Mobile menu trigger

Telen van algen

Voor het telen van biologische algen is een aantal eisen opgenomen in de biologische wetgeving. Een biologisch algenbedrijf moet in haar bedrijfsplan aantonen hoe zij aan deze eisen voldoet met een duurzaambeheerplan, dat jaarlijks wordt bijgewerkt. Een bedrijf met meer dan 20 ton verse productie per jaar moet eenmalig, of bij een wijziging in bedrijfssysteem, een milieueffectbeoordeling uitvoeren. De milieueffectbeoordeling dient gebaseerd te zijn op bijlage IV bij Richtlijn 85/337/EEG van de Raad.

Definitie

Onder algen vallen meercellige zeewier, mariene algen, fytoplankton en microalgen.

Locatiekeuze

Het telen van biologische algen mag alleen in kustwateren van zeer goede ecologische kwaliteit. Teelt van algen in op land gelegen voorzieningen is mogelijk in systemen waarbij er contact is met de buitenlucht. Denk bijvoorbeeld aan raceways, ponds of bassins. Teelt in buizen of heterotrofe installaties is niet toegestaan. Zowel op zee als op het land mag het omliggende milieu geen negatieve gevolgen ondervinden van deze teelt.

Omschakelperiode

De omschakelperiode voor een productielocatie is 6 maanden.

Parallelproductie

Voor de productie van biologische en niet-biologische algen is de gelijktijdige productie van dezelfde soorten toegestaan. De productielocatie voor biologische algen moet wel duidelijk en daadwerkelijk gescheiden zijn van de productielocatie voor niet-biologische algen.

Juvenielen

Om de genetische diversiteit in stand te houden moet u zowel op teeltlocaties op land als op zee geregeld juveniele algen toevoegen, die in het wild zijn vergaard.

Meststoffen en nutriënten

U mag geen meststoffen toevoegen aan kustwateren en natuurlijke wateren. In op het land gelegen voorzieningen mogen nutriënten worden toegevoegd zolang ze op de Skal inputlijst staan of aantoonbaar voldoen aan Bijlage II van Verordening (EU) 2021/1165. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan meststoffen die in biologische teelten gebruikt mogen worden, leest u hier. De regels voor het minimale percentage A-meststoffen zijn voor de teelt van algen niet van toepassing. C-meststoffen zijn ook in de algenteelt niet toegestaan.

Het gehalte aan nutriënten in het water dat uit de teelt vrijkomt, mag niet hoger zijn dan in het instromende water.

Oogst

Een biologisch algenbedrijf moet inzicht hebben in de maximum hoeveelheid algen die het milieu aankan. De omvang van de oogst moet zo zijn dat het aquatische milieu er niet onder lijdt. De teeltdichtheid moet worden geregistreerd. De resterende algen moeten zich na de oogst kunnen herstellen.

Wetgeving

Voor meer informatie over de teelt van algen, zie verordening 2018/848, bijlage II, deel III, paragraaf 1 en 2.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle