Mobile menu trigger

Biologisch teeltmateriaal

In de biologische teelt geldt de wettelijke verplichting om biologisch teeltmateriaal te gebruiken als dat voldoende beschikbaar is.

De beschikbaarheid kunt u nagaan in de Biodatabase van NAK-tuinbouw: www.biodatabase.nl. Hier staan per gewas de beschikbare rassen vermeld en bij welke leverancier dit materiaal te verkrijgen is. Biologisch teeltmateriaal is verdeeld in drie categorieën. Deze staan in de Nationale Annex en noemen we categorie 1, 2 en 3.

  • Categorie 1: biologisch teeltmateriaal is verplicht.
  • Categorie 2: biologisch teeltmateriaal is verplicht indien het ras beschikbaar is. Zo nee, dan kunt u online een ontheffing aanvragen voor gangbaar teeltmateriaal. U logt hiervoor in op Mijn.Skal.nl
  • Categorie 3: biologisch teeltmateriaal is niet verplicht. Gangbaar teeltmateriaal mag nooit ontsmet (behandeld met gewasbeschermingsmiddelen) zijn.

    Producten geproduceerd uit gangbaar uitgangsmateriaal mogen alleen als biologisch aangeduid worden als er een periode van groei heeft plaatsgevonden tussen planten of zaaien en de oogst.


Voorwaarden voor productie van biologisch teeltmateriaal

Zaaizaad of vegetatief teeltmateriaal (bijvoorbeeld pootgoed, stekken en enten) voor de biologische teelt produceert u altijd in biologische grond. De moederplant of uitgangsplant voor de zaad- of pootgoedproductie mag van gangbare, niet-ontsmette oorsprong zijn. U hoeft hiervoor geen ontheffing aan te vragen.

De biologische regelgeving staat toe om biologisch heterogeen teeltmateriaal in het handelsverkeer te brengen. Kenmerkend voor dit teeltmateriaal is een hoge mate van genetische diversiteit wat resulteert in een heterogeen gewas. Hiermee wijkt de biologische regelgeving af van de Zaaizaad en plantgoedwet 2005, die gebaseerd is op de EU handelsrichtlijnen voor teeltmateriaal en die juist gericht is op uniformiteit van gewas en product.

Wilt u biologisch heterogeen teeltmateriaal produceren en in het handelsverkeer brengen, dan moet u Skal-gecertificeerd zijn voor biologische teelt én geregistreerd zijn bij de bevoegde keuringsdienst voor controle van het teeltmateriaal. Vóór aanvang van het groeiseizoen meldt u bij de keuringsdienst uw voornemen om biologisch heterogeen materiaal te produceren.

Meer details over de werkwijze voor het produceren en in de handel brengen van biologisch heterogeen teeltmateriaal vindt u in het Uitvoeringsprotocol biologisch heterogeen teeltmateriaal. U kunt ook nader kennis nemen van Verordening (EU) 2018/848, artikel 13 en Gedelegeerde verordening (EU) 2021/1189 via onze pagina met wetgeving.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle