Mobile menu trigger

Hoe zit de nieuwe biologische EU-verordening in elkaar?

image

De nieuwe biologische EU-verordening ( verordening EU nr. 2018/848 ) bestaat nu slechts uit één verordening. Het waren eerst drie verschillende verordeningen.

De huidige biologische regelgeving bestaat uit drie delen. De verordening 834/2007 bevat basistekst met hierin een beschrijving van alle artikelen. Deel twee ( Verordening 889/2008 ) omschrijft de productieregels. En deel drie (1235/2008) bevat de import/export regels.

Essentie met overwegingen en definities

De insteek van de nieuwe verordening 2018/848 is, dat hij meer overzicht en uitleg geeft dan de huidige verordeningen. De opbouw van de inhoud bestaat uit: overwegingen, definities, artikelen en bijlagen.

De essentie en gedachten staan beschreven in 124 overwegingen (40 in de huidige verordening). Deze overwegingen fungeren als een leidraad voor de artikelen die volgen in de verordening. Zo vormen ze de rode draad door het hele document.

Om de verschillende termen en benamingen eenduidig te definiëren, staan in de verordening 75 definities gemaakt (waren er 59). In totaal zijn er 61 artikelen, dit wordt gevolgd door 6 bijlagen.

Scope

De scope van de verordening gaat nog steeds over producten die van de landbouw afkomstig zijn. Dit houdt in: planten en dieren. Nieuw in de verordening is, dat ze een verbreding hebben gezocht naar producten die aan de landbouw verwant zijn. Dit zijn producten zoals zout, kurk, katoen en wol.
Ook staat nu beter aangegeven welke technieken er gebruikt mogen worden bij de productie van biologische babyvoeding.

Nieuwe diergroepen

Herten, konijnen en insecten zijn nieuw opgenomen diergroepen. De productieregels van sommige van deze diergroepen zijn al uitgewerkt. Een aantal productieregels zijn nog in ontwikkeling.

Aroma’s

Er zijn ook een aantal punten verduidelijkt. Zo is de interpretatie van natuurlijke aroma’s aangescherpt. Specifiek staat nu aangegeven, wat je mag gebruiken in biologische producten en de percentages.

Elk betrokken bedrijf en export

De verordening bevat een belangrijke verbreding. Elk bedrijf dat betrokken is bij activiteiten van biologische producten valt nu onder de verordening. Het gaat om die bedrijven, die ‘aan’ het product werken. Alle bereidings- en verwerkingshandelingen vallen daar onder.

Een nieuw punt dat is toegevoegd, is de mogelijkheid van groepscertificering. Voor Nederland is deze optie van minder belang. Dit is al wel de praktijk in veel landen buiten de EU. Kleine boeren bedrijven verenigen zich daar in groepen om hun product te kunnen verkopen. De regels hiervoor worden momenteel verder uitgewerkt.

Ook wordt export nu explicieter genoemd. Dit betekent dat we in de toekomst ook beter naar de exportstromen gaan kijken.

Van equivalentie naar verplichting?

Met verschillende landen buiten Europa hebben we nu zogenaamde equivalentieovereenkomsten. Deze overeenkomsten gaan verdwijnen. Er vinden nieuwe onderhandelingen plaats met deze landen. Dit gaat leiden tot; of handelsovereenkomsten (wat zoiets al equivalentie zal betekenen) of, tot een verplichting.

Met als uiteindelijk doel om ook in die landen aan de EU-verordening te voldoen en dus gecertificeerd te zijn. In het Engels noemt men zo’n afspraak een compliance. Er is een overgangstermijn bepaald tot eind 2025.

In vervolg op bovenstaande krijgt ook de import en export meer aandacht in de verordening. Het controleren van importen krijgt nog een uitbreiding of verduidelijking. Importen zijn een belangrijk punt voor Skal. Nederland is een groot import land. Dat blijkt ook uit het feit dat er grote stromen biologische producten van buiten Europa, Nederland binnen komen. Hierover is Skal in overleg met LNV en de Douane om tot een goede invulling te komen.

Productie en verwerking

Voor de productie en verwerking van biologische producten, komen er ook wijzigingen. Zo gaat de commissie bijvoorbeeld een lijst opstellen van te gebruiken schoonmaakmiddelen in de productie.

Er komen meer eisen voor de traceerbaarheid van biologische producten en de gebruikte ingrediënten. De massabalans, registratie en aantoonbaarheid krijgen meer aandacht. Zo gaan bijvoorbeeld bedrijven met meerdere activiteiten straks ook meerdere massabalansen opleveren.

2021 - 2022

Tot slot nog een opmerking over het laatste nieuws. De commissie die de verschillende artikelen uitwerkt, verwacht dit niet op tijd te kunnen afronden door de Corona-crisis. In het laatste COP-overleg - dit is het overlegorgaan van de biologische commissie van de EU - is daarom gesproken over uitstel van invoering van de nieuwe verordening. Maar er is nog geen besluit genomen tot uitstel.

De verwachting was dat we in de zomer meer duidelijkheid zouden krijgen over wel/geen uitstel, dit is helaas niet het geval.

Vragen of meer informatie?

Vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht? Of andere vragen over de nieuwe EU-verordening?
Belt of mailt u ons gerust. Mailen kunt u ook eenvoudig doen door het formulier in te vullen dat staat op de contactpagina.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle