Mobile menu trigger

Teelt u biologische gewassen? Zo bereidt u de Skal-inspectie voor!

Voor een vlotte inspectie komt het aan op een goede voorbereiding.

Hieronder vindt u daarom een overzicht van documenten en procedures waar de inspecteur naar zal vragen. Voor de beschikbaarheid van digitale gegevens zorgt u ervoor dat u inlogcodes/wachtwoorden bij de hand hebt van bijvoorbeeld Mijn RVO, (online) managementpakketten, klantgebieden van leveranciers.

Het is voor de inspectie dus niet noodzakelijk om alle benodigde informatie uit te printen. Eventueel kan de inspecteur op zijn of haar eigen laptop inloggen.

--> de Inspecteur controleert tijdens de inspectie de gegevens van het lopende én het voorgaande jaar.

Administratieve eisen

Vanaf 1 januari 2022 beschikt u over een:

Daarnaast toont u ook de volgende onderdelen aan de inspecteur tijdens de (komende) inspectie.

Plantaardige productie

 • Perceelregistratie/teeltplan. de actuele Gecombineerde Opgave van RVO van het actuele en vorige teeltjaar.
 • Registratie (logboek) van gebruik/aanwezigheid gewasbeschermingsmiddelen
 • Aanvoer van zaaizaad, vegetatief teeltmateriaal (pootgoed) en plantgoed en eventueel bijbehorende ontheffingen.
 • Teeltregistratie maar daarin toegepaste teeltmaatregelen
 • Aanvoer/registratie van overige meststoffen (anders dan dierlijke mest)
 • Gebruikte reinigings-/ontsmettingsmiddelen
 • Oogstregistratie met daarin oogstdatum, product, status en hoeveelheid
 • Leverdocumenten (zoals eigen verklaringen etc.) van afgevoerde producten
 • Klachtenregistratie
 • Actuele bio-certificaten van uw toeleveranciers, eventueel gedeeld via MijnSkal.
 • Bij handelingen (bijvoorbeeld opslag/sorteren) door andere bedrijven: kopie van een geldig bio-certificaat van dat bedrijf met leverbon/facturen van/aan het betreffende bedrijf.
 • Bij bereiding of laten bereiden van producten: productspecificaties, processchema’s, kopie bio-certificaat van de leveranciers van de desbetreffende ingrediënten Met leverbonnen/facturen van/aan het betreffende bedrijf.
 • Als u producten aankoopt, maakt u aantoonbaar dat u de ingangscontrole heeft gedaan. U checkt of de toeleverancier gecertificeerd is voor het product dat u afneemt en het product aantoonbaar biologisch is. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een geldig bio-certificaat van het bedrijf of een aanduiding op de het leverdocument in uw administratie. Bij aankoop van plantaardige reststromen zoals vinasse toont u een GGO-vrijverklaring.

Mestgebruik

De mestboekhouding wordt altijd beoordeeld over een afgesloten boekjaar.

 • Overzicht transporten dierlijke mest met daarop de ontvangen en afgevoerde dierlijke mest uit mijn.rvo.nl. Eventuele productie mest van eigen dieren, biologisch of gangbaar.
 • Een overzicht waarop u aangeeft wat biologische en wat gangbare mest is. Dit kunt u bijvoorbeeld aangeven op het overzicht transporten dierlijke mest uit mijn.rvo.nl
 • Eigen berekening percentages A en B meststoffen.
 • Benodigde documenten bij aanvoer van biologische mest: VMD's en certificaat leverancier
 • Benodigde documenten bij aanvoer van gangbare mest: VDM's en verklaringen herkomst dierlijke mest
 • Alle bijbehorende Vervoersbewijzen Dierlijk Mest (VDM’s), op volgorde van het gebruikte overzicht
 • Ingevulde eigen verklaring (bijvoorbeeld verklaring van herkomst van dierlijke mest), gekoppeld aan de bijbehorende VDM. De inspecteur moet een duidelijke koppeling kunnen maken tussen de eigen verklaring en de VDM.
 • Aanvoer/registratie van overige meststoffen (anders dan dierlijke mest)
 • Overzicht transporten Compost & Zuiveringsslib met daarop de ontvangen compost uit mijn.rvo.nl
 • Analyserapporten compost waaruit te herleiden is welk type compost het betreft.

Tijdens de inspectie hoort de gevraagde informatie hoort direct toonbaar te zijn. Zo nee, dan kan dit leiden tot een afwijking (non-conformity). Let op: als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, breekt de inspecteur de inspectie af. U krijgt dan een herkansing in een nieuwe, door u te betalen inspectie.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle