Mest
Mest

Meststoffen

Biologisch produceren betekent dat u de kringloop zoveel mogelijk sluit. Het is daarom belangrijk dat u mest gebruikt van biologisch gecertificeerde dieren.  In de biologische regelgeving is dit als volgt uitgewerkt:

Toegestane meststoffen, minimaal 65% stikstof uit A-meststoffen
U gebruikt alleen toegestane meststoffen, dit zijn A- en B meststoffen. In de bijlage van ons informatieblad vindt u hier meer informatie over.  Als u mest gebruikt moet minimaal 65% van de stikstof uit A-meststoffen bestaan.  Naast A- meststoffen mag u B-meststoffen gebruiken. Onder B-meststoffen vallen de meststoffen die in de Verordening zijn genoemd. U kunt de producten vinden in bijlage I van Verordening 889/2008.
C-meststoffen mag u niet gebruiken. Dit zijn meststoffen die niet in de categorieën A- of B-meststoffen vallen. Voorbeelden van C-meststof zijn: meststoffen waarvoor voldoende biologische mest is, zoals pluimveemest. Ook kippenmestkorrels die niet voldoen aan de voorwaarden en gangbare champost mag u niet gebruiken.
Als handig hulpmiddel kunt u de 'rekenmodule A-meststoffen' openen, hierin kunt u berekenen of u voldoet aan de percentages A- en B-meststoffen. Vanaf 1 januari 2020 is het minimale percentage stikstof uit A-meststoffen vastgesteld op 70%

De volgende meststoffen zijn A-meststoffen:

 • Mest van biologisch gecertificeerde dieren.

Let op: zolang uw dieren nog in omschakeling zijn, mag u de mest alleen voor eigen gebruik meetellen als A-meststof. U mag naast deze mest van uw eigen dieren alleen biologische mest aanvoeren.

 • Aangevoerde biologische compost gemaakt van biologisch plantaardig materiaal.
 • Aangevoerde niet-biologische groencompost, gemaakt van bermmaaisel en snoeiafval.
 • Aangevoerde luzernekorrels afkomstig van een biologisch bedrijf.
 • Pluimveemestkorrels rechtstreeks afkomstig van een biologisch bedrijf. Het pluimveebedrijf moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • de biologische mest moet gescheiden worden verwerkt tot korrel (geen vermenging mogelijk)
  • er moet een overeenkomst zijn met de verwerker
  • in de administratie moet de geleverde hoeveelheid mest en de ontvangen korrels bekend zijn
  • in de administratie moet de hoeveelheid geleverde korrels aan de afnemers bekend zijn
 • Champost van een biologisch bedrijf. Het stikstofgehalte is 6,7 kg per ton (3,4 uit mest en 3,3 uit overige ingrediënten).  Hiermee trekt Skal de stikstofwaarde in biologische champost gelijk aan de forfaitaire waarde uit het Nederlandse mestbeleid 2016-2017.

 • Digestaat bestaat meestal voor 50% uit dierlijke mest en voor 50% uit co-producten. Als de dierlijke mest alleen van biologisch gecertificeerde dieren afkomstig is en de co-producten zijn toegestaan volgens bijlage A, dan mag u de digestaat  voor 50% meetellen als A-meststof. Zijn de co-producten ook (deels) aantoonbaar biologisch? Dan mag u het biologische deel van de co-producten ook meerekenen als A-meststof.

In uitzonderlijke gevallen kunt u ontheffing aanvragen voor het percentage A-meststoffen. U kunt deze ontheffing aanvragen via ons klantengebied. 

De volgende meststoffen zijn B-meststoffen:

 • De volgende gangbare mestsoorten: rundvee-, geiten-, schapen- en paardenmest. Voorwaarde is wel dat deze dieren de beschikking hebben over weidegang/uitloop of een deels dichte vloer. Mest van vleeskalveren en vaste mest van scharrelvarkens is ook alleen toegestaan als B-meststof onder bovenstaande voorwaarde.

Stikstof uit dierlijke mest, maximaal 170 kg per hectare per jaar
U mag  maximaal 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest gebruiken. Produceert u meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar (bij een te hoge veebezetting) betekent dit dat u al het overschot moet uitrijden op biologische percelen van een ander bedrijf. Dat al uw mest is uitgereden op biologische gronden moet u kunnen aantonen in de administratie. De stikstofexcretie per dier per jaar kunt u berekenen met behulp van de excretieforfaits vastgelegd in de regeling dierlijke producten.

Afvoer van biologische mest en aanvoer van gangbare mest niet toegestaan
Per 1 januari 2020 is het niet meer toegestaan om biologische mest af te voeren en gangbare mest aan te voeren. Het is wel toegestaan om biologische mest af te voeren en andere biologische mest aan te voeren. Daarnaast blijft het toegestaan om gangbare mest te gebruiken als aanvullende bemesting, wanneer uw bedrijf niet voldoende biologische mest produceert om de bodemvruchtbaarheid van de grond op peil te houden.

Natuurgronden
Beheert u natuurgronden waarop een officiële beperking ligt voor de hoeveelheid stikstof per hectare? Dan mag u deze natuurgronden niet volledig meerekenen in de stikstofruimte.

Opslag van mest bij een intermediair
Het is vanaf augustus 2015 toegestaan om  biologische mest op te slaan bij een intermediair. Aan de regeling zitten verschillende administratieve eisen. Momenteel wordt het mestintermediair programma herzien en neemt Skal geen nieuwe aanvragen van mestintermediairs in behandeling. Veehouders die gebruik willen maken van een intermediair, moeten Skal betalen voor haar toezicht op de intermediair. De intermediair moet door de NVWA erkend zijn. Let op: als veehouder blijft u ervoor verantwoordelijk dat uw biologische mest op biologische grond wordt afgezet.

Biologische mest 100 % afzetten op biologische grond
Als u op zoek bent naar biologische mest of als u nog geen afnemer heeft voor uw overschot aan biologische mest, dan kunt u gebruik maken van de databank van Bionext. Dit is een digitale databank met vraag en aanbod van biologische producten.

Administratie
Tijdens de inspectie gaat de inspecteur na of u heeft voldaan aan de mestregels, u moet hiervoor de administratie klaarleggen.

Digestaat
In het artikel 'regels voor digestaat' vindt u meer informatie over digestaat.