Mobile menu trigger

Toezicht op juist gebruik gewasbescherming via monsternames

image

Skal controleert de komende maanden op naleving door ondernemers van de bio-wetgeving rondom gewasbescherming, door middel van het nemen van monsters. Dit jaar zal de monstername zich richten op de teelt van paddenstoelen, akkerbouwgewassen, opslag van akkerbouwproducten en geïmporteerde risicoproducten.
Het doel van de monsternames is onderzoeken of er residuen van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen gevonden worden in biologische producten en zo ja, wat de herkomst daarvan is. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er sprake is van actief gebruik van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen, verliest het product als ook het perceel zijn biologische status.

Residuen van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen

In de biologische sector zijn residuen van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen helaas niet geheel te voorkomen. Via de lucht, het oppervlaktewater en middelen in bodems die vroeger behandeld zijn geweest, kan besmetting (contaminatie) ontstaan. Ook via transport en opslag kunnen besmettingen optreden, waardoor er residuen in producten terechtkomen. Skal doet samen met de ondernemer onderzoek naar de herkomst van een gevonden residu en bepaalt na onderzoek of het product de biologische status mag behouden. Biologische bedrijven moeten de risico’s van contaminatie kennen en alles in het werk zetten om contaminatie te voorkomen. Zijn alle preventieve maatregelen genomen en was de contaminatie niet te vermijden? Dan behoudt het product de bio-status.

Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan?

Biologische gewassen worden beschermd tegen ziekten en plagen door een ruime vruchtwisseling en uiteenlopende teeltmaatregelen. Steken er toch ziekten en plagen de kop op in een biologisch gewas, dan zijn aanvullend een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. In de biologische Verordening (EU) 2021/1165 Bijlage I, staan de toegestane werkzame stoffen opgesomd.
Skal heeft een Inputlijst opgesteld. Hierin staan de producten (productnamen) vermeld die aantoonbaar zijn samengesteld uit toegestane stoffen. Biologische boeren kunnen via deze inputlijst controleren of middelen zijn toegestaan.
Elk biologisch landbouwbedrijf registreert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Monstername door KIWA AQS

Vanuit de Europese Biologische Verordening (Vo. 2021/279, art. 7) is Skal verplicht jaarlijks monstername uit te voeren bij 5% van de biologische ondernemers in Nederland. De monstername wordt dit jaar in opdracht van Skal uitgevoerd door een gecertificeerde monsternemer van KIWA AQS en kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. Biologische bedrijven zijn verplicht mee te werken aan de monstername. De bezochte bedrijven worden geïnformeerd over de uitslag.

De kosten voor bemonstering en analyse worden door Skal betaald, tenzij er een residu wordt aangetroffen. In dat geval worden de kosten conform het tarievenblad doorberekend.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle