Mobile menu trigger

NC-indeling Skal vernieuwd: Categorie ‘Opmerking’ toegevoegd

Per 2021 werkt Skal met een nieuwe indeling van non-conformiteiten (NC’s). Er is een categorie toegevoegd: de opmerking. Dit betekent dat bij incidentele non-conformiteiten die geen enkele invloed hebben op de bio-status van een bedrijfsactiviteit óf product, de inspecteur ervoor kan kiezen een ‘opmerking’ te noteren in het inspectierapport, in plaats van een lichte NC. Bijvoorbeeld als er van één toeleverancier geen actueel bio-certificaat aanwezig is tijdens de jaarlijkse inspectie, resulteert dit voortaan in een ‘opmerking’ in plaats van een lichte non-conformiteit in het inspectierapport.

Hiermee wordt gehoor gegeven aan een advies van de Adviesraad van Skal.

De wijziging in de NC-indeling is terug te vinden in het Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht (R11).

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle