varkens
varkens

Huisvestingseisen en weidegang/uitloop

Uw stallen, weides en uitlopen richt u zo in dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen gedragen. De dieren moeten altijd naar buiten kunnen, tenzij dit niet kan door weers-, bodem- en gezondheidsomstandigheden. Overbegrazing en verdrassing van de weidegronden moet u voorkomen. Uitlopen moeten voldoende beschutting bieden.

Voor de stallen gelden de volgende algemene eisen:

 • U zorgt ervoor dat de vloeren vlak zijn, maar niet glad.
 • U zorgt ervoor dat er in de stallen voldoende daglicht binnen komt.
 • U zorgt voor natuurlijke ventilatie in uw stallen.
 • U zorgt dat 50% van het vloeroppervlak dicht is.
 • Er moet voldoende schone en droge ligruimte zijn, die voldoende zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal.
 • U mag eventueel gangbaar strooisel gebruiken. Als u ook stro gebruikt als ruwvoer, moet al het stro biologisch zijn.
 • U mag de dieren niet vastzetten, tenzij dit voor de veiligheid van een enkel dier voor een zeer beperkte periode nodig is.
 • U maakt de stallen en installaties schoon met water, stoom of reinigingsmiddelen die zijn toegestaan volgens bijlage VII van Verordening 889/2008.

De varkensstal moet aan de volgende aanvullende eisen voldoen:

 • Varkens moeten voldoende schone en droge ligruimtes hebben die u voldoende heeft ingestrooid.
 • Weidegang voor varkens is niet verplicht, uitloop in de open lucht wel.
 • Zeugen moet u in groepen houden, behalve in de laatste fase van de dracht en tijdens de zoogperiode.
 • U mag biggen niet houden in vlakke batterijen of biggenkooien.
 • Varkens moeten in de bewegingsruimten kunnen mesten en wroeten.

Wat zijn de minimum oppervlaktes van de stallen voor varkens?

Biggen, ouder dan 40 dagen en tot 30 kg.

0.6 m2  per dier

Vleesvarkens tot 50 kg.

0.8 m2  per dier 

Vleesvarkens tot 85 kg

1.1 m2  per dier 

Vleesvarkens tot 110 kg

1.3 m2  per dier 

Zogende zeugen met biggen tot 40 dagen oud

7.5 m2  per dier 

Fokzeug

2.5 m2  per dier 

Fokbeer          

6.0 m2  per dier

 

De uitlopen voor varkens voldoen aan de volgende eisen:

 • Een onverharde uitloop moet biologisch zijn. De omschakelingsperiode voor een uitloop is één jaar.
 • De uitlopen mogen verhard zijn. Hier geldt geen omschakelingsperiode voor. De bodemgesteldheid van een verharde uitloop kan geen reden zijn om de varkens binnen te houden.
 • U mag de uitlopen voor maximaal 75% overkappen.
 • De uitloop moet vanaf het achterhek een vrije ruimte van minimaal 4 meter hebben.
 • De onderste 50 cm. van het achterhek mag dicht zijn.

Voor de uitlopen gelden de volgende minimale oppervlaktes (bewegingsruimte, behalve weidegrond):

Biggen, ouder dan 40 dagen en tot 30 kg.

0.4 m2  per dier

Vleesvarkens tot 50 kg.

0.6 m2  per dier 

Vleesvarkens tot 85 kg

0,8 m2  per dier 

Vleesvarkens tot 110 kg

1.0 m2  per dier 

Zogende zeugen met biggen tot 40 dagen oud

2.5 m2  per dier 

Fokzeug

1.9 m2  per dier 

Fokbeer            

8.0 m2  per dier

Reiniging stal
U maakt de stallen en installaties schoon met water, stoom of reinigingsmiddelen die zijn toegestaan volgens bijlage VII van Verordening 889/2008. Naast de vereisten van bijlage VII moet er ook voldaan worden aan de toelatingseisen voor biociden, zodra het om middelen tegen insecten/parasieten gaat. Deze middelen moeten een Ctgb registratie hebben voor toelating in Nederland en aantoonbaar zijn samengesteld uit producten die op Bijlage II staan van Verordening 889/2008.
Middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) mogen gebruikt worden in en rond gebouwen. Voor gebruik in stallen geldt dat deze middelen alleen in vallen gebruikt mogen worden. Het middel dat u gebruikt moet een registratie voor toelating in Nederland hebben.