Mobile menu trigger

Diverse nieuwe normen voor veranda’s (=wintergarten)

Voor het eerst is een definitie voor de veranda opgesteld. Een veranda is een extra overdekte, niet-geïsoleerde buitenruimte van een pluimveestal met aan de langste zijde gewoonlijk een afsluiting van metaaldraad of metaalgaas, met een buitenklimaat, met een natuurlijke en, waar nodig, kunstmatige verlichting en met een van strooisel voorziene vloer.

Normen voor veranda’s zijn:

- Een veranda telt niet mee als binnen- en buitenruimte. Afgezien van de nieuwe wettelijke eisen waaraan de veranda (ofwel wintergarten) moet voldoen, stelt de bio-verordening ook dat deze niet meer meetelt als buiten- en binnenruimte.

- Voor pluimveehouders waarbij de nieuwe regel tot een aanzienlijke verlaging van de bezettingsdichtheid leidt, kan er uitstel worden verleend tot 1-1-2025. Het uitstel geldt voor stallen met een veranda die overeenkomstig de verordeningen (EG) nr. 834/2007 en (EG) nr. 889/2008 zijn gebouwd, heringericht of voor 31-12-2021 in gebruik zijn genomen en op 31-12-2021 bij Skal zijn aangesloten.

- Tot 2025 zal Skal inventariseren hoe groot de stallen en veranda’s zijn. Voor veel bedrijven betekent dit dus een nieuwe stalmeting. Op 1-1-2025 telt de veranda niet meer mee voor de binnenruimte, en zullen bedrijven met een veranda moeten voldoen aan de bezettingsdichtheid van de nieuwe bio-verordening.

- Ophokplicht. Wanneer er sprake is van een wettelijke ophokplicht voor pluimvee, en dus de toegang tot ruimten in de open lucht wordt verhinderd, mogen veranda’s voor broedvogels en jonge hennen tot 18 weken als openluchtruimten worden beschouwd als deze voorzien zijn van een barrière van metaalgaas om andere vogels buiten te houden.

- Openingen van de veranda van stal naar veranda en van veranda naar uitloop. In de praktijk wordt een aantal van de eisen reeds toegepast.

  • De buitenbegrenzing van de pluimveestal, zowel van de binnenstal naar de veranda als van de veranda naar de openluchtruimte, heeft openingen waarmee de dieren naar binnen en naar buiten kunnen gaan en die gemakkelijk toegang bieden tot de veranda en de openluchtruimte.
  • De openingen van de binnenstal naar de veranda hebben samen een totale lengte van ten minste 2 meter per 100 m2 bruikbare oppervlakte van het minimumoppervlak van de binnenruimte. De openingen van de veranda naar de openluchtruimte hebben samen een totale lengte van ten minste 4 meter per 100 m2 bruikbare oppervlakte van het minimumoppervlak van de binnenruimte.
  • Overgangsregeling: ten aanzien van de verplichte minimale openingsgrootte van 2 m per 100 m2 voor de luiken van de binnenstal naar de veranda is een overgangsperiode mogelijk tot uiterlijk 1 januari 2025. Indien nodig hebben pluimveehouders tot die datum de tijd om de stallen aan te passen.

Wetteksten:

EU verordening EG 2018/848, Artikel 3, lid 28 (definitie) en Artikel 1.6.5 in bijlage II deel II
EU verordening EG 2020/464, Artikel 15, lid 2
EU verordening EG 2018/848, Bijlage II, deel II, 1.9.4
EU verordening EG 2018/848, Artikel 3 lid 28
EU verordening EG 2020/464, Artikel 15, lid 2b
EU verordening EG 2020/464, Artikel 26, lid 2

Lees volledige wettekst
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle