Mobile menu trigger

Administratie mosselen en oesters

In uw administratie moet u een aantal gegevens vastleggen. U mag hiervoor gebruik maken van uw eigen managementsysteem. Tijdens de inspectie heeft u de gegevens van lopend en vorig kalenderjaar beschikbaar, inclusief bijbehorende onderliggende documenten.

Bedrijfsplan

Een biologisch algenbedrijf moet in haar duurzaambeheerplan aantonen hoe zij aan de biologische eisen voldoet. Dit plan moet jaarlijks worden bijgewerkt. Het plan bevat gedetailleerde gegevens over:

  • De milieu-impact van het bedrijf
  • De milieu-monitoring
  • De maatregelen voor het beperken van negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving, waaronder, indien van toepassing, gegevens over lozing van nutriënten in het milieu per productiecyclus of per jaar
  • Controles en reparaties van technische apparatuur
  • Een afvalbeperkingsschema dat vanaf het begin van de exploitatie van het bedrijf moet worden toegepast
  • In geval van bodemkweek voegt u een extra hoofdstuk aan het duurzaambeheerplan toe met een studie en een rapport waaruit de minimale schade aan het milieu blijkt.

Een nieuw bio bedrijf dat meer dan 20 ton aquacultuurproducten per jaar produceert, moet daarnaast eenmalig een milieueffectbeoordeling uitvoeren. De milieueffectbeoordeling is gebaseerd op bijlage IV bij Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad. Als voor de productie-eenheid al een gelijkwaardige beoordeling is opgesteld, mag deze ook worden gebruikt.

Productieregister

U houdt een register bij van:

  1. Hoe, waar, wanneer en hoeveel wild zaad is verzameld;
  2. Productiegegevens met de oogstdatum en de geoogste hoeveelheid.

Meer informatie over de algemene registratie-eisen vindt u hier.

Wetgeving

Voor meer informatie over de teelt van algen, zie verordening 2018/848, bijlage II, deel III, paragraaf 1 en 2.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle