Mobile menu trigger

Woo-verzoek

Algemeen - De Wet open overheid

Per 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de wet is om publieke informatie toegankelijker te maken, bijvoorbeeld door verplichte, actieve openbaarmaking van verschillende informatiecategorieën. Daarnaast kunt u een Woo-verzoek indienen om informatie openbaar te laten maken. Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen.

Welke informatie kunt u middels een Woo-verzoek openbaar laten maken?

Skal wil transparant zijn in haar werkwijze als certificerende en toezichthoudende organisatie van de Nederlandse biologische sector en streeft er daarom naar om zo veel mogelijk informatie openbaar beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd is het van belang dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen wordt gewaarborgd, en dat partijen niet worden benadeeld door de openbaarmaking van informatie. Daarom wordt niet alle informatie zonder meer openbaar gemaakt, maar beslist Skal op een verzoek tot openbaarmaking van informatie met inachtneming van de in de Wet open overheid (Woo) genoemde weigeringsgronden. Dit kan betekenen dat uw verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen. Dit zal altijd in de beslissing op uw Woo-verzoek worden toegelicht.

Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals openbaar gemaakt te worden. Skal zal dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de al openbare documenten.

Hoe dient u een Woo-verzoek in

U kunt uw verzoek tot openbaarheid indienen via het e-mailadres woo-verzoek@skal.nl.

U kunt uw Woo-verzoek ook per post versturen naar;

Stichting Skal Biocontrole
Postbus 384
8025 BS Zwolle

Waar moet uw Woo-verzoek aan voldoen

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd: op papier of digitaal.
  • Het gaat om informatie waar Skal over beschikt.
  • Het gaat om informatie over het beleid van Skal, of over de voorbereiding of de uitvoering ervan.

Als het voor Skal niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan zal Skal u om een nadere toelichting vragen. De behandeling van het verzoek wordt dan opgeschort tot het moment dat Skal deze toelichting ontvangt.

Hoe behandelt Skal een Woo-verzoek

Na ontvangst van het Woo-verzoek beoordeelt Skal aan de hand van het toetsingskader van de Woo of de opgevraagde informatie voor een ieder openbaar kan worden gemaakt.

U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw Woo-verzoek. Skal kan deze termijn met 2 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Hierin staat ook de reden waarom het langer duurt.

Als uw verzoek informatie over derden betreft, dan kan het zijn dat Skal bij deze personen vraagt om hun zienswijze op het verzoek te geven. De behandeltermijn wordt dan in afwachting van hun reactie tijdelijk opgeschort.

Soms betreft een Woo-verzoek zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maakt Skal verdere afspraken met u over de afhandeling.

In beginsel ontvangt u de beslissing op het Woo-verzoek en de daarbij openbaar gemaakte stukken digitaal. Op verzoek kunt u de stukken ook per post ontvangen. Skal kan de werkelijk gemaakte kosten voor het maken van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan doorberekenen aan de indiener van het verzoek.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Dien uw bezwaarschrift in binnen zes weken na de datum van besluitname. Indien u deze termijn overschrijdt, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Om twijfel hierover te voorkomen adviseren wij u om uw bezwaar aangetekend te versturen. In het bezwaarschrift noemt u de volgende zaken:

  • Naam, adres, woonplaats
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • Handtekening
  • Datum
  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
  • Motivering van uw bezwaar

U stuurt uw (aangetekend) bezwaarschrift naar:

Skal Biocontrole
t.a.v. Juridische zaken
Postbus 384
8000 AJ Zwolle

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle