Mobile menu trigger

Inspectie voorbereiden

Verloop van de periodieke inspectie - algemene informatie

 • Onze inspecteur stelt eerst een aantal algemene vragen over uw bedrijf.
 • Vervolgens beoordeelt de inspecteur de voor uw bedrijf van toepassing zijnde administratieve onderdelen.
 • Vanuit de bevindingen uit de administratie beoordeelt de inspecteur de andere, voor uw bedrijf relevante bedrijfsonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan traceerbaarheid, scheiding (biologisch en niet-biologisch), versiebeheer en ingangscontrole.
 • De inspecteur beoordeelt:
  • de bedrijfsbeschrijving;
  • de risicoanalyse;
  • de procedures en werkinstructies die voor u van toepassing zijn. Welke dat zijn, is afhankelijk van de sector waarin u opereert. Zie hieronder per sector uitgesplitst wat u moet kunnen laten zien.
   --> Alle drie de bovenstaande genoemde documenten dienen voorzien te zijn van een versie of datum (=versiebeheer).
 • Naar gelang uw bedrijfsactiviteiten vindt er een rondgang plaats over uw bedrijf.
 • Het is altijd mogelijk dat de inspecteur steekproeven neemt op bepaalde administratieonderdelen.
 • De inspecteur schrijft tijdens het bezoek het inspectierapport en bespreekt dit met u als afronding van de inspectie.

Verloop van de periodieke inspectie - per sector specifiek uitgesplitst

Sector Landbouw | Gewassen en Vee

Sector Vervaardigen

Wanneer u met grondstoffen werkt, maakt u één massabalans over een grondstof en één balans over het geproduceerde eindproduct van deze grondstof. Let er bij de keuze van grondstof en/of eindproduct op, dat deze producten representatief zijn voor de scope van uw bedrijf. De verwerkte hoeveelheden grondstof moeten aan de hand van productiegegevens en werkreceptuur verklaard worden in de hoeveelheden geproduceerd, verkocht/afgevoerd en eindvoorraad van het eindproduct.

Levert u eindproducten direct uit, dan maakt u twee massabalansen over de grondstof. Beide massabalansen moeten betrekking hebben op dezelfde periode (week, maand, kwartaal). Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen of batches.
Klik hier voor een voorbeeld.

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans!

Vereisten massabalans Grondstof:

 • een overzicht waarin over een relevante periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn.
 • een overzicht waarin de ontvangsten van deze grondstof vermeld staan.
 • een overzicht waarin vermeld staat in welke producties deze grondstof is verwerkt.

Massabalans Eindproduct:

 • een overzicht waarin over een relevante periode (een week, maand of kwartaal) de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn.
 • een overzicht waarin de ontvangsten uit producties vermeld staan.
 • een overzicht van de verkopen/afvoeren over een relatief korte periode (een week, maand of kwartaal).

De inspecteur beoordeelt deze overzichten tijdens de inspectie. Er worden ook steekproeven genomen op de genoemde administratieonderdelen.

Daarnaast moet u de volgende documenten klaarleggen:

Sector Import (van buiten EU)

U moet twee massabalansen voorbereiden van door u te kiezen biologische producten. Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches.

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans!

De massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn, en alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. Klik hier voor een voorbeeld van een massabalans. U moet van de aankopen en verkopen van deze producten ook een aantal facturen kunnen tonen.

Ook de volgende zaken heeft onze inspecteur van u nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de inspectie:

Als u de producten fysiek ontvangt, moeten de volgende onderdelen ook geborgd zijn:

Bereidt u de inspectie goed voor. Als uw administratie niet voldoende inzichtelijk is, dan wordt de inspectie afgebroken.

Sector Opslag

U dient twee massabalansen voor te bereiden van door u te kiezen biologische producten. Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches.

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans!

De massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle inslagen en uitslagen van dit product. Klik hier voor een voorbeeld.
U moet van de inslagen en uitslagen van deze producten ook leverdocumenten kunnen tonen.

De volgende zaken heeft onze inspecteur eveneens van u nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de inspectie:

Als u optreedt als eerst geadresseerde moet u ook een overzicht van alle ontvangsten afkomstig van buiten de EU en een kopie van de door u afgetekende Certificaten voor Invoer (CVI’s) kunnen tonen.

Sector Handel

U moet twee massabalansen voorbereiden van door u te kiezen biologische producten. Ga er hierbij vanuit dat de balans betrekking heeft op meerdere partijen/batches.

Let op: een traceerbaarheidstest is geen massabalans!

De massabalans is een overzicht waarin over een relatief korte periode (een maand of kwartaal) per product de beginvoorraad en de eindvoorraad vermeld zijn en daarbij alle ontvangsten en afvoeren (aankopen en verkopen) van dit product. Klik hier voor een voorbeeld. U moet van de aankopen en verkopen van deze producten ook een aantal facturen kunnen tonen.

De volgende zaken heeft onze inspecteur eveneens van u nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de inspectie:

Sectoren Verkoop aan consumenten

Informatie over het voorbereiden van het toelatingsonderzoek en de periodieke inspectie vindt u per sector op een aparte pagina:

Toelatingsonderzoek

Periodieke inspectie

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle