Mobile menu trigger

GGO-vrijverklaring / Verkopersverklaring

Verkopersverklaring als bedoeld in Verordening (EU) 2018/848 artikel 11 lid 4

Naam en adres van de verkoper:

Identificatienummer:

(bijv. partij- of voorraadnummer)

Productbenaming:

Ik verklaar dat dit product noch „met”, noch „door” GGO’s is vervaardigd in de betekenis van deze termen zoals die worden gebruikt in Verordening (EU) 2018/848 artikelen 3 en 11. Ik beschik niet over informatie waaruit zou blijken dat deze verklaring onjuist is.

Bijgevolg verklaar ik dat het hierboven genoemde product voldoet aan Voerordening (EU) 2018/848 artikel 11, wat betreft het verbod op het gebruik van GGO's.

Ik verbind mij ertoe onze klant en zijn controleorgaan/controlerende autoriteit onmiddellijk te verwittigen indien deze verklaring wordt ingetrokken of gewijzigd, of indien informatie aan het licht komt die de juistheid van deze verklaring ondermijnt.

Ik geef toestemming aan het controleorgaan of de controlerende autoriteit, als gedefinieerd in Verordenig (EU) 2018/848 artikel 3, dat/die toezicht houdt op onze klant, om de juistheid van deze verklaring te verifiëren en zo nodig monsters voor een analysetest te nemen. Ik stem tevens in met de eventuele overdracht van deze taak aan een onafhankelijke instantie die schriftelijk door het controleorgaan is aangewezen.

Ondergetekende aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze verklaring.

Land:

Plaats:

Datum:

Handtekening van de verkoper:

Bedrijfsstempel van de verkoper

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle