Mobiel menu trigger

Risicobeheersplan bij biologische productie

Op deze pagina vindt u voorbeelden van het Risicobeheersplan gericht op de sector landbouw. Deze voorbeelden zijn aan veranderingen onderhevig, bijvoorbeeld door het verbeteren dan wel ontwikkelen van de richtlijnen.

Inkoop - Landbouw

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Keuze leverancier

Biologische producten mag u alleen inkopen bij gecertificeerde bedrijven

Inkoop bij een niet-gecertificeerde leverancier

Kopie van het geldige certificaat in eigen administratie en jaarlijkse controle hiervan

Keuze leverancier

U mag alleen toegestane producten inkopen

Inkoop van niet-toegestane producten

Voor inkoop controleren of het product is toegestaan.

Opslag - Landbouw

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Bulk opslag, silo, los gestort

U moet de biologische producten voldoende aanduiden

Verwisseling met GB product

Correcte aanduiding bij elke partij /silo

Bulk opslag, silo, los gestort

U moet zorgen voor een goede afscheiding tussen de producten

Contaminatie met GB producten

Voldoende afscheiding tussen GB/I.O/BIO

Bulk opslag, silo, los gestort

U moet in schone silo’s / op schoneplaatsen opslaan

Vuile (GB) silo / opslagplaats

-Procedure reiniging
-Controle van de reiniging enregistratie hiervan

Bulk opslag, silo, los gestort

U moet in schone silo’s / op schone plaatsen opslaan

De loods is in het verleden begast met een persistent middel.

Controle op historisch gebruik van de opslag en de aard van de gebruikte middelen.

Opslag verpakte producten

U moet contaminatie met niet-toegestane stoffen voorkomen

Contaminatie met GB producten (vuile of behandelde kisten)

Controle of de verpakkingen schoon en onbehandeld zijn voor gebruik

Algemeen - Landbouw

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Aankoop gangbare producten (zaaizaad, dieren) als biologisch niet beschikbaar is.

Voor een aantal producten kunt u ontheffing aanvragen om een niet-biologisch alternatief te mogen gebruiken

Geen ontheffing aangevraagd, ontheffing is niet mogelijk

Bestelling of aanschaf van het product alleen als u in het bezit bent van een geldige ontheffing.

Aanduidingen

De producten die uw bedrijf verlaten zijn voorzien van de juiste aanduidingen. Denk hierbij ook aan eigenverklaringen.

Producten verlaten het bedrijf zonder of met verkeerde aanduidingen. Eigenverklaringen zijn afwezig of onvolledig ingevuld.

U zorgt bij elke levering zelf voor de begeleidende documenten voorzien van de juiste aanduidingen, volledig ingevuld en van uw handtekening.

Reinigings-, ontsmettingsmiddelen, biociden

U mag alleen toegestane reinigings-, ontsmettingsmiddelen en biociden gebruiken

Gebruik van reinigings-, ontsmettingsmiddelen en biociden die niet zijn toegestaan

Voor aankoop stelt u vast of de gewenste reinigings-, ontsmettingsmiddelen en biociden gebruikt mag worden.

Plantaardige teelt - Landbouw

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Grondstoffen (bv. plantaardig teeltmateriaal, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen)

U mag alleen toegestane grondstoffen gebruiken

Gebruik van grondstoffen die niet zijn toegestaan

Voor aankoop stelt u vast of de gewenste grondstoffen gebruikt mogen worden.

Bemesting

U gebruikt ten minste het vastgestelde % A-meststoffen

Het percentage A-meststoffen is te laag

- U stelt vast wat het minimale percentage A-meststoffen is voor het nieuwe teeltjaar.
- U maakt een bemestingsplan rekening houdend met dit percentage A-meststoffen.

Gelijktijdige productie van biologische en gangbare gewassen of biologische en eerste jaar in omschakelingsgewassen van op elkaar lijkende soorten of rassen.

Het is niet toegestaan om gelijktijdig biologische en gangbare gewassen van op elkaar lijkende soorten of rassen te telen. Hetzelfde geldt voor biologische en eerste jaar in omschakelingsgewassen van op elkaar lijkende soorten of rassen.

- U teelt op elkaar lijkende soorten of rassen zowel biologisch als gangbaar.
- U teelt op elkaar lijkende soorten of rassen zowel biologisch als eerste jaar in omschakeling.

In uw teeltplan registreert u op perceelniveau welke gewassen u biologisch teelt, welke gewassen gangbaar, welke gewassen 1e of 2e jaar in omschakeling.

Uitbesteding teeltmaatregelen aan een loonwerker

U mag alleen toegestane producten gebruiken

De loonwerker gebruikt niet-toegestane producten of grondstoffen

Afstemming met en controle van de loonwerker voor aanvang van de werkzaamheden

Uitbesteding teeltmaatregelen aan een loonwerker

U moet contaminatie met niet-toegestane stoffen voorkomen

De loonwerker heeft zijn machines en installaties niet of onvoldoende gereinigd na de voorgaande werkzaamheden.

Controle van de reiniging van machines en installaties voor aanvang van de werkzaamheden

Gebruik van machines en installaties voor uitvoeren teeltmaatregelen

U moet contaminatie met niet-toegestane stoffen voorkomen

Contaminatie met niet-toegestane stoffen door machines en installaties die niet of onvoldoende gereinigd zijn.

Controle van de reiniging van machines en installaties voor aanvang van de werkzaamheden

Irrigatie met oppervlaktewater

U moet contaminatie met niet-toegestane stoffen voorkomen

In het oppervlaktewater zitten residuen van niet-toegestane stoffen

Analyse van het oppervlaktewater voor gebruik.

Biologische teelt op percelen die grenzen aan gangbare percelen

U moet contaminatie met niet-toegestane stoffen voorkomen

Contaminatie met niet-toegestane stoffen vanuit aangrenzende gangbare percelen

U doet aantoonbaar alles wat in uw vermogen ligt om contaminatie met niet-toegestane stoffen vanuit naburige percelen te voorkomen:
- bufferzone/bloemenstrook/bomenrij/water
- afspraken/in gesprek met teler van het gangbare perceel

Verkoop oogst

U mag alleen producten afkomstig van biologisch gecertificeerde percelen als biologisch verkopen.

Gangbare, eerste of tweede jaars omschakelingsproducten worden als biologisch verkocht

Bij de oogst van elk perceel zorgt u voor goede registratie en aanduidingen.

Veehouderij - Landbouw

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Bezettingsgraad

Bezettingsgraad voor binnen- en buitenruimte staat per diergroep vast

De bezetting in de stal/hokken/buitenruimte is te hoog.

- U registreert het maximum aantal dieren dat u in de stallen en buitenruimten mag houden
- U houdt een veesaldokaart bij met aanvoer en afvoer van dieren

Gezondheidszorg

Het aantal medische behandelingen is beperkt

Het aantal medische behandelingen wordt overschreden.

- U zorgt voor een overzichtelijke registratie op dierniveau
- Bij overschrijden van maximale aantal handelingen zorgt u ervoor dat de producten van dit individuele dier als gangbaar worden afgezet.
- Het dier met teveel behandelingen voert u af zonder bio aanduidingen.

Rantsoen

Het rantsoen moet voldoen aan de voorwaarden

Het rantsoen bevat:
- te weinig ruwvoer
- te veel gangbare of in omschakelingsingredienten

- check het BIO, I.O en GB- aandeel van het voer dat geleverd wordt
- zorg voor een voerplan
- stem bestellingen af op het voerplan

Verkoop opbrengst

U mag alleen producten afkomstig van gecertificeerde dieren als bio verkopen.

Gangbare producten worden als bio verkocht

- Goede identificatie van dieren die in omschakeling zijn
- Goede identificatie van dieren waarvoor een wachttijd van kracht is als gevolg van een medische behandeling
- Bij aankoop van melkvee houdt u er rekening mee dat de dieren niet productief worden in de omschakelingsperiode.

Transport - Landbouw

PROCES

NORM

RISICO

VOORZORGSMAATREGEL

Bulktransport

U mag alleen bulktransporten (bv. kiepwagens, laadbakken bij de oogst) accepteren als de vrachtwagen vooraf aantoonbaar gereinigd is

Biologisch product in niet (aantoonbaar) gereinigd bulktransportmiddel

- Procedure reiniging
- Aanwezigheid van reinigingscertificaat of registratie van eigen controle voor verlading

Legenda

BIO = biologisch
GB = Gangbaar = niet biologisch
I.O = In omschakeling

CVI = Certificaat voor invoer
CB = Control Body
Gbm = gewasbeschermingsmiddel
ggo= genetisch gemodificeerd organisme
Lijst 3de landen = Lijst van erkende gelijkwaardige derde landen.

Let op:

Bovenstaand schema is een voorbeeld. U dient het risicobeheersplan uit te voeren voor uw eigen bedrijf en bedrijfsprocessen, zoals u die misschien kent uit de HACCP en/of hygiënecodes. Sommige zaken zijn voor uw bedrijf niet van toepassing, en mogelijk zijn er binnen uw bedrijf andere of aanvullende risico’s aan te wijzen. Ook is een voorbeeld niet één op één over te nemen in uw kwaliteitshandboek. U dient de risico’s en voorzorgsmaatregelen te beschrijven op basis van uw eigen bedrijfsprocessen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle