Mobile menu trigger

Tarieven 2024 gepubliceerd: klein 100% bio vrijgesteld van bijdrage

image

Vandaag zijn de tarieven voor 2024 gepubliceerd. De Skal-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht houden en certificeren. Hier staat het nieuwe tarievenblad 2024.

Kleine 100% biologische bedrijven vrijgesteld van bijdrage
Om ervoor te zorgen dat de biologische sector toegankelijk blijft voor kleinschalige bio-bedrijven heeft de Minister van LNV besloten dat vanaf 2024 landbouwbedrijven en bereidingsbedrijven met een jaarlijkse omzet kleiner dan € 50.000 in het voorgaande jaar die 100% biologisch zijn de jaarbijdragen (zowel de algemene, als die voor certificatie en toezicht) niet hoeven te betalen. Voor deze bedrijven werd tot en met 2023 een lager tarief in rekening gebracht, per 2024 vervalt dit tarief. Daarmee haalt de Minister voor kleine landbouwbedrijven een drempel weg om om te schakelen.
De vrijstelling geldt niet voor de overige tarieven met betrekking tot bijvoorbeeld de aanmelding, perceelsregistratie of het aanvragen van een ontheffing.
Voor kleine verkooppunten zijn reeds uitzonderingsmogelijkheden van kracht waardoor zij zich niet hoeven laten certificeren voor het kunnen verkopen van losse biologische producten.

Achtergronden bij tarieven
Skal is een stichting zonder winstoogmerk en wordt voor ongeveer 30% gefinancierd door het ministerie van LNV. De overige 70% zijn inkomsten uit jaarbijdragen, inspecties, productspecificaties en dergelijke. Deze bedragen worden via zogenaamde ‘retributies’ bij biologische bedrijven in rekening gebracht. De tarievenstructuur van Skal is gebaseerd op toezichtarrangementen per doelgroep. Per doelgroep gelden aparte tarieven. In 2024 is er sprake van een gemiddelde stijging van de bijdragen van 10%. Dit is grotendeels te verklaren door een stijging in de loonkosten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle