Mobiel menu trigger

Vraag & Antwoord - Import & Export

Veel gestelde vragen voor import en export en de antwoorden.

Import Algemeen

Wanneer is er sprake van equivalentie bij een handelsovereenkomst?

Antwoord: de nationale biologische regelgeving van bepaalde derde landen wordt beschouwd als gelijkwaardig aan de EU-verordening 834/2007. De gelijkwaardige landen en de gemachtigde controleorganen zijn opgenomen in bijlage III van Vo EG 1235/2008.  Deze equivalentieovereenkomsten zijn geldig tot 31-12-2026. Daarna moeten handelsverdragen zijn afgesloten.

(EU) 2018/848, artikel 48 lid 1

Wanneer is er sprake van gelijkwaardigheid/ gelijkwaardige normen bij een handelsovereenkomst?

Antwoord: De door controleorganen in derde landen ontwikkelde normen worden beschouwd als gelijkwaardig aan de EU-verordening 834/2007. De erkende normen van de controleorganen zijn opgenomen in bijlage IV van Verordening EG 1235/2008. Deze normen zijn geldig tot uiterlijk 31-12-2024. Daarna moeten de controle organisaties gaan certificeren conform (EU) 2018/848.

(EU) 2018/848; artikel 46, 47 en 48

Zijn de Guidelines nog van kracht?

Antwoord: Nee. De guidelines zijn per 01-01-2022 vervallen en daarmee ook de verplichte monsternames op specifieke producten uit specifieke derde landen. In de nieuwe verordening is opgenomen dat de Europese commissie jaarlijks een lijst met specifieke producten uit specifieke derde landen onder verscherpt toezicht kan plaatsen. Deze lijst is nog niet door de Europese commissie vastgesteld. Over de concepten wordt momenteel gesproken met de commissie.

(EU) 2018/848 artikel 46 lid 8

Moet ik als vertegenwoordiger voor de importeur (bijvoorbeeld douane-expediteur of inklaringsagent) door Skal gecertificeerd zijn voor de activiteit import?

Antwoord: Een eventueel verplichte certificering hangt af van het feit of er biologische activiteiten worden uitgevoerd op eigen naam van het bedrijf.

  1. Optreden als directe vertegenwoordiger, en niet meer dan dat? Geen certificatieplicht.
  2. Optreden als indirecte vertegenwoordiger? Dan bent u verantwoordelijk voor de biologische import. U moet gecertificeerd zijn om deze activiteit uit te voeren.

Goederen die gangbaar aangegeven zijn, worden niet actief onder het biologisch toezicht gebracht. Doordat de biologische goederen niet meer op het juiste moment gecontroleerd kunnen worden, dus vóór het in het vrije verkeer brengen, is de (verplichte) controle-keten verbroken.

De consequentie is dat de biologische status van de goederen verloren gaat.

Certificaat van inspectie (COI)

Wat wijzigt er op het COI (VO 834/2007 t.o.v. 2018/848)?

Antwoord: Het COI kent vanaf 1 januari 2022 31 vakken i.p.v. 21 vakken op het model certificaat.

Nieuwe (verplichte) vakken zijn ingevoerd ten behoeve van:
- Identificatie van de handelaren
​- Verwachte aankomsttijd in de EU
- Te vermelden productcategorie​

Daarnaast moeten handels- en vervoersdocumenten, zoals het cognossement, de facturen en verpakkingslijst worden geüpload, binnen 10 dagen na afgifte COI, maar voor binnenkomst in de Unie. Voor bulktransport moet een reisplan worden ingediend. Zie Wijzigingen in TRACES m.b.t. het COI (skal.nl) voor de belangrijkste wijzigingen.

(EU) 2021/2306 artikel 5 lid 2 en bijlage deel I en II

Wanneer moet een COI zijn afgegeven?

Antwoord: Een COI moet zijn afgegeven (vak 18 moet zijn getekend) voor de zending het land van uitvoer of oorsprong heeft verlaten. Zendingen die niet aan deze voorwaarde voldoen verliezen bij aankomst hun biologische status Dit wil zeggen dat het COI wordt getekend als ‘in te klaren als niet biologisch’.

(EU) 2021/2306 artikel 4 lid 1

Kan ik een COI na afgifte in het 3e land nog wijzigen of aanvullen?

Antwoord: De vakken 13, 14/15, 16 en 17 kunnen na afgifte van het COI worden aangevuld of aangepast door het controleorgaan, op basis van de definitieve vervoersdocumenten. Dit moet gebeuren voor verificatie en visering door de bevoegde autoriteit en ten laatste 10 dagen nadat vak 18 werd ondertekend.

(EU) 2021/2306 artikel 5 lid 3, 11, lid 1 onder b

De informatie in vak 10 kan worden bijgewerkt door de importeur of zijn vertegenwoordiger vóór de aankomst van de zending aan de grenscontrolepost of aan het punt van vrijgave voor het vrije verkeer, al naargelang van het geval.

2021/2306 deel II

Vak 20 kan tot 1 werkdag voor de verwachte aankomst worden gewijzigd (zie volgende vraag).

Hoe moet ik vak 20 van het COI interpreteren?

Antwoord: U vermeldt hier de verwachte datum van aankomst en het verwachte tijdstip van aankomst aan de grenscontrolepost (voor zendingen die onderwerpen moeten worden aan officiële controle aan grenscontroleposten) of het punt van vrijgave voor het vrije verkeer (voor zendingen die vrijgesteld zijn van officiële controles). Dit vak kan tot uiterlijk 1 werkdag voor de verwachte aankomst aangepast worden.

(EU) 2021/2306 bijlage deel II, 2019/2013 artikel 1

Moet ik het origineel (papieren) COI laten tekenen door de douane?

Antwoord: Een natte handtekening op het certificaat van inspectie is vereist wanneer de digitale handtekening afwezig is. Vooruitlopend op het verplicht gebruik van de digitale handtekening (per 1 nov 2022) werkt de douane de COI in TRACES NT zoveel mogelijk digitaal af. Tijdens de inspecties van Skal controleert de inspecteur of het COI in TRACES volledig en tijdig is afgewerkt. Er wordt geen afwijking geschreven wanneer er geen natte handtekening op het COI aanwezig is.

(EU) 2021/2306 artikel 5 lid
3, artikel 11 en interpretatie Skal

Moet ik een zending op verschillende locaties laten controleren?

Antwoord: Nee, bij samenloop met andere controles, verplicht vanuit de NVWA, dan vindt de controle plaats op dezelfde locatie.

Ik mis een controlepunt of punt van vrijgave in het vrije verkeer, wat nu?

Antwoord: Indien u zeker weet dat controlepunt of punt van vrijgave in het vrije verkeer aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u email sturen naar import@skal.nl

De uitgebreide toelichting voor verschillende controlepunten vindt u hier:
1. Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED voor veterinaire producten

2. Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED voor fytosanitaire producten of levensmiddelen/ diervoeders

3. Bio zendingen met het COI zonder samenloop met controles voor veterinaire producten, fytosanitaire producten en levensmiddelen en diervoeder

Traces

Ik heb een vraag over Traces, waar kan ik terecht?

Antwoord: Over het gebruik van TRACES NT is een uitgebreide hulpomgeving ingericht.

Op deze pagina in de hulpomgeving staat hoe een COI kan worden aangemaakt. Technische ondersteuning wordt door TRACES zelf gegeven, zie daarvoor de contactgegevens op de website van TRACES.

Wanneer uw aanvraag in TRACES niet verwerkt wordt, kunt u contact opnemen met import@skal.nl.

Een uitgebreide toelichting op de in te vullen vakken van een COI, vindt u in deel I en II van de bijlage van VO (EU) 2021/2306.

Een uitgebreide toelichting op de in te vullen vakken van uittreksels van een COI, vindt u in deel I en II van de bijlage van VO (EU) 2021/2307.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle