Mobile menu trigger

Overdracht biologisch landbouwbedrijf

Wilt u uw biologisch gecertificeerde landbouwbedrijf (inclusief veehouderij, tuinbouwbedrijf et cetera) overdragen aan een ander bedrijf? Dan ontvangen we graag een verklaring van overdracht. Hieronder vindt u de specificatie van deze verklaring. Graag overnemen op uw eigen briefpapier en door beide partijen ondertekend opsturen naar Skal.

De nummers in de onderstaande tekst kunt u vervangen door:
[1] naam en vestigingsadres natuurlijke persoon / rechtspersoon die afstand doet;
[2] bedrijfsnummer bij Skal van [1]
[3] datum per wanneer activiteiten beëindigd worden en overgedragen worden aan [4]
[4] naam, vestigingsadres en dossiernummer Kamer van Koophandel van natuurlijke persoon / rechtspersoon die activiteiten overneemt

Verklaring ten behoeve van overdracht dossier landbouwbedrijf

Hierbij verklaart [1], aangesloten bij Stichting Skal Biocontrole te Zwolle voor het toepassen van de biologische productiemethode onder bedrijfsnummer [2], alle bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de biologische productiemethode volledig te zullen beëindigen per [3] met inachtneming van het gestelde in artikel 7 van de Statuten van Stichting Skal Biocontrole. Vanaf deze datum verklaart [1] alle rechten, inclusief bedrijfsnummer en inhoud van het Skaldossier, onvoorwaardelijk over te dragen aan [4].

[1] zal alle nog uit de aansluiting van [1] bij Stichting Skal Biocontrole voortvloeiende betalingsverplichtingen voor [3] jegens de Stichting nakomen.

OF

[4] zal alle nog uit de aansluiting van [1] bij Stichting Skal Biocontrole voortvloeiende betalingsverplichtingen van [1] overnemen (zie bijlage voor specificatie van bedrag) en deze factuur voor [redelijke termijn] aan de Stichting betalen.

Hierbij verklaart [4] zich met ingang van [3] te zullen aansluiten bij Stichting Skal Biocontrole te Zwolle voor het uitoefenen van de biologische productiemethode en na aansluiting alle rechten en plichten jegens Stichting Skal Biocontrole, inclusief bedrijfsnummer en Skaldossier, onvoorwaardelijk over te nemen van [1] per [3].

Plaats, datum Plaats, datum

naam + firmastempel [1] naam + firmastempel [4]

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle