Mobile menu trigger

Toezichtmodel 2022


Skal houdt toezicht op de biologische activiteiten in de keten van boer tot bord. Om te bepalen in welk toezichtarrangement een bedrijf valt, maakt Skal gebruik van het Toezichtmodel. Er zijn drie toezichtarrangementen: Hoog, Normaal en Laag. Er is ook een toezichtarrangement Verkoop aan Consument, dat niet is gebaseerd op het risicomodel Hoog, Normaal, Laag.

Toezichtarrangementen

Bekijk hier de verschillende toezichtcategorieën en hun criteria.

Toezichtarrangement Laag

Toezichtarrangement Normaal

Toezichtarrangement Hoog

Verkoop aan Consument

Toezichtmodel

Hieronder lichten we het Toezichtmodel verder toe.

Vanuit de wetgeving is Skal verplicht om per jaar bij 10% van de marktdeelnemers een extra inspectie uit te voeren, gebaseerd op toezichtarrangementen. De basis hiervoor is artikel 38 van Verordening 2018/848. Bij het uitoefenen van toezicht houdt Skal rekening met het risico op niet-conforme biologische producten. Biologische producten moeten voldoen aan de biologische regelgeving. Een betrouwbaar biologisch product zorgt bijvoorbeeld voor vertrouwen bij de consument.

Verdeling over toezichtarrangementen op basis van risico

De kans op een niet-conform bio-product is het hoogst bij de import van biologische producten van buiten Europa. Daarnaast is de kans op een niet-conform product ook hoger bij bedrijven die in het verleden de bio-verordening niet goed hebben nageleefd. De impact van een niet-conform product is het grootst bij bedrijven met een hoge omzet en hoge volumes en de hoeveelheid aan gecertificeerde bio-activiteiten. Als er bij dit soort exploitanten iets misgaat kan dit door de grote omzet en grote aantal activiteiten verstrekkende gevolgen hebben.

De indeling van een bedrijf in een bepaald toezichtarrangement, betreft geen waardeoordeel over het bedrijf. Producten van een bedrijf dat is ingedeeld in toezichtarrangement Hoog zijn dus niet minder betrouwbaar dan producten van een bedrijf in toezichtarrangement Laag. Indeling in toezichtarrangement Hoog betekent dat het toezicht verhoogd wordt, omdat volgens het model het risico op of het gevolg van non-conformiteiten (afwijkingen) hoger is.

Risicoprofiel

Het toezichtmodel werkt met een risicoprofiel per bedrijf. De 10% bedrijven met het hoogste risicoprofiel, vallen in het Toezichtarrangement Hoog. Op basis van de volgende elementen en waardering daarvan wordt per bedrijf de risicoscore bepaald:

  1. Biologische omzet van de exploitant
  2. De hoeveelheid en het type biologische bedrijfsactiviteiten
  3. Biologisch en gangbaar: mogelijke vermenging en/of verontreiniging;
  4. De NC-historie van het bedrijf (afwijkingen tijdens inspecties)
  5. Hoe lang is de exploitant al actief met biologische processen en/of producten
  6. Aantal biologische producten
  7. Afgifte van ontheffingen (landbouw)

Voor de specifieke puntenverdeling per element klik hier.

De biologische omzet (element 1) weegt zwaar in het toezichtmodel, net als de hoeveelheid en het type biologische bedrijfsactiviteiten (element 2) en of een bedrijf biologische en gangbare productie combineert (element 3). Ook weegt de afwijkingengeschiedenis (element 4), de registratieduur (element 5) en hoeveel biologische producten er bij Skal zijn geregistreerd (element 6) mee bij elk bedrijf. Voor landbouwbedrijven tellen het aantal afgegeven ontheffingen mee in het risicoprofiel (element 7). Dit alles tezamen bepaalt het risicoprofiel van het bedrijf.

Eenmaal per jaar (aan begin van het kalenderjaar) vult Skal per bedrijf het toezichtmodel in, door de gegevens die Skal over de exploitanten heeft geregistreerd en constateringen die zijn vastgelegd tijdens inspecties in te vullen in het toezichtmodel. Op basis van dit toezichtmodel worden de gecertificeerde exploitanten in de toezichtarrangement laag, normaal of hoog verdeeld. Deze indeling geldt voor het hele jaar, en dit wordt niet tussentijds gewijzigd.

Heeft een exploitant invloed op zijn risicoprofiel?

De invloed die een exploitant kan uitoefenen op zijn risicoprofiel is beperkt. Een exploitant kan met name invloed uitoefenen op de afwijkingenhistorie. Een goede naleving van de biologische wet- en regelgeving leidt tot minder afwijkingen en kan een ander risicoprofiel tot gevolg hebben.

Ook een aandachtspunt is het registreren van de correcte bio-omzet bij Skal. Als de bio-omzet bijvoorbeeld onbekend is, heeft dit invloed op het risicoprofiel.

Daarnaast is het van belang dat een exploitant wijzigingen van de scope tijdig aan Skal doorgeeft, zodat bij het vaststellen het risicoprofiel in het nieuwe jaar de juiste gegevens bekend zijn. Is uw bedrijf bijvoorbeeld gecertificeerd voor import, maar voert u deze activiteit niet meer uit, dan is dat van invloed op het risicoprofiel.

Een exploitant kan een groot aantal risicopunten scoren op:

  • Biologische omzet;
  • Biologische activiteiten (import, bereiding, handel);
  • Biologisch en gangbaar naast elkaar.

Op basis hiervan kan een exploitant ook een hoog risicoprofiel houden en zonder afwijkingen toch in toezichtarrangement Hoog worden ingedeeld.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle