Mobile menu trigger

Teelt u biologische gewassen? Zo bereidt u de Skal-inspectie voor!

Verloop van de periodieke inspectie
- algemene informatie

 • Onze inspecteur stelt eerst een aantal algemene vragen over uw bedrijf.
 • Vervolgens beoordeelt de inspecteur de voor uw bedrijf van toepassing zijnde administratieve onderdelen.
 • Vanuit de bevindingen uit de administratie beoordeelt de inspecteur de andere, voor uw bedrijf relevante bedrijfsonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan traceerbaarheid, scheiding (biologisch en niet-biologisch), versiebeheer en ingangscontrole.
 • Naar gelang uw bedrijfsactiviteiten vindt er een rondgang plaats over uw bedrijf.
 • Het is altijd mogelijk dat de inspecteur steekproeven neemt op bepaalde administratieonderdelen.
 • De inspecteur schrijft tijdens het bezoek het inspectierapport en bespreekt dit met u als afronding van de inspectie.

Bereid de inspectie goed voor. Als uw administratie niet voldoende inzichtelijk is, dan wordt de inspectie afgebroken.

Voorbereiden periodieke inspectie
- sector Gewassen

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van documenten en procedures die u voorbereidt zodat de inspecteur ze kan beoordelen tijdens de inspectie.

--> de Inspecteur controleert tijdens de inspectie de gegevens van het lopende én het voorgaande jaar.

 1. Perceelregistratie/teeltplan. De actuele Gecombineerde Opgave van RVO van het actuele en vorige teeltjaar.
 2. Registratie (logboek) van gebruik/aanwezigheid gewasbeschermingsmiddelen
 3. Aanvoer van zaaizaad, vegetatief teeltmateriaal (pootgoed) en plantgoed en eventueel bijbehorende ontheffingen.
 4. Teeltregistratie maar daarin toegepaste teeltmaatregelen
 5. Aanvoer/registratie van overige meststoffen (anders dan dierlijke mest)
 6. Gebruikte reinigings-/ontsmettingsmiddelen
 7. Oogstregistratie met daarin oogstdatum, product, status en hoeveelheid
 8. Leverdocumenten (zoals eigen verklaringen etc.) van afgevoerde producten
 9. Klachtenregistratie
 10. Actuele bio-certificaten van uw toeleveranciers, eventueel gedeeld via Mijn Skal.
 11. Bij handelingen (bijvoorbeeld opslag/sorteren) door andere bedrijven: kopie van een geldig bio-certificaat van dat bedrijf met leverbon/facturen van/aan het betreffende bedrijf.
 12. Bij bereiding of laten bereiden van producten: productspecificaties, processchema’s, kopie bio-certificaat van de leveranciers van de desbetreffende ingrediënten Met leverbonnen/facturen van/aan het betreffende bedrijf.
 13. Als u producten aankoopt, maakt u aantoonbaar dat u de ingangscontrole heeft gedaan. U checkt of de toeleverancier gecertificeerd is voor het product dat u afneemt en of het product aantoonbaar biologisch is.
  U kunt dit in uw administratie aantonen met bijvoorbeeld een geldig bio-certificaat van de leverancier van het product en een aanduiding op de het leverdocument waaruit blijkt dat u de levering gecheckt heeft aan de hand van het leverdocument. Bij aankoop van plantaardige reststromen zoals vinasse toont u een GGO-vrijverklaring.

NB: Voor de beschikbaarheid van digitale gegevens zorgt u ervoor dat u inlogcodes/wachtwoorden bij de hand hebt van bijvoorbeeld Mijn RVO, (online) managementpakketten, klantgebieden van leveranciers. Het is voor de inspectie dus niet noodzakelijk om alle benodigde informatie uit te printen. Eventueel kan de inspecteur op zijn of haar eigen laptop inloggen.

 • Mestgebruik:

De mestboekhouding wordt altijd beoordeeld over een afgesloten boekjaar. U zorgt ervoor dat u het volgende inzichtelijk kunt maken:

 1. Overzicht transporten dierlijke mest met daarop de ontvangen en afgevoerde dierlijke mest uit mijn.rvo.nl. Eventuele productie mest van eigen dieren, biologisch of niet-biologisch.
 2. Een overzicht waarop u aangeeft wat biologische en wat niet-biologische mest is. Dit kunt u bijvoorbeeld aangeven op het overzicht transporten dierlijke mest uit mijn.rvo.nl
 3. Eigen berekening percentages A en B meststoffen.
 4. Benodigde documenten bij aanvoer van biologische mest: VDM's en certificaat leverancier
 5. Benodigde documenten bij aanvoer van niet-biologische mest: VDM's en verklaringen herkomst dierlijke mest
 6. Alle bijbehorende Vervoersbewijzen Dierlijk Mest (VDM’s), op volgorde van het gebruikte overzicht
 7. Ingevulde eigen verklaring (bijvoorbeeld verklaring van herkomst van dierlijke mest), gekoppeld aan de bijbehorende VDM. De inspecteur moet een duidelijke koppeling kunnen maken tussen de eigen verklaring en de VDM.
 8. Aanvoer/registratie van overige meststoffen (anders dan dierlijke mest)
 9. Overzicht transporten Compost & Zuiveringsslib met daarop de ontvangen compost uit mijn.rvo.nl
 10. Analyserapporten compost waaruit te herleiden is welk type compost het betreft.

Tijdens de inspectie hoort de gevraagde informatie hoort direct toonbaar te zijn. Zo nee, dan kan dit leiden tot een afwijking (non-conformity).

Afbreken inspectie

Het is van belang dat u de inspectie goed voorbereidt. Als u de administratie niet inzichtelijk kan maken, is de inspecteur genoodzaakt de inspectie af te breken. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bovendien moet er dan een nieuwe inspectie worden gepland, die ook voor uw rekening komt.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle