Mobiel menu trigger

Milieueffectbeoordeling en duurzaambeheerplan

Milieueffectbeoordeling

Een milieueffectbeoordeling is verplicht voor bedrijven die meer dan 20 ton aquacultuurproducten per jaar produceren.

De inhoud van de milieueffectbeoordeling moet zijn gebaseerd op bijlage IV bij Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad. Als voor de betrokken productie-eenheid al een gelijkwaardige beoordeling is opgesteld, mag die beoordeling ook in dit verband worden gebruikt.

Als milieueffectbeoordeling kan een actuele vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) worden gebruikt.

Nieuwe biologische bedrijven sturen de milieueffectbeoordeling met de aanmelding mee naar Skal. Tijdens een inspectie moet de milieueffectbeoordeling inzichtelijk zijn.

Duurzaambeheerplan

U dient een duurzaambeheerplan in dat in verhouding staat tot de productie-eenheid waar aan aquacultuur wordt gedaan. U actualiseert dit plan jaarlijks.

Het plan bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 1. Milieueffecten van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan:
  • verstoring van bodem bij bodemteelt;
  • gebruik van recyclebare materialen;
  • omgaan met bijvangst;
 2. Preventieve maatregelen die u neemt om te voorkomen dat predatoren zoals bijvoorbeeld vogels verstrikt raken in netten of andere installaties;
 3. Een afvalverwerkingsschema: u zet zoveel mogelijk in op herbruikbare materialen en als dit niet mogelijk is verwerkt u materialen op een duurzame manier;
 4. Gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Ook voor de dieselmotoren kunt u overwegen om bio-diesel of andere duurzame energiebronnen te gebruiken;
 5. Een verwijzing naar de meest actuele passende beoordeling waaruit blijkt dat de milieuschade door bodemteelt klein is;
 6. Stappen die u gaat zetten om de milieuschade door bodemteelt en opvissen van mosselzaad verder terug te dringen

Nieuwe biologische bedrijven sturen het duurzaambeheerplan met de aanmelding mee naar Skal. Tijdens een inspectie moet het duurzaambeheerplan inzichtelijk zijn en moet aantoonbaar zijn dat het in de praktijk wordt toegepast.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle