Mobile menu trigger

Overdracht biologisch landbouwbedrijf

Wilt u uw biologisch gecertificeerde landbouwbedrijf (bijv. veehouderij, tuinbouwbedrijf) overdragen aan een ander bedrijf? Dan ontvangen we graag een verklaring van overdracht.

Hieronder vindt u de specificatie van deze verklaring. U neemt deze verklaring over op uw eigen briefpapier. Na ondertekening door zowel u als de overnemende partij stuurt u deze verklaring naar Skal en door beide partijen ondertekend opsturen naar Skal.

De nummers in de onderstaande tekst vervangt u door:
[1] naam en vestigingsadres natuurlijke persoon / rechtspersoon die afstand doet;
[2] bedrijfsnummer bij Skal van [1]
[3] datum per wanneer activiteiten beëindigd worden en overgedragen worden aan [4]
[4] naam, vestigingsadres en dossiernummer Kamer van Koophandel van natuurlijke persoon / rechtspersoon die activiteiten overneemt

Verklaring ten behoeve van overdracht dossier landbouwbedrijf

Hierbij verklaart [1], aangesloten bij Stichting Skal Biocontrole te Zwolle voor het toepassen van de biologische productiemethode onder bedrijfsnummer [2], alle bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de biologische productiemethode volledig te zullen beëindigen per [3] met inachtneming van het gestelde in artikel 7 van de Statuten van Stichting Skal Biocontrole. Vanaf deze datum verklaart [1] alle rechten, inclusief bedrijfsnummer en inhoud van het Skal-dossier, onvoorwaardelijk over te dragen aan [4].

[1] zal alle nog uit de aansluiting van [1] bij Stichting Skal Biocontrole voortvloeiende betalingsverplichtingen voor [3] jegens de Stichting nakomen.

OF

[4] zal alle nog uit de aansluiting van [1] bij Stichting Skal Biocontrole voortvloeiende betalingsverplichtingen van [1] overnemen (zie bijlage voor specificatie van bedrag) en deze factuur voor [redelijke termijn] aan de Stichting betalen.

Hierbij verklaart [4] zich met ingang van [3] te zullen aansluiten bij Stichting Skal Biocontrole te Zwolle voor het uitoefenen van de biologische productiemethode en na aansluiting alle rechten en plichten jegens Stichting Skal Biocontrole, inclusief bedrijfsnummer en Skal-dossier, onvoorwaardelijk over te nemen van [1] per [3].

Plaats, datum Plaats, datum

naam + firmastempel [1] naam + firmastempel [4]

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle