Mobile menu trigger

Aan- en afmelden van percelen online

U kunt via uw persoonlijke mijnskal.nl portaal, percelen aanmelden voor omschakeling naar de biologische landbouw. Ook kunt u via deze online omgeving uw percelen afmelden.

Aanmelden

Kies in uw mijnskal.nl omgeving voor de tegel> 'Dieren en Percelen', en daarna> 'Aan- of afmelden van percelen'. U ontvangt een bevestiging van ons van de aanmelding van uw perceel of percelen. De Skal-inspecteur voert bij het eerstvolgende bezoek een fysieke inspectie uit op het nieuw aangemelde perceel of percelen. Bewaar de schriftelijke bevestiging van Skal in uw administratie.

Perceelkaarten

De bijgevoegde perceelkaart is een duidelijke kaart, bijvoorbeeld van de RVO of een gelijkwaardige kaart, zodat onze inspecteur het perceel makkelijk kan vinden. Op de kaart staan tevens gegevens waarop de inspecteur zich kan oriënteren, bijvoorbeeld straatnamen, huisnummers en plaatsnamen.

Verkorte omschakelperiode

Voor welke percelen een kortere omschakelperiode mogelijk is, leest u hier. Als uw perceel aan één van deze voorwaarden voldoet, kunt u bij ons een verzoek indienen voor verkorting van de omschakelingsperiode.

a. Voor natuurpercelen met SNL-certificering

Voor dit verzoek hebben wij nodig:

  • Een verklaring van de terreinbeheerder waarin staat:
    • Het perceelsnummer en het oppervlak van het perceel waarvoor u verkorting aangevraagd. Deze gegevens komen overeen met de gegevens die u gebruikt voor het bij ons aanmelden van dit perceel;
    • Dat het perceel onder de SNL-certificering valt;
    • Het nummer van het SNL-certificaat waaronder het perceel geregistreerd staat.
    • Dat het perceel minimaal 3 jaar niet is bemest met niet-toegestane meststoffen en er geen gebruik is gemaakt van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen.
  • Een kopie van een geldig SNL-certificaat van de terreineigenaar.

U kunt deze documenten samen met een perceelkaart toevoegen aan uw aanvraag onder het kopje 'perceelkaart'.

b. Voor percelen zonder SNL-certificering

De informatie nodig om te beoordelen of uw perceel voor verkorting in aanmerking komt, werken wij nog verder uit. Wilt u nu al een verzoek indienen, stuur dan een mail naar landbouw@skal.nl.

Overname van een biologisch perceel

Neemt u een perceel over van een andere biologische boer? U kunt het Skal-nummer van de andere biologische boer vermelden in uw aanmelding. Denk er dan aan dat het afmelden van het perceel door de andere biologische boer en het aanmelden van het perceel door u tegelijkertijd gebeurt. Een perceel verliest zijn biologische status na afmelding. Als er tijd tussen afmelden en aanmelden zit, moet het perceel opnieuw omschakelen.

Afmelden percelen

U kunt via uw persoonlijke mijn.skal.nl portaal, ook percelen afmelden die u niet langer biologisch wilt beheren. Percelen die zijn afgemeld verliezen de biologische status. Kies in uw mijn.skal.nl omgeving voor de tegel> 'Dieren en Percelen', en daarna> 'Aan- of afmelden van percelen'.

Wilt u ze overdragen aan een andere biologische boer? Denkt u er dan aan, dat aan- en afmelden tegelijk moet gebeuren. Als er tijd tussen afmelden en aanmelden zit, moet het perceel opnieuw omschakelen. U kunt het Skal-nummer van de andere biologische boer vermelden in uw afmelding.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle