Mobile menu trigger

Vleesverwerker Encebe moet 15.000 euro boete betalen

Encebe Vleeswaren B.V., dochteronderneming van VION, heeft in 2012 11.000 kilo ham ten onrechte als biologisch verkocht. Het Skal Tuchtgerecht legt Encebe hiervoor een boete op van 15.000 euro.

Overwegingen bij dit vonnis
Het Tuchtgerecht achtte het bij het vaststellen van haar vonnis van belang dat de door Encebe begane overtreding een grote maatschappelijke impact heeft gehad. De consument moet er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat producten die met de aanduiding ‘biologisch’ worden verkocht, ook daadwerkelijk biologisch zijn, hetgeen in deze zaak niet het geval is geweest. Dit klemt in deze zaak te meer aangezien het om een zeer grote hoeveelheid consumentenverpakkingen gaat. Er is dan ook sprake van een zeer ernstig feit.
Aan de andere kant is het Tuchtgerecht van oordeel dat ook rekening moet worden gehouden met het gegeven dat het hier gaat om een eenmalige overtreding, zij het een van grote omvang, die is terug te voeren op een eenmansactie van de destijds fungerende vestigingsmanager. Van groot belang acht het Tuchtgerecht dan ook dat vanuit Encebe zelf, zodra verweerder bekend was geworden met de gepleegde overtreding, actie is ondernomen door Skal te informeren en eveneens zelf een onderzoek in te stellen. Bovendien heeft Encebe inmiddels vergaande maatregelen genomen — en navenant investeringen gepleegd – om herhaling in de toekomst onmogelijk te maken.
Het Tuchtgerecht is van oordeel dat de geconstateerde overtreding niet anders kan worden afgedaan dan met een zeer forse boete.
Uitgaande van de omvang van het incident en de daaraan gekoppelde schending van het consumentenvertrouwen ligt oplegging van de maximale boete in beginsel in de rede. Het Tuchtgerecht laat evenwel als matigende factor meewegen dat Encebe sinds het bekend worden van het incident een royale mate van zelfreinigend vermogen — gemonitord door Skal — heeft laten zien en dan ook fors heeft ingezet op het voorkomen van herhaling. Al met al acht het Tuchtgerecht een boete ter hoogte van €15.000,-- op zijn plaats.

Over het Skal Tuchtgerecht
Skal heeft de mogelijkheid om het Skal-tuchtgerecht in te zetten bij overtredingen van biologische ondernemers. Dit wordt overwogen wanneer het financieel voordeel van een overtreding in het verleden behaald is. Dit financiële voordeel kan Skal dan (deels) terugvorderen. De maximale boete van het Tuchtrecht wordt jaarlijks vastgesteld. Skal heeft op de hoogte van deze maximale boete geen invloed. Het Skal-Tuchtgerecht bestaat uit onafhankelijke rechters.
Leer hier meer over het sanctiebeleid van Skal.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle