Mobiel menu trigger

Productie tweekleppige weekdieren

Herkomst/uitgangsmateriaal

U mag wild zaad van buiten de grenzen van de productie-eenheid gebruiken. Zowel het opvissen van mosselzaad als mosselzaadinvang is toegestaan. Het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) is alleen toegestaan in aangewezen gebieden, zoals is geregeld in de Waterwetvergunning.

U mag niet meer mosselzaad opvissen dan het quotum dat indirect is toebedeeld door PO Mosselcultuur.

Het vangen van wild zaad mag geen significante schade toebrengen aan het milieu en moet voldoen aan de plaatselijke wetgeving. Het zaad mag alleen afkomstig zijn van:

  • banken die het winterweer waarschijnlijk niet zullen overleven of boventallig zijn ten opzichte van de behoeften, of
  • collectoren waarop het schelpdierzaad zich op natuurlijke wijze heeft vastgehecht.

U registreert hoe, waar en wanneer wild zaad is verzameld zodat het traceerbaar is naar het verzamelgebied. Voor het verzamelen van wild zaad heeft u toestemming nodig van de bevoegde autoriteit, zoals de gemeente of een natuurorganisatie.

Omschakelperiode

Voor de omschakeling van aquacultuurpercelen naar biologische productie geldt een omschakelperiode van drie maanden voor mosselen en oesters.

Parallelproductie

Parallelproductie is toegestaan. U mag zowel niet-biologische als biologische aquacultuurdieren produceren. Voorwaarde is dat de productie-eenheden duidelijk en daadwerkelijk gescheiden zijn.

Kweek

U mag kweken op mosseltouwen.

De bezettingsdichtheid bij de productie mag niet groter zijn dan de plaatselijke, natuurlijke bezettingsdichtheid.

Biologische aangroeiorganismen mag u alleen fysiek of met de hand verwijderen. U mag de weekdieren tijdens het productieproces maximaal één keer met een kalkoplossing behandelen tegen aangroei.

U mag oesters kweken in op roosters aangebrachte zakken. Een volledige barrière langs de kustlijn moet u vermijden. Bij het plaatsen van de bedden houdt u rekening met de getijdenstroming.

Polycultuur met bijvoorbeeld algen is toegestaan. Dit dient u in het duurzaambeheerplan vast te leggen

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle