Mobiel menu trigger

Risicobeheersplan en voorzorgsmaatregelen bij biologische productie - verwerkte levensmiddelen en diervoeders

U dient het Risicobeheersplan uit te voeren voor uw eigen bedrijf en bedrijfsprocessen, zoals u die misschien kent uit de HACCP en/of hygiënecodes. Sommige zaken zijn niet van toepassing voor uw bedrijf, en mogelijk zijn er binnen uw bedrijf andere of aanvullende risico’s aan te wijzen. Een voorbeeld is niet een op een over te nemen in uw kwaliteitshandboek. U dient de risico’s en voorzorgsmaatregelen te beschrijven op basis van uw eigen bedrijfsprocessen.

Inkoop

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Keuze leverancier binnen EU

U mag alleen inkopen bij gecertificeerde bedrijven

Inkoop bij een niet-gecertificeerde leverancier

Kopie van het geldige certificaat in eigen administratie en jaarlijkse controle hiervan

Import, leverancier buiten de EU

U mag alleen inkopen bij gecertificeerde bedrijven

Inkoop bij een niet-gecertificeerde leverancier

Kopie van het geldige certificaat in eigen administratie en jaarlijkse controle hiervan

Import, leverancier buiten de EU

U mag uw geïmporteerde partijen alleen laten ontvangen bij hiervoor gecertificeerde bedrijven

Niet gecertificeerde Eerst Geadresseerde

Kopie van het geldige certificaat in eigen administratie en jaarlijkse controle hiervan

Ontvangst

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Ontvangst van leverancier binnen EU

U mag alleen biologische producten accepteren

GB product geleverd i.p.v. BIO

Controle leverbon en de aanduiding op product of eigen verklaring daarna registratie

Ontvangst via bulktransport

U mag alleen bulktransporten accepteren als de vrachtwagen vooraf aantoonbaar gereinigd is

BIO product in niet (aantoonbaar)gereinigd bulktransportmiddel

Aanwezigheid van reinigingscertificaat of registratie van eigen controle voor verlading

Opslag

Bulk opslag, silo, los gestort

U moet de biologische producten voldoende aanduiden

Verwisseling met GB product

Correcte aanduiding bij elke partij /silo

Bulk opslag, silo, los gestort

U moet zorgen voor een goede afscheiding tussen de producten

Contaminatie met GB producten

Voldoende afscheiding tussenGB/I.O/BIO

Bulk opslag, silo, los gestort

U moet in schone silo’s / op schoneplaatsen opslaan

Vuile (GB) silo / opslagplaats

-Procedure reiniging
-Controle van de reiniging enregistratie hiervan

Opslag verpakte producten

U moet de biologische productenvoldoende aanduiden

Verwisseling met GB product

Correcte aanduiding op elke verpakking

Opslag verpakte producten

U moet contaminatie met niet-toegestane stoffen voorkomen

Contaminatie met GB producten(vuile kisten)

Controle of de verpakkingen schoon zijn voor gebruik en correct gesloten

Bereiden

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Werkreceptuur

U mag alleen gecertificeerde producten verhandelen of(dienstverlenend) produceren

Productie van een niet- gecertificeerd product

Product laten certificeren

Werkreceptuur

Uw product moet overeenkomen met de goedgekeurde productspecificatie

Samenstelling product voldoet niet aan de goedgekeurde productspecificatie

Werkreceptuur exact afstemmen op de goedgekeurde productspecificatie

Bereiding

Uw product moet overeenkomen met de goedgekeurde productspecificatie

Keuze verkeerde grondstoffen

-Registatie traceerbaarheid
-Registratie naam, gewicht en LOT-code van elke grondstof

Bereiding

Uw producten zijn niet met of door GGO’s geproduceerd.

Keuze verkeerde hulpstoffen,additieven en aroma’s, hoog risico GB producten welke GGO bevatten

GGO-vrij verklaringen en verklaringnatuurlijk aroma, Aromarichtlijn1334/2008

Bereiding

U mag alleen toegelaten hulpstoffen gebruiken

Keuzen verkeerde hulpstoffen b.v. GB strooibloem in bakkerij, GB olie als reinigingsmiddel in chocolade-industrie, kaascoating met natamycine

Aantoonbaar toegelaten hulpstoffen gebruiken en controle op niet-toegelaten additieven hierin.

Bereiding

U mag geen gangbaar rework gebruiken voor biologische producten

Rework verwerken van GB partijen

-Verwerking van rework in processchema vermelden
-Verwerking van rework in werkreceptuur vermelden
-Rework in opslag correct aanduiden GB/BIO

Bereiding

U moet de interne productstromen kunnen traceren

Niet traceerbare productstromen

-Procedure traceerbaarheid
-Registratie naam, gewicht en LOT-code van elke grondstof

Bereiding

U mag alleen op schone materialen/apparatuur produceren

Vuile (GB) materialen/ apparatuur

-Procedure reiniging
-Controle op de reiniging enregistratie hiervan

Bereiding

U moet biologisch spoelproduct gebruiken wanneer er resten achter kunnen blijven en/of residuen (gbm) aanwezig kunnen zijn

Onvoldoende reiniging en/of residuen (gbm) van spoelproduct(graan/mais/olie/...) gebruikt in gesloten systemen

Alleen en eenmalig BIO spoelproduct gebruiken en dit na gebruik afwaarderen naar GB

Sorteren / wassen

U mag alleen op schone materialen/apparatuur produceren

Vuile (GB) materialen/ apparatuur

-Procedure reiniging
-Controle op de reiniging enregistratie hiervan

Wassen / snijden

U moet contaminatie met niet-toegestane stoffen voorkomen.(residu vanaf gangbare productie en/of toegevoegde middelen als antischuim, bacteriegroei-remmend e.d.)

Vervuild (proces-/was-/transport-)water van GB producten

-Procedure reiniging/ gebruik nieuw waswater
-Registratie van gebruik nieuw waswater

Verpakken

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Verpakken

U mag alleen op schonematerialen/apparatuur verpakken

Vuile (GB) materialen/ apparatuur

-Procedure reiniging
-Controle op de reiniging enregistratie hiervan

Etiket (aanduiding) op product

U mag alleen het product biologisch noemen als het biologisch is

Verkeerd etiket op het product (GB<=> BIO)

Codering (LOT-code)

U moet de interne productstromen kunnen traceren tot in het eindpunt

Traceerbaarheid

-Procedure traceerbaarheid
- Koppeling THT/Batch-/LOT-code aan de gebruikte grondstoffen

Transport

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Intern transport d.m.v. elevatoren,ketting-transporteurs,transportbanden, leidingwerk e.d.

U mag alleen schone transportmiddelen gebruiken

Vuile (GB) transport-middelen en/of lekkende afsluiters e.d.

-Procedure reiniging
-Controle op de reiniging en registratie hiervan

Bulktransport

U mag alleen bulktransporten accepteren als de vrachtwagen vooraf aantoonbaar gereinigd is

Biologisch product in niet(aantoonbaar) gereinigd bulktransportmiddel

-Procedure reiniging
-Aanwezigheid vanreinigingscertificaat of registratie van eigen controle voor verlading

Transport verpakte producten

U moet contaminatie met niet-toegestane stoffen voorkomen.

Contaminatie met GB producten

Controle of de verpakkingen correct gesloten zijn

Legenda

BIO = biologisch
GB = Gangbaar
I.O = In omschakeling

CVI = Certificaat voor invoer
CB = Control Body
Gbm = gewasbeschermingsmiddel
ggo= genetisch gemodificeerd organisme
Lijst 3de landen = Lijst van erkende gelijkwaardige derde landen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle