Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Uitleg meldwijzer residuen

In artikel 91.1 van Verordening 889/2008 staat dat u bij twijfel aan de biologische status van een product, dit onmiddellijk moet melden aan Skal. Positieve uitslagen van monstername kunnen een reden zijn tot twijfel over de bio-status van een product. 
Blijkt uit monstername van uw biologische product dat er residuen van gewasbeschermingsmiddelen in zitten? Dan raden we u aan de meldwijzer te volgen.

Is één van de waarden ≥ MRL?
Wanneer de maximale residulimiet (de MRL) is overschreden moet u een melding doen aan de NVWA en aan Skal. In het geval van een overschrijding van de MRL kijkt de NVWA of het gebruik van het product schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Wanneer de NVWA besluit om de partij vrij te geven, moet u eerst toestemming hebben van Skal om de betreffende partij nog als biologisch te mogen verhandelen. Skal bepaalt of het product de biologische status behoudt.

Risico's
Bij een positieve analyse zijn er meerdere oorzaken die reden tot twijfel kunnen geven. O.a. bij meerdere niet-toegestane stoffen en bij herhaling van product/land of product/leverancier. 

Zijn er meerdere niet-toegestane stoffen in het monster gevonden?
Bij een constatering van meer dan een residu in uw product, raden we u aan altijd een melding te doen aan Skal. Skal zal een onderzoek instellen en bekijken welke normen, verwerkingsfactoren en/of meetonderzekerheden er kunnen en mogen worden toegepast. U start de juiste procedures om het product/de partij af te zonderen en te identificeren. U mag het product/ de partij pas als biologisch in de handel brengen als Skal dit aangeeft. Een melding doet u via Mijn.Skal.nl

Is het een herhaling van product/land of product/leverancier?
Heeft u eerder een positieve analyse gehad van eenzelfde grondstof/ product uit hetzelfde oogstjaar?
Zo ja:
1. Komt het product van dezelfde leverancier?
2. Komt het product uit hetzelfde land?
Is het antwoord op één van beide vragen ‘Ja’? Dan is ons advies een melding  te maken via Mijn.Skal.nl, ongeacht de geconstateerde waarde. U mag het product/ de partij pas als biologisch in de handel brengen als Skal dit aangeeft.
Ter verduidelijking: het gaat hier om een herhaling van hetzelfde product. Een voorbeeld: witte bonen is een ander product dan bruine bonen. Raapzaad is een ander product dan bijvoorbeeld lijnzaad of koolzaad.

Duidt de gevonden waarde op actief gebruik van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen?
Zo ja, start de juiste procedure om het product af te zonderen en te identificeren. U mag het product pas als biologisch in de handel brengen als Skal dit aangeeft.

Zelf administreren
Wanneer u op basis van uw eigen onderzoek op alle bovengenoemde vragen “nee” kunt antwoorden, is de positieve analyse geen reden tot twijfel over de biologische status. U moet de betreffende analyse zelf administreren.

Let op!
Positieve monstername is maar één van de redenen om te twijfelen over de biologische status van een product. Ook als u om een andere reden twijfelt over de biologische status, moet u dat aan ons melden. Bijvoorbeeld als u een vermoeden heeft van fraude. Of als u het vermoeden heeft dat er onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om besmetting te voorkomen eerder in de keten.