Mobile menu trigger

image

Wat verandert er aan de Tarieven van Skal per 2021?

Per 2021 werkt Skal met toezichtarrangementen op basis van een risicomodel. Per doelgroep zijn er aparte tarieven.
Voor bestaande gecertificeerde bio-bedrijven zijn er in 2021 twee toezichtarrangementen mogelijk: hoog en normaal. Het toezichtarrangement hoog geldt voor de 10% bedrijven met het hoogste risico op impact op de betrouwbaarheid van biologische producten (onder andere gebaseerd op kans maal volume). Dit risico bepaalt Skal op basis van criteria als, de omzet en de sector waar het bedrijf in actief is, het feit dat zowel biologische als niet-biologische producten bereid/verhandeld worden en de afwijkingenhistorie. De 10% bedrijven met het hoogste risico krijgen jaarlijks een tweede inspectie en een hogere certificatie- en toezichtbijdrage.
90% van de bio-bedrijven valt dus in de categorie “normaal” risico. De kosten voor deze groep blijven gelijk aan 2020.
Lees meer over het risicomodel om in te schatten in welk toezichtarrangement uw bedrijf zal worden ingedeeld.

90% van de bio-bedrijven valt in de categorie “normaal” risico. De kosten voor deze groep blijven gelijk aan 2020.

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe bio-verordening in 2022 wordt de doelgroep 'laag risico' geïntroduceerd. Deze bedrijven krijgen vanaf 2022 om het jaar een inspectie en ook een lager tarief.
Naast deze doelgroepen is er per 2021 een nieuwe doelgroep, namelijk die van de verkooppunten (webshops, winkels en marktkramen).

Wat verandert er nog meer behalve de doelgroepen?

Het starttarief vervalt. Daarvoor in de plaats komt de certificatiebijdrage. Verder wordt per doelgroep een toezichtbijdrage geïntroduceerd. Jaarlijks betaalt een gecertificeerd bedrijf drie bijdragen; een jaarlijkse bijdrage, een certificatiebijdrage en een toezichtbijdrage.

Waarom verandert de tariefstructuur?

Skal wil graag haar tariefstructuur beter laten aansluiten bij haar werkwijze. Daarom werkt Skal vanaf 2021 met tarieven die aansluiten bij haar kerntaken: informeren (jaarlijkse bijdrage), certificeren (certificatiebijdrage) en toezicht (toezichtbijdrage).
Via deze nieuwe tariefstructuur kan Skal duidelijker maken welke kerntaak wat kost. De nieuwe manier van tariferen zal even wennen zijn, maar uiteindelijk is het wel een zuiverder manier van neerleggen van de kosten daar waar ze ook gemaakt worden.

Wordt Skal duurder?

Voor 90% van de bedrijven wordt Skal niet duurder in 2021. De 10% hoog-risicobedrijven zullen te maken krijgen met een tariefstijging (dit gaat om ongeveer 330 bedrijven die in 2020 nog niet in hoog risico vielen).
Veel van de hoog-risicobedrijven zullen importeurs zijn die hoog-risicoproducten importeren en waar vaak ook wettelijk verplichte monsternames voor gelden vanuit de Guidelines. Die verplichte monsternames uit de Guidelines worden goedkoper, doordat Skal met een staffel gaat werken voor de 2e monstername uit dezelfde zending. Daardoor dalen die kosten naar verwachting met 10 tot 15%

Blijft het tarief voor kleine bio-bedrijven in 2021?

Ook in 2021 kunnen kleine, 100% biologische bedrijven weer gebruik maken van een lager Skal-tarief. Deze bedrijven moeten voldoen aan twee voorwaarden:
- de biologische omzet over het vorige boekjaar (2020) was aantoonbaar €50.000 of lager, èn:
- het bedrijf is volledig biologisch, er zijn geen activiteiten voor gangbare producten.
Let op: als uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt, moet u elk jaar opnieuw verklaren dat u aan de voorwaarden voldoet (uw situatie kan immers wijzigen). U kunt het speciale tarief voor 2021 online aanvragen via Mijn.Skal.nl.

Tarieven 2022

Bekijk hier het tarievenblad voor 2022

Tarieven 2021

Bekijk hier het tarievenblad 2021

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle