Mobile menu trigger

Melding doen bij twijfel over bio-status (incl. residuvondsten)

Bij een vermoeden dat een product dat uw bedrijf heeft geteeld, gekocht, geïmporteerd, geproduceerd of  bereid niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan bent u (volgens de Verordening Nr. 889/2008 artikel 91.1) verplicht om Skal Biocontrole hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Twijfels kunnen bestaan over de bio-status van een product, bijvoorbeeld naar aanleiding van residuvondsten of bij vermoedens van fraude.

De verordening beschrijft hoe u bij een vermoeden de aanduiding over de biologische productiemethode verwijdert of het product afzondert en identificeert. U moet zelf het product blokkeren en dit direct melden aan Skal Biocontrole. De door u aangeleverde informatie wordt door Skal onderzocht. Pas als Skal ervan overtuigd is dat het product biologisch is en alle twijfel is weggenomen, mag u het product weer verwerken, verpakken of in de handel brengen. In de tussentijd kan Skal eisen het product niet als biologisch in de handel te brengen.

Meldingen doet u via mijn.skal.nl. Een melding gaat vergezeld van verschillende documenten. U voegt deze documenten en/of foto’s toe. Indien van toepassing vragen wij om een duidelijk overzicht van afnemers als bijlage.


Melding van residuen
Positieve uitslagen van een monstername kunnen een reden zijn tot twijfel over de bio-status. Oorzaken die reden tot twijfel kunnen geven zijn onder andere de aanwezigheid van niet-toegestane stoffen, vooral als dit bij herhaling gebeurt.

Is één van de waarden ≥ MRL?

Bij overschrijding van de maximale residulimiet (MRL) van een stof meldt u dit aan de NVWA en aan Skal Biocontrole. De NVWA bekijkt of het gebruik van het product schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Wanneer de NVWA besluit om de partij vrij te geven, heeft u toestemming nodig van Skal Biocontrole om de betreffende partij alsnog als biologisch te mogen verhandelen. Skal Biocontrole bepaalt of het product de biologische status behoudt.

Zijn er meerdere niet-toegestane stoffen in het monster aangetroffen?
Bij een constatering van meer dan één residu in uw product, raden we u aan altijd een melding te doen aan Skal. Er is dan een twijfel over de bio-status. Skal stelt een onderzoek in en bekijkt welke normen, verwerkingsfactoren en/of meetonderzekerheden er kunnen en mogen worden toegepast . U start de juiste procedures om het product of de partij af te zonderen en te identificeren. U mag het product of de partij pas als biologisch in de handel brengen als Skal Biocontrole u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Is er sprake van een herhaling van de overschrijding bij een geoogst of verwerkt product? Heeft u eerder een positieve analyse gehad van eenzelfde grondstof of product uit hetzelfde oogstjaar? Zo ja:

  • Komt het product van dezelfde leverancier?
  • Komt het product uit hetzelfde land?

Luidt het antwoord op één van beide vragen ‘ja’? Maak dan een melding via Mijn.Skal.nl, ongeacht de geconstateerde waarde. U mag het product of de partij pas weer als biologisch in de handel brengen als Skal Biocontrole u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Duidt de overschrijding op actief gebruik van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen?
Maak een melding via Mijn.Skal.nl en start de juiste procedure om het product af te zonderen en te identificeren. U mag het product weer pas als biologisch in de handel brengen als Skal Biocontrole u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Let op!
Positieve uitslag van een monstername is maar één van de redenen om te twijfelen over de biologische status van een product. Ook als u om een andere reden twijfels heeft, meldt u dat bij Skal Biocontrole. Bijvoorbeeld als u een vermoeden heeft van fraude of als u het vermoeden heeft dat er eerder in de keten onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om besmetting met bestrijdingsmiddelen te voorkomen.

In de meldwijzer hieronder ziet u een beslisboom over het melden van residuen:

Meldwijzer

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle