Mobiel menu trigger

Kwaliteitsplan voor importeurs

Ieder bedrijf stelt een kwaliteitsplan/kwaliteitshandboek op. Daarin vermeldt u alle maatregelen die garanderen dat u aan de voorschriften van de verordening voldoet. U mag een afzonderlijk kwaliteitsplan maken voor de biologische processen, maar u mag deze ook integreren in uw bestaande kwaliteitssysteem.

Uw bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het kwaliteitsplan. Bij het toelatingsonderzoek beoordeelt de Skal-inspecteur uw plan. Tijdens de jaarlijkse inspectie beoordeelt de inspecteur de doeltreffendheid van de uitvoering hiervan.

Een kwaliteitsplan bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Bedrijfsbeschrijving: wat zijn uw activiteiten en welke vallen onder het toezicht van Skal?
  • Registratie van de traceerbaarheid van de biologische producten/partijen
  • Klachtenregistratie
  • Procedure import
  • Procedure melding doen bij twijfel:

Vanaf 2022 eist Skal dat in het kwaliteitsplan wordt opgenomen, dat een bedrijf Skal op de hoogte brengt zoals is aangegeven in de Verordening (EU), artikel 39, lid 1 d iii, 2018/848:

‘In het geval van een gestaafd vermoeden van niet-naleving, een vermoeden van niet-naleving dat niet kan worden weggenomen, of van een vastgestelde niet-naleving die de integriteit van de betrokken producten aantast, de kopers van de producten onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en relevante informatie uit te wisselen met de bevoegde autoriteit of, waar passend, met de controle autoriteit of het controleorgaan.’

Als u de producten fysiek ontvangt, zorgt u ook voor de borging van de volgende zaken:

  • Plattegrond van uw bedrijf en de biologische opslag
  • Procedure voor de ingangscontrole
  • Procedure voor de scheiding tussen de gangbare en biologische opslag
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle