Mobile menu trigger

Telen van zeewier

Het telen van zeewier is een vrij nieuwe bedrijfsvorm in Nederland. Het biologisch certificeren van geteelt zeewier is dan ook nieuw.

Voor het telen van biologisch zeewier is een aantal eisen opgenomen in de biologische wetgeving. Een biologisch zeewierbedrijf moet in haar bedrijfsplan aantonen hoe zij aan deze eisen voldoet. Een bedrijf met meer dan 20 ton verse productie per jaar moet eenmalig, of bij een wijziging in bedrijfssysteem, een milieubeoordeling uitvoeren. De milieubeoordeling dient gebaseerd te zijn op bijlage IV bij Richtlijn 85/337/EEG van de Raad.

Locatiekeuze
Het telen van biologisch zeewier mag alleen in kustwateren van zeer goede ecologische kwaliteit. Hierbij worden de Nederlandse productiegebieden voor tweekleppigen als uitgangspunt genomen. Teelt van zeewier in op land gelegen voorzieningen is ook mogelijk, mits het omliggende milieu hiervan geen negatieve gevolgen ondervindt

Juvenielen
Om de genetische diversiteit in stand te houden moet u zowel op teeltlocaties op land als op zee geregeld juveniel zeewier dat in het wild is vergaard toevoegen.

Meststoffen en nutriënten
U mag geen meststoffen toevoegen aan kustwateren / natuurlijke wateren.
In op het land gelegen voorzieningen mogen nutriënten worden toegevoegd mits ze op de inputlijst staan én de nutriëntenniveaus in de effluenten niet hoger zijn dan die in het instromende water.
De inputlijst is een lijst met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in de biologische sector. Skal maakt voor de evaluatie gebruik van FiBL Zwitserland. Omdat aquacultuur een nieuwe sector is, waar andere inputs worden gebruikt dan in de landbouw, is het aan te raden de gewenste inputs snel ter evaluatie aan te dragen bij Fibl. Leveranciers en producenten van inputs voor aquacultuur dienen een evaluatieverzoek van hun product in bij FiBL en gaan daarmee een contract aan met FiBL. De kosten voor evaluatie worden bij hen in rekening gebracht.

Oogst
Een biologisch zeewierbedrijf moet inzicht hebben in de maximum hoeveelheid zeewier die het milieu aankan. De omvang van de oogst moet zo zijn dat het aquatische milieu er niet onder leidt. De teeltdichtheid moet worden geregistreerd. Het resterende zeewier moet na de oogst kunnen regenereren.

Wetgeving
In artikel 13 van de Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving (pdf.) kunt u meer lezen over de basiseisen. In artikel 6, 25 en 29 van de Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.) vindt u de meeste eisen voor de zeewierproductie.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle