet duidelijk zijn dat de verklaring betrekking heeft op de percelen waarvoor het bedrijf verkorting aanvraagt.
 • Een accountantsverklaring waarin staat dat het bedrijf in de afgelopen 3 jaar geen niet-toegestane meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen heeft aangekocht. Deze verklaring moet afkomstig zijn van een registeraccountant.
 • Teeltregistratie en bemestings-/gewasbeschermingslogboek over de afgelopen 3 jaar, waarin staat welke gewassen zijn geteeld en welke middelen zijn gebruikt op het betreffende perceel.

U kunt deze documenten samen met een perceelkaart toevoegen aan uw aanvraag onder het kopje 'perceelkaart' of per e-mail sturen naar landbouw@skal.nl.

Op basis van de ontvangen informatie maakt Skal een inschatting hoe kansrijk het verzoek tot verkorte omschakeling is. Bij het doorzetten van de aanvraag voert Skal een inspectie uit op het perceel. Hierbij wordt ook een bodemmonster genomen.

In de tabel hieronder vindt u de kosten die wij in rekening brengen voor uw verzoek.

3. Voor kassen waarvan de bodem minimaal 3 jaar vloeistofdicht is

Voor dit verzoek hebben wij nodig:

 • Een accountantsverklaring waarin wordt aangetoond dat de kas vloeistofdicht is afgedekt en dat deze vloeistofdichte afdekking al minimaal 3 jaar is toegepast. Deze verklaring moet afkomstig zijn van een registeraccountant.
 • Teeltregistratie en bemestings-/gewasbeschermingslogboek over de afgelopen 3 jaar, waarin staat welke gewassen zijn geteeld en welke middelen zijn gebruikt.
 • Een verklaring van de exploitant dat de laatste niet-doorlatende laag nog aanwezig is op het moment van registratie bij Skal.

U kunt deze documenten samen met een perceelkaart toevoegen aan uw aanvraag onder het kopje 'perceelkaart' of per e-mail sturen naar landbouw@skal.nl.

De vloeistofdichte afdekking wordt ter plekke gecontroleerd met een inspectie op het bedrijf. Hierbij wordt ook een bodemmonster genomen. Als de verkorting van de omschakelperiode van kassen wordt toegekend, mag de eerste biologische teelt pas 6 maanden na het verwijderen van de vloeistofdichte afdekking beginnen.

In de tabel hieronder vindt u de kosten die wij in rekening brengen voor uw verzoek.

Tarieven bij aanvraag verkorting omschakelingsperiode

Met SNL-certificering

Zonder SNL-certificering

Kassen

Tarief voor aanmelden percelen

X

X

X

Tarief voor beoordeling verzoek

X

X

X

Tarief voor extra inspectie

X

X

Tarief voor monstername en analyse

X

X

Bekijk het tarievenblad

Voorbeeldverklaring voor aanvraag verkorting omschakelingsperiode

Onderstaande tekst kan gebruikt worden als basis voor de verklaring om voor verkorting van omschakeling van grond in aanmerking te komen, geldig voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen of Waterschappen. De verklaring moet worden opgemaakt op officieel briefpapier en worden ondertekend door een bevoegd persoon (naam en functie).

Voorbeeldtekst:

Hierbij verklaar ik, (ondergetekende….) van (organisatie….) dat het perceel/de percelen nr(s) …. , in gebruik genomen door……….. , gedurende de afgelopen …. jaar niet is/zijn behandeld met niet in de biologische landbouw toegelaten meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen. Het/de betreffende perceel/percelen heb ik (ondergetekende) ingetekend op de hierbij ingesloten kaart.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle