Mobiel menu trigger

U hebt een zelfstandige winkel met verkoop van een biologisch assortiment. Skal geeft invulling aan de certificatieplicht voor verkooppunten van biologische producten zoals beschreven in de Europese regelgeving.

De certificatieplicht geldt alleen voor verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren: snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse producten (bijv. noten) en onverpakte verkoop. Blijkt uit de certificatiecheck dat uw zelfstandige verkooppunt certificatieplichtig is? Lees dan hieronder waar uw verkooppunt aan moet voldoen voor het toelatingsonderzoek.

1. Kwaliteitsplan/ handboek

U heeft de volgende zaken op papier gezet in een handboek of winkelplan:

 • Een bedrijfsomschrijving met daarin de bedrijfsgegevens (NAW- en KvK-gegevens)
 • Omschrijving van de bio-activiteiten in uw winkel
 • Een overzicht van de producten die onder eigen handelsnaam voorverpakt worden verhandeld; kant en klaar ingekocht en zelf in de winkel verpakt en geëtiketteerd
 • Procedures of vastgelegde werkwijzen om aan de voorwaarden te blijven voldoen (zie hieronder voor de benodigde procedures)

Op basis van dit kwaliteitsplan wordt de winkel gecertificeerd voor de activiteiten die al bij de aanmelding zijn opgegeven. Dit kunnen de volgende activiteiten zijn:

 • Verkoop voorverpakte producten
 • Verkoop onverpakte producten
 • Afbakken (brood)
 • Snijden / Portioneren / Verpakken
 • Branden / Roosteren / Grillen
 • Verpakken (ompakken) en etiketteren
 • Overig …

2. Registratie van alle bio-producten onder eigen naam

Handel onder eigen handelsnaam houdt in dat op het etiket van het betreffende product een 'private label' is aangebracht waarop het bedrijf zelf vermeld staat met zijn NAW-gegevens. Dit geldt voor producten die kant-en-klaar worden ingekocht, maar ook voor de producten die in de winkels zélf worden voorverpakt en voorzien van een etiket.
Deze producten kunt u na registratie aanmelden via Mijn Skal Lees hier meer over productregistratie.

3. Risico-analyse

U maakt een risico-analyse van de mogelijke risico's binnen alle processen, met betrekking tot de status van de biologische producten. Op basis van de gevonden risico's formuleert u beheersmaatregelen om deze risico's te beheersen.
Zie voorbeeldformulier van Skal. Dit formulier past u aan naar de risico's in uw winkel, zo maakt u het specifiek voor uw eigen winkel.

4. Klachtenprocedure

Uw winkel heeft een klachtenregistratie, betreffende de mogelijke twijfel aan de biologische status van een product, waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:

 • Datum
 • Indiener van de klacht
 • Omschrijving van de klacht
 • Oorzaakanalyse
 • Corrigerende maatregel

De klachten kunnen afkomstig zijn van, consumenten, leveranciers en winkelmedewerkers.

5. Administratie

Uit uw administratie kunnen volgende zaken inzichtelijk gemaakt worden voor onze inspecteurs;

 • Aankopen (onderbouwd met aankoopfacturen)
 • Ontvangsten (onderbouwd met leveringsdocumenten)
 • Verkopen (onderbouwd met verkoopgegevens)

Deze administratie is inzichtelijk en controleerbaar tijdens de inspectie.

6. Handelsbalans

Op basis van de administratie kan er een handelsbalans (massabalans) gemaakt en onderbouwd worden, waarbij er over een relevante periode van twee risicoproducten kan worden aangetoond dat de verkopen in evenwicht zijn met de aankopen en ontvangsten.
De inspecteur kan tijdens het toelatingsonderzoek meedenken over hoe een handelsbalans opgesteld en onderbouwd kan worden voor producten in uw winkel.
Hou er rekening mee dat het mogelijk is dat vanuit de vastgestelde vereisten meer van u verwacht wordt rondom administratie dan u nu kunt aantonen vanuit de inkoop- en verkoopadministratie. Als dit het geval is voor uw winkel, wordt er een redelijke termijn gegeven om de administratie aan te passen.

7. Procedure aankoop

U legt uw werkwijze voor de aankoop van biologische producten vast in een procedure. In deze procedure is opgenomen dat u alleen aankoopt bij gecertificeerde leveranciers, dat u van alle leveranciers een geldig bio-certificaat toonbaar aanwezig heeft (digitaal of op papier) en dat u de bio-status bij de productnaam controleert op de aankoopfacturen.

8. Procedure ingangscontrole

U legt uw werkwijze van het controleren van binnenkomende bio-producten vast in een procedure. In deze procedure neemt u op dat u de volgende zaken controleert:

 • Datum ontvangst
 • Naam en vestigingsplaats verzender
 • Certificering verzender (Code CB of certificaat) en zijn vestigingsplaats
 • Productnaam met BIO-verwijzing op zowel etiket van product en de leverbon
 • Ontvangen aantallen producten (fysiek en op de leverbon)
 • Verpakkingen gesloten
 • Volledigheid leverbon

Tijdens de inspectie kunt u aantonen dat de controle altijd wordt uitgevoerd. Dat kan door een registratielijst bij te houden of de ontvangen leverbon af te tekenen voor akkoord.

9. Procedure aanduidingen

U legt uw werkwijze voor de juiste etikettering van producten en aanduidingen in de winkel (aanduidingen bij producten, op schappen etc. ) vast in een procedure.
Hiermee borgt u de juistheid van etiketten op zelf voorverpakte bio-producten en op producten die andere bedrijven voor u maken met uw eigen etiket (private label) van uw winkel. Op deze etiketten is aanwezig:

 • Naam product
 • Ingrediëntendeclaratie met bio-verwijzing per ingrediënt
 • Europees biologisch keurmerk
 • Code van Skal (NL-BIO-01)
 • Vermelding geografische herkomst van de ingrediënten
 • LOT-code/THT/ Verpakdatum/…
 • Naam en adres van de winkel

Zie ook de bio-checker voor meer informatie. Naast de juiste etikettering van producten geeft u in de procedure aan hoe u voor de juiste aanduidingen van onverpakte producten (AGF/silo’s/zelftapsysteem…) zorgt in uw winkel, in vitrines / op schappen (Brood/vleeswaren/…) en bij bij promotie-aanduidingen.

10. Procedure Scheiding gangbaar en bio

Wanneer u in uw winkel naast biologische producten ook gangbare producten verkoopt, legt u in een procedure vast hoe u ervoor zorgt dat beide productstromen gescheiden blijven. Dit document omschrijft hoe u ervoor zorgt dat er geen verwisseling en vermenging kan optreden tussen biologische en gangbare producten bij:

 1. Opslag
 2. Presentatie in de winkel
 3. Bereidingsactiviteiten in de winkel (afbakken, snijden, mengen etc)

11. Aantonen herleidbaarheid

Herleidbaarheid van een product betekent dat een onverpakt of zelf bereid product in de winkel terug te herleiden is naar de ontvangst én nog aanwezige voorraad van dezelfde partij is magazijn of diepvries. Dit wordt gekoppeld aan de ontvangen leverbon en de bijbehorende aankoopfactuur.

12. Procedure meldingen incidenten bio-status

In het kwaliteitshandboek legt u vast welke acties u onderneemt als u het vermoeden heeft dat een biologisch product dat uw winkel heeft gekocht niet aan de eisen van de biologische productie voldoet. In het handboek staat dat u bij twijfels over de biologische status een melding doet bij Skal. Twijfels kunnen bijvoorbeeld ontstaan naar aanleiding van residuvondsten bij labanalyse van een product of bij vermoedens van misleiding door toeleveranciers. Na certificatie kunt u meldingen aan Skal doen via Mijn Skal, u ontvangt hier inloggegevens van na uw aanmelding.


Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle