Mobile menu trigger

Brexit en bio

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Het VK is daarmee een ‘derde land’ geworden.

Overgangsperiode Brexit en bio

Vanaf 1 februari is een overgangsperiode ingegaan die duurt tot en met 31 december 2020. Op deze datum eindigt de overgangsperiode definitief. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht en onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.

Voorbereidingen voortzetten Brexit

Voor bedrijven is het belangrijk dat zij de relatief korte overgangsperiode benutten om hun voorbereidingen op Brexit voort te zetten. Los van de uiteindelijke afspraken over de toekomstige relatie met het VK, gaat er na de overgangsperiode sowieso sprake zijn van grensformaliteiten in het verkeer van en naar het VK.

Geen vrij verkeer van goederen en personen

Het Europese vrije verkeer van goederen en personen is dan niet meer van toepassing op het VK. Naarmate meer bekend wordt over de toekomstige relatie, kunnen bedrijven hierover informatie vinden op Brexitloket.nl en in de Brexit Impact Scan (zie onderaan deze pagina).
Neem daarnaast contact op met uw handelspartner in het VK om op de hoogte te blijven van de specifieke eisen.

Overgangsperiode

In onderstaande tekst is in het kort te lezen hoe de juridische situatie op het gebied van biologische producten eruit ziet na de overgangsperiode.
(bron: Europese Commissie, Notice to stakeholders: withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods (‘organic products’) 25.03.2020).

A. Juridische situatie aan het eind van de overgangsperiode

  • Het certificaat dat door een controleorgaan in het VK is afgegeven voor een biologisch product dat ná de overgangsperiode op de EU markt is gebracht, is niet meer geldig.
  • Voor biologische producten die vanuit het VK naar de EU worden geïmporteerd na de overgangsperiode, zijn de regels die zijn vastgelegd in artikel 45 van VO (EU) 2018/848 van kracht.
    Aanvullend aan de regels die zijn vastgelegd in bovenstaand artikel, kunnen biologische producten vanuit het VK geïmporteerd worden onder de overgangsregels van artikel 57 van VO (EU) 2018/848.
  • Biologische producten uit een ander derde land dan het VK, kunnen als biologisch geïmporteerd worden na de overgangsperiode, op basis van de certificaten die zijn afgegeven door de controleorganen die zijn erkend in overeenstemming met artikel 45 en 57 van VO (EU) 2018/848 voor het betreffende derde land, inclusief erkende controleorganen in het VK.

B. Belangrijke onderdelen uit het terugtrekkingsakkoord

Voedsel van niet-dierlijke origine

Biologische producten van niet-dierlijke origine, die individueel identificeerbaar zijn, en die conform de richtlijnen op de EU markt zijn gebracht vóór het verstrijken van de overgangsperiode, mogen blijven circuleren tussen de EU en het VK totdat ze bij de eindgebruiker terecht komen (artikel 41 van het terugtrekkingsakkoord). De marktdeelnemer is ervoor verantwoordelijk de bewijslast beschikbaar te hebben, waaruit blijkt dat het betreffende product vóór het verstrijken van de overgangstermijn op de markt is gebracht.

Voorbeeld

Een biologisch food product van niet-dierlijke origine, verkocht door een in het VK gevestigde producent aan een in het VK gevestigde groothandel vóór het verstrijken van de overgangsperiode, met een biologisch certificaat dat is afgegeven door een controleorgaan in het VK, kan ook na de overgangsperiode gedistribueerd worden naar de EU op basis van dit certificaat (onder voorbehoud van overige regels op het gebied van fytosanitair of voedselveiligheid).

Voedsel van dierlijke origine

Bovenstaand geldt niet voor voedsel van dierlijke origine. Deze producten moeten na de overgangsperiode voldoen aan de regels genoemd onder A. Ongeacht of deze producten vóór het verstrijken van de overgangsperiode op de markt zijn gebracht.

Noord-Ierland & Brexit

Aan het eind van de overgangsperiode treedt het ‘IE/NI Protocol’ (Protocol Ierland/Noord-Ierland) in werking. Dit protocol wordt periodiek herzien en is in eerste instantie gedurende 4 jaar na het verstrijken van de overgangsperiode van kracht.

  • Biologische producten die in Noord-Ierland op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan VO (EU) 2018/848.
  • Biologische producten die vanuit Noord-Ierland naar de EU worden verhandeld zijn geen geïmporteerde biologische producten.
  • Biologische producten die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden verhandeld, zijn geïmporteerde biologische producten en moeten voldoen aan de EU wetgeving voor import van biologische producten (zie onder A).

In het kader van VO (EU) 2018/848 worden controleorganen in Noord-Ierland beschouwd als controleorganen in een EU lidstaat. Controleorganen in Noord-Ierland vallen niet onder de erkenning van een derde land controleorgaan onder artikel 46 en 57 van VO (EU) 2018/848.
Controleorganen in Noord-Ierland mogen het certificaat zoals benoemd in artikel 35 van VO (EU) 2018/848 uitgeven.

Meer informatie over Brexit, zie ook:

Website Brexitloket
Website Hulp bij Brexit

Website Douane: Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?
Website Kamer van Koophandel: Brexit nieuws voor ondernemers
Website NVWA
Website Europese Commissie

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle