Mobile menu trigger

Administratie

In uw administratie moet u een aantal gegevens vastleggen. U mag hiervoor ook gebruik maken van uw eigen managementsysteem. Tijdens de inspectie heeft u de gegevens van lopend en vorig kalenderjaar beschikbaar, inclusief bijbehorende onderliggende documenten.

Bedrijfsplan
Een biologisch zeewierbedrijf moet in haar duurzaambeheerplan aantonen hoe zij aan de biologische eisen voldoet. Dit bedrijfsplan moet jaarlijks worden bijgewerkt. Het plan bevat gedetailleerde gegevens over de milieu-impact van het bedrijf, de milieu-monitoring en de maatregelen voor het beperken van negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving. Een bedrijf met meer dan 20 ton verse productie per jaar moet daarnaast eenmalig, of bij een wijziging in bedrijfssysteem, een milieubeoordeling uitvoeren. De milieubeoordeling dient gebaseerd te zijn op bijlage IV bij Richtlijn 85/337/EEG van de Raad.

Zeewierproductieregister
U moet een register bijhouden van de zeewierproductie dat u ten alle tijden aan onze inspecteurs kunt tonen. Dit register bevat:
a) de lijst van geoogste soorten, de oogstdatum en de geoogste hoeveelheid;
b) de datum van toepassing, de aard en de hoeveelheid van de eventueel gebruikte meststoffen.
Met betrekking tot het verzamelen van zeewier bevat het register tevens:
a) de historie van de oogstactiviteit per soort per bed;
b) de oogstraming per seizoen (volume);
c) de mogelijke bronnen van verontreiniging van de oogstbedden;
d) de duurzame jaarlijkse opbrengst per bed.

Algemene administratie
Biologische bedrijven moeten al hun aankopen en verkopen bijhouden in een overzichtelijke administratie. Van de aangekochte producten (zoals uitgangsmateriaal, nutriënten en reinigingsmiddelen):

  • de aard (biologisch/gangbaar)
  • de hoeveelheid
  • het gebruik (bijvoorbeeld op welke percelen)
  • de datum van aankoop of aanvoer
  • Verleende ontheffingen

Van de afgevoerde producten: eigen verklaringen (niet verplicht wel geadviseerd), afrekeningen en afleverbewijzen waarop staat:

  • de aard (biologisch/gangbaar)
  • de hoeveelheid
  • de datum van verkoop

Voor bereiding van producten
U mag uw producten verwerken tot levensmiddelen. Voor het drogen van zeewier mag geen gebruik worden gemaakt van rechtstreekse vlammen die direct in contact komen met het zeewier. Materialen die u gebruikt bij het drogen, mogen niet tegen aangroei zijn behandeld en ook geen reinigings- of ontsmettingsproducten bevatten, behalve wanneer daarvoor een in bijlage VII vermeld product is gebruikt.

Als u biologische producten bereidt, moet u kunnen aantonen hoe u dit doet: wat zijn uw zogenaamde bedrijfsproces(sen). U moet hierover aantonen hoe u produceert: wat gebeurt er tijdens het productieproces op uw bedrijf. Over het vervaardigen van producten kunt u hier meer lezen.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle