Mobile menu trigger

Wetgeving
Header apples

Hoe zitten de biologische wetten in elkaar?

De wet- en regelgeving voor biologische productie van voedingsmiddelen, diervoeding, planten en bloembollen is vastgelegd in wetten en reglementen.

• de Europese bio-verordening,
• de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet
• de reglementen van Skal Biocontrole.

Deze documenten beschrijven de eisen waaraan de biologische productie en de aanduidingen op het etiket moeten voldoen én ook hoe het toezicht hierop is geregeld. In Nederland is Skal Biocontrole de toezichthouder.

Nieuwe bio-regelgeving vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe EU bio-verordening Nr. 2018/848 in werking. Deze verordening vervangt verordening Nr. 834/2007 en Nr. 889/2008.

 • Nieuwe EU bio-verordening Nr. 2018/848
  Dit is de basisverordening welke (EG) 834/2007 vervangt
 • (EU) 2020/427
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten
 • (EU) 2020/1794
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: het gebruik van plantaardig omschakelingsteeltmateriaal en niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal.
 • (EU) 2021/642
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: bepaalde informatie die moet worden verstrekt op het etiket van biologische producten
 • (EU) 2021/715
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de voorschriften voor groepen exploitanten
 • (EU) 2021/716
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de biologische-productievoorschriften inzake gekiemde zaden en witloofkroppen, inzake voeder voor bepaalde aquacultuurdieren en inzake parasietenbehandelingen in de aquacultuur.
 • (EU) 2021/1006
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: het model van het certificaat.
 • (EU) 2021/1691
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op de voorschriften voor het bijhouden van registers door exploitanten in de biologische productie.
 • (EU) 2021/1697
  Wijziging van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op de criteria voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen controles op biologische producten te verrichten, en voor de intrekking van hun erkenning.

De productie- en controleregels die volgen uit de nieuwe EU bio-verordening zijn nog in ontwikkeling. De onderstaande besluiten met betrekking tot productieregels zijn al wel gepubliceerd in het EU-Publicatieblad:

 • (EU) 2020/464
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie
 • (EU) 2020/2146
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: uitzonderlijke productie voorschriften, zoals bijvoorbeeld (natuur)rampen.
 • (EU) 2021/279
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: controles en andere maatregelen voor het waarborgen van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
 • (EU) 2021/771
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie en de officiële controles van groepen
 • (EU) 2021/1189
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten.
 • (EU) 2021/1165
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen.
 • (EU) 2021/1342
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: informatie die door derde landen en door controleautoriteiten en controleorganen moet worden verzonden met het oog op het toezicht op hun erkenning.
 • (EU) 2021/1378
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op: het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer van biologische producten in de Unie en tot vaststelling van de lijst erkende controleautoriteiten en controleorganen.
 • (EU) 2021/1698
  Aanvulling van (EU) 2018/848. Heeft betrekking op procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en op voorschriften inzake het toezicht daarop en de door die controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren controles en andere activiteiten.

Informatie over de nieuwe EU bio-verordening per sector vindt u hier.


Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427
Enkele wijzigingen voor:

• gekiemde zaden,
• voeding van bijenkolonies en
• juveniele productie en voeding in aquacultuur

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464
Integratie van de basiswet voor:

• Retroactieve erkenning van de conversieperiode (verkorten van de omschakelingsperiode)
• Productievoorschriften voor runderen, schapen, geiten, paarden
• Productievoorschriften voor hertachtigen
• Productievoorschriften voor varkens
• Productievoorschriften voor pluimvee
• Productievoorschriften voor konijnen
• Productievoorschriften voor aquacultuurdieren
• Productievoorschriften voor verwerkte levensmiddelen en diervoeders
• Informatie over de beschikbaarheid van biologische en in omschakeling plantaardig teeltmateriaal, dieren en aquacultuur juvenielen.
• Bijlage I en II: bezettingsdichtheden en minimale binnen- / buitengebieden voor vee en aquacultuur
• Bijlage III: databanken van de lidstaten over plantaardig teelt materiaal, dieren en aquacultuur juvenielen

Huidige Europese bio-wetgeving

De Europese regelgeving voor biologische bedrijven is onderverdeeld in verschillende verordeningen:

 • Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving (pdf.)
 • Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.)
  Met daarin de bijlagen:
  Bijlage I: Toegestane meststoffen, nutriënten en bodemverbeteringsmiddelen
  Bijlage II: Toegestane gewasbeschermingsmiddelen
  Bijlage III: Huisvesting dieren: o.a. minimum oppervlaktes per diersoort
  Bijlage IV: Maximum aantal dieren per hectare
  Bijlage V: Toegestane voedermiddelen
  Bijlage VI: Toevoegingsmiddelen voor diervoeders
  Bijlage VII: Toegestane reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  Bijlage VIII: Additieven en technische hulpstoffen
  Bijlage IX: Niet-biologische agrarische ingrediënten

Erkende controle-organisaties:

Import wetgeving en guidelines

Alle informatie over import vindt u in onderstaande documenten:

Vanwege COVID:

Nederlandse regelgeving rondom biologisch

De Nederlandse overheid geeft uitvoering aan de EU-regelgeving via de Landbouwkwaliteitswet:

Specifiek voor de dierlijke productie geldt de volgende nationale regelgeving:

Skal Biocontrole reglementen

De regelgeving voor biologische productie bestaat uit Europese verordeningen, Nederlandse wetteksten en reglementen van Skal Biocontrole. De reglementen beschrijven hoe Skal certificeert en toezicht houdt in Nederland. Zie hieronder voor het complete overzicht.

Uitgelicht

R11: In dit reglement Certificatie en Toezicht staan de regels voor biologische certificatie door Skal Biocontrole. Ook leest u hoe Skal toezicht houdt op: de gecertificeerde bedrijven, de sector algemeen en staan de verschillende inspectietypes gedefinieerd.

R22: Het reglement 22 (vernieuwd en in werking vanaf 10 februari 2021), bevat de eisen over de biologische productiemethode voor zover verordening (EG) nr. 834/2007 en verordening (EG) nr. 889/2008 daar (nog) niet in voorziet.

R16: Het tarievenblad geeft aan welke bijdragen en tarieven per doelgroep van toepassing zijn.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle