Mobile menu trigger

Administratie algen

In uw administratie moet u een aantal gegevens vastleggen. U mag hiervoor gebruik maken van uw eigen managementsysteem. Tijdens de inspectie heeft u de gegevens van lopend en vorig kalenderjaar beschikbaar, inclusief bijbehorende onderliggende documenten.

Bedrijfsplan

Een biologisch algenbedrijf moet in haar duurzaambeheerplan aantonen hoe zij aan de biologische eisen voldoet. Dit plan moet jaarlijks worden bijgewerkt. Het plan bevat gedetailleerde gegevens over:

  • De milieu-impact van het bedrijf
  • De milieu-monitoring
  • De maatregelen voor het beperken van negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving, waaronder ook gegevens over lozing van nutriënten in het milieu per productiecyclus of per jaar
  • Controles en reparaties van technische apparatuur
  • Een afvalbeperkingsschema dat vanaf het begin van de exploitatie van het bedrijf moet worden toegepast.

Een nieuw bio bedrijf dat meer dan 20 ton aquacultuurproducten per jaar produceert, moet daarnaast eenmalig een milieueffectbeoordeling uitvoeren. De milieueffectbeoordeling is gebaseerd op bijlage IV bij Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad. Als voor de productie-eenheid al een gelijkwaardige beoordeling is opgesteld, mag deze ook worden gebruikt.

Productieregister

U houdt een register bij van:

  1. De lijst van geoogste soorten, de oogstdatum en de geoogste hoeveelheid;
  2. Voor elke meststof en per tank/bassin/partij de datum van toepassing, de aard en de hoeveelheid van de gebruikte meststof.
  3. De teeltdichtheid of exploitatie-intensiteit, afgestemd op behoud van de integriteit van het aquatisch milieu
  4. Alle informatie nodig om na te gaan dan wel te verifiëren of uitsluitend overeenkomstig de biologische verordening geproduceerde wilde algen zijn geleverd.

Meer informatie over de algemene registratie-eisen vindt u hier.

Wetgeving

Voor meer informatie over de teelt van algen, zie verordening 2018/848, bijlage II, deel III, paragraaf 1 en 2.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle