Mobile menu trigger

Eisen aan etagesystemen bij kippen 

image


Etagesystemen mogen gebruikt worden voor alle soorten Gallus gallus, behalve mestpluimvee. De systemen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Etagesystemen mogen uit maximaal 3 etages (inclusief begaande grond) bestaan. De uitwerpselen kunnen niet van boven op dieren eronder vallen.
  • De hogere etages moeten beschikken over een mestverwijderingssysteem.
  • De etages zijn vrij toegankelijk voor de veehouder en de dieren
  • De etages mogen geen belemmering vormen voor toegang tot de uitloop of bewegingsvrijheid van de dieren tussen de verschillende niveaus beperken. 
  • De etagesystemen die aan deze regels voldoen tellen nog steeds mee voor de berekening van de bruikbare oppervlakte en de bezettingsgraad van de stal, indien voor het bruikbare oppervlakte voldaan wordt aan de definitie zoals gesteld in het Besluit Houders van Dieren* 

Voor het verwijderen van de extra etages geldt een overgangsbepaling tot 1 januari 2030**. Voor bedrijven zonder mestverwijderingssysteem geldt eveneens een overgangsbepaling tot 1 januari 2030**

* een ten minste 30 cm breed oppervlak met een helling van ten hoogste 8 graden met boven het gehele oppervlak een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte. De oppervlakte van het nest wordt niet tot de bruikbare oppervlakte gerekend

** Dit geldt voor bedrijven of productie-eenheden met pluimveestallen met etagesystemen die overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 834/2007 en (EG) nr. 889/2008 zijn gebouwd, heringericht of in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2022 en voor deze datum bij Skal zijn aangesloten en  waarvoor een ingrijpende herinrichting van het dierenverblijf of een vervanging van de uitrusting nodig is om te voldoen aan de vereisten inzake het maximumaantal etages en inzake het mestverwijderingssysteem.

Wettekst: 

Verordening (EU) 2020/464, Artikel 15, lid 4, Verordening (EU) 2020/464, Artikel 26, lid 5, Besluit Houders van Dieren, § 6.1.3. Artikel 2.66. Begripsbepalingen

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle